Čečejovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku obce a podnikateľských aktivít dňa 30.01.2023

Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít

 

Čečejovce:

30. 01. 2023

Číslo:

1/2023

Vybavuje:

Ing. Marcel Hintoš

e-mail: marcel.hintos@post.sk

 

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia

 Komisie finančnej, správy majetku obce a  podnikateľských aktivít, ktoré sa uskutočnilo dňa        30. januára 2023 (pondelok) o 17.00 hod.

v priestoroch OcÚ Čečejovciach.

 

Program zasadnutia:
1, Otvorenie
2, Schválenie programu

3, Prerokovanie žiadosti o kúpu pozemku (Ing. Peter Latika)

4, Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

5, Prerokovanie zámeru prenajatia nebytového priestoru v prospech spoločnosti Slovenská pošta a.s.

6, Prerokovanie dohody o zriadení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce - Cestice. 

7, Oboznámenie sa s analýzou spotrieb elektrickej energie, zemného plynu a vody. 

8, Prerokovanie rozpočtového opatrenia č.2/2023

9, Prerokovanie žiadosti o zvýšenie finančného príspevku na stravovanie a zvýšenie školného do MŠ a ŠKD.

10, Prerokovanie žiadosti ZŠ o využitie preúčtovanej sumy.

11, Diskusia

12, Záver

 

K bodu č. 1

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda Ing. Marcel Hintoš. Komisia bola uznášania schopná, prítomný členovia: Ing. Roland Pelegrin, Ing. Tomáš Vranai, Mgr. Ladislav Dringuš a Jozef Ballók.  

 

K bodu č. 2

Program navrhnutý v pozvánke bol schválený jednohlasne všetkými členmi komisie.

 

K bodu č. 3

Komisia prerokovala žiadosť o odkúpenie časti pozemku v prospech Ing. Petra Latiku. Jedná sa o časť parcely č. 1362/2 o výmere 31 m2 za navrhovanú sumu 25 eur/m2. Komisia prijala nasledovné uznesenie.  

 

Uznesenie č.1/2023

Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Čečejovciach schváliť predloženú žiadosť podľa návrhu. 

Hlasovanie

Za:             5

Zdržal sa:  0

Proti:         0

Uznesenie bolo schválené.

 

K bodu č. 4

Komisia prerokovala podmienky voľby hlavného kontrolóra obce s pracovným úväzkom 6 hodín týždenne a požadovaným kvalifikačným vzdelaním úplným stredoškolským s maturitou. Termín doručenia prihlášok sa stanovuje do 06.03.2023 a voľba Hlavného kontrolóra sa uskutoční 20.03.2023. Komisia prijala nasledovné uznesenie.

Uznesenie č.2/2023

Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít berie na vedomie podmienky voľby hlavného kontrolóra a odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Čečejovciach schváliť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce podľa prerokovaného návrhu.

Hlasovanie

Za:             5

Zdržal sa:  0

Proti:         0

Uznesenie bolo schválené.

 

K bodu č. 5

Komisia prerokovala zámer prenajatia nebytového priestoru v prospech spoločnosti Slovenská pošta a.s. a prijala nasledovné uznesenie.

 

Uznesenie č.3/2023

 

Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Čečejovciach vyhlásiť zámer prenajať nebytové priestory všetkým nájomcom sídliacim vo viacúčelovej budove so súpisným číslom 399 postavenej na pozemku parcela KN-C č.357/5.

Hlasovanie

Za:             5

Zdržal sa:  0

Proti:         0

Uznesenie bolo schválené.

 

K bodu č. 6

Komisia prerokovala dohodu o zriadení spoločného dobrovoľného hasičského zboru s obcou – Cestice a prijala nasledovné uznesenie.

Uznesenie č.4/2023

Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Čečejovciach schváliť predloženú dohodu podľa návrhu.

Hlasovanie

Za:             5

Zdržal sa:  0

Proti:         0

Uznesenie bolo schválené.

 

K bodu č. 7

Komisia sa oboznámila s analýzou spotrieb elektrickej energie, zemného plynu a vody a prijala nasledovné uznesenie.

 

Uznesenie č.5/2023

Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít berie na vedomie analýzu spotrieb elektrickej energie, zemného plynu a vody.

Hlasovanie

Za:             5

Zdržal sa:  0

Proti:         0

Uznesenie bolo schválené.

 

K bodu č. 8

Komisia prerokovala rozpočtové opatrenie č.2/2023 a prijala nasledovné uznesenie.

Uznesenie č.6/2023

Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Čečejovciach schváliť rozpočtové opatrenie č.2/2023 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie

Za:             5

Zdržal sa:  0

Proti:         0

Uznesenie bolo schválené.

 

K bodu č. 9

Komisia prerokovala žiadosť o zvýšenie finančného príspevku na stravovanie a zvýšenie školného do MŠ a ŠKD a prijala nasledovné uznesenie.

Uznesenie č.7/2023

Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Čečejovciach schváliť žiadosť o zvýšenie finančného príspevku na stravovanie a zvýšenie školného do MŠ a ŠKD podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie

Za:             5

Zdržal sa:  0

Proti:         0

Uznesenie bolo schválené.

 

K bodu č. 10

Komisia prerokovala žiadosť ZŠ o využitie preúčtovanej sumy v hodnote 7600 eur na rekonštrukciu priestorov školy na učebňu techniky a prijala nasledovné uznesenie.

Uznesenie č.8/2023

Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Čečejovciach schváliť žiadosť o využitie preúčtovanej sumy podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie

Za:             5

Zdržal sa:  0

Proti:         0

Uznesenie bolo schválené.

 

K bodu č. 11

Bez podnetov a pripomienok

 

K bodu č. 12

Rokovanie komisie ukončil predseda komisie Ing. Marcel Hintoš a zároveň sa poďakoval prítomným za účasť a prednesené návrhy.

 

                                                                             Ing. Marcel Hintoš

príloha: Zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku obce a podnikateľských aktivít_30.01.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Správca Webu