Čečejovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zápisnica z rokovania Komisie na ochranu verejného záujmu zo dňa 5.6.2023

Zápisnica z rokovania Komisie na ochranu verejného záujmu zo dňa 5.6.2023
o 16:30 hod.

 

Dňa 5.6.2023 bolo zvolané rokovanie Komisie pre ochranu verejného záujmu o 16:30 hod v priestoroch OcÚ.

Program rokovania:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola oznámení/priznaní starostu obce Čečejovce
  3. Diskusia
  4. Záver

 

Priebeh rokovania:

1. Predseda komisie otvoril rokovanie Komisie s predloženým programom. Komisia bola

      uznášaniaschopná, zúčastnení boli všetci členovia komisie.

 Hlasovanie o programe Komisie: Za 4/ Proti 0/ Zdržal sa 0/ Nehlasoval 0

 2.  Kontrola oznámení/priznaní dňa 15.3.2023 bola do podateľne OcÚ podaná obálka od          starostu obce Čečejovce Mgr. Lukáša Macáka s oznámením funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára (ďalej ako „oznámenie“). Komisia konštatovala, že zákonný termín na doručenie oznámenia bol starostom dodržaný.

Uznesenie č. 1/2023: Komisia konštatuje, že starosta obce Čečejovce Mgr. Lukáš Macák

odovzdal Oznámenie s povinnou prílohou za rok 2022 v zákonnej lehote.

Hlasovanie: Za 4/ Proti 0/ Zdržal sa 0/ Nehlasoval 0

Uznesenie č. 2/2023: Komisia konštatuje, že oznámenie obsahuje zákonom predpísané

náležitosti a prílohu a je vlastnoručne podpísané.

Hlasovanie: Za 4/ Proti 0/ Zdržal sa 0/ Nehlasoval 0

3. Diskusia: počas diskusie neboli vznesené žiadne pripomienky

4. Záver: Predseda komisie sa poďakoval za účasť na rokovaní Komisie a rokovanie komisie   ukončil

Zapísal: Ing. Roland Pelegrin, predseda komisie

V Čečejovciach 5.6.2023

príloha:  Zápisnica z rokovania Komisie na ochranu verejného záujmu_5.6.2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Správca Webu