Čečejovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 31.01.2023

Prijaté uznesenia na zasadnutí

obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 31.01.2023

 

Uznesenie č. 25/01/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 26/01/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Jozef Ballók, PhDr. Peter Dringuš, Ing. Marcel Hintoš

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 27/01/2023

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 28/01/2023

Obecné zastupiteľstvo

 1. určuje:
  dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra obce Čečejovce v rozsahu 6 hodín týždenne.
 2. vyhlasuje:
  v súvislosti s uplynutím funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce v súlade s § 18a,  ods.2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra na 20. marca 2023 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Čečejovce.
 3. ustanovuje:
  a) spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18a, ods.3 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov verejným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva obce Čečejovce,
  b) náležitosti prihlášky:
  - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktný údaj,
  -údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
  - profesijný životopis,
  - výpis z registra trestov,
  - súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 4.  určuje:
  a) kvalifikačné predpoklady: stredoškolské s maturitou.
  b) ďalšie požiadavky: bezúhonnosť.
  c) termín ukončenia doručenia prihlášok: 6. marca 2023 do 12:00 hod.
  d) miesto a spôsob doručenia prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo odovzdať osobne na adresu: Obecný úrad Čečejovce, ul. Buzická 55, 044 71 s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“ – NEOTVÁRAŤ!

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 29/01/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 02/2023 podľa návrhu

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 30/01/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dohodu o zriadení spoločného DHZO s obcou Cestice podľa návrhu

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 31/01/2023

Obecné zastupiteľstvo

a) berie na vedomie žiadosť ZŠ s MŠ Čečejovce o využitie preúčtovanie sumy na rekonštrukciu priestorov školy na učebnú techniku,

b) berie na vedomie žiadosť o navýšenie stravnej jednotky a poplatkov v ŠKD

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 32/01/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenajať časť nebytových priestorov o celkovej výmere 64,29 m2 situovaných na prízemí nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Čečejovce zapísanej na liste vlastníctva č. 836, a to stavby – viacúčelovej budovy so súp. č. 399 postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 357/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 916 m2, ktoré sú vo vlastníctve obce spoločnosti Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36 631 142 na dobu neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom ďalšieho prevádzkovania poštovej prevádzky v súlade s predmetom činnosti nájomcu zapísanom v Obchodnom registri, teda služby verejne prospešnej pre obyvateľov obce.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 33/01/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenajať časť nebytových priestorov o celkovej výmere 82 m2 situovaných na prízemí nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Čečejovce zapísanej na liste vlastníctva č. 836, a to stavby – viacúčelovej budovy so súp. č. 399 postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 357/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 916 m2, ktoré sú vo vlastníctve obce spoločnosti ALT MED s.r.o., Buzická 341/60, 044 71 Čečejovce, IČO: 54 974 275 na dobu neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom ďalšieho prevádzkovania neštátnej zdravotného zariadenia, ambulancie praktického lekára pre deti a dorast v súlade s predmetom činnosti nájomcu zapísanom v Obchodnom registri, teda služby verejne prospešnej pre obyvateľov obce.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 34/01/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenajať časť nebytových priestorov o celkovej výmere 45,5 m2 situovaných na 1. poschodí nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Čečejovce zapísanej na liste vlastníctva č. 836, a to stavby – viacúčelovej budovy so súp. č. 399 postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 357/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 916 m2, ktoré sú vo vlastníctve obce spoločnosti SchronerMED, s.r.o., so sídlom : Pod horou 53, 040 16 Košice, IČO: 36604712 na dobu neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom ďalšieho prevádzkovania ambulancie praktického lekára pre dospelých v súlade s predmetom činnosti nájomcu zapísanom v Obchodnom registri, teda služby verejne prospešnej pre obyvateľov obce.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 35/01/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenajať časť nebytových priestorov o celkovej výmere 28 m2 situovaných na 1. poschodí nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Čečejovce zapísanej na liste vlastníctva č. 836, a to stavby – viacúčelovej budovy so súp. č. 399 postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 357/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 916 m2, ktoré sú vo vlastníctve obce spoločnosti Dentol Perfect, s.r.o., so sídlom Vodná 941/6, IČO: 47532157, na dobu neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom ďalšieho prevádzkovania ambulancie zubného lekárstva v súlade s predmetom činnosti nájomcu zapísanom v Obchodnom registri, teda služby verejne prospešnej pre obyvateľov obce.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 36/01/2023

Obecné zastupiteľstvo :

a) schvaľuje obstarávanie Územného plánu obce Čečejovce – zmeny a doplnky č. 3

b) schvaľuje uzavretie zmluvy o dielo medzi obcou Čečejovce a Ing. arch. Marianou Šimkovou podľa návrhu

c) súhlasí, že obstarávací proces nebude trvať dlhšie ako 3 roky od schválenia obstarania.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 37/01/2023

Obecné zastupiteľstvo volí za člena Komisie na ochranu verejného záujmu Mgr. Ladislava Dringuša

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 38/01/2023

Obecné zastupiteľstvo

a) berie na vedomie o povolenie na ambulantný predaj,

b) oznamuje, že obecČečejovce povoľuje ambulantný predaj len na verejných priestranstvách, ktoré sú majetkom obce podľa VZN č. 4/2021.Oznamuje, že bez súhlasu obce sa zakazuje ambulantný predaj na verejných priestranstvách ako sú chodníky, parky a pod.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa: Juhás

Neprítomní

 

Uznesenie č. 39/01/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja časti z parcely vo vlastníctve obce, vedenej na LV č. 836 parc.č. KN „C“ 1362/2 o výmere cca 31 m2,   pre žiadateľa :  Ing. Petra Latiku, bytom Cabanova 16, 841 02 Bratislava,  ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania užívaného pozemku.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 40/01/2023

Obecné zastupiteľstvo

a) berie na vedomie písomné vzdanie sa funkcie člena Rady školy ZŠ s MŠ Čečejovce poslanca Ing. Jozefa Juhása

b) deleguje za člena Rady školy ZŠ s MŠ Čečejovce poslanca Jozefa Balloka

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 41/01/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu o poplatkoch obce Čečejovce podľa návrhu.  

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 42/01/2023

Obecné zastupiteľstvo volí za člena do komisie Kultúry, športu, ochrany životného prostredia a občianskych záležitostí obyvateľku obce Emöke Bányász.

Hlasovanie:

Za: Juhás, Tamásová, Zborai

Proti:

Zdržal sa: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Pelegrin, Vranai,

Neprítomní:

Uznesenie nebolo schválené!

 

V Čečejovciach, dňa 31.01.2023         

 

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák

                            starosta obce

príloha: Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach_31.01.2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Správca Webu