Čečejovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce zo dňa 03.07.2023

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Čečejovce zo dňa 03.07.2023

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Mgr. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú  prítomní 7 poslanci( Dringuš Peter a Zborai Ladislav  sa dostavili pri bode 2)   a že OZ je uznášaniaschopné.

Prítomná bola aj hlavná kontrolórka obce  Mgr. Jolana Kokardová.

 

K bodu 1. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ:  Edita Dringušová

Overovatelia zápisnice: Vranai Tomáš, Tamásová Katarína

K bodu 1. b)  Schválenie programu zasadnutia

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie:
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c) voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Schválenie návrhu zmien ÚPO Zmeny a doplnky č.3
 4. Rôzne a diskusia
 5. Záver

Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami.

 

K bodu 1.c)  Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: Ballók Jozef, Hintoš Marcel, Juhás Jozef

 

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 05.06.2023 a konštatoval, že uznesenia sú splnené.

Pri kontrole uznesenia :

Uznesenie č. 72/06/2023

Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavnú kontrolórku obce vykonaním mimoriadnej kontroly v školskej jedálni ZŠ s MŠ Čečejovce, ktorá je zriadená obcou Čečejovce do 30. júna 2023

 -informovala hlavná kontrolórka obce, že má vypracovaný návrh z kontroly, ku ktorému má dať stanovisko riaditeľka ZŠsMŠ a následne hlavná kontrolórka spracuje a predloží správu z kontroly. Pri kontrole mala výhrady ohľadom zverejňovania zmlúv v CRZ,  ohľadom jedálneho lístka, ktorý nebol v súlade s predpismi, mal by obsahovať viac zeleniny, polo mäsité a múčne pokrmy. Zároveň navrhla realizovať v jedálni jednu vzorovú porciu pre škôlkarov a pre školákov.  

 

K bodu 3. Schválenie návrhu zmien ÚPO Zmeny a doplnky č. 3

Poslanci schválili zoznam požadovaných zmien v platnej územnoplánovacej dokumentácii obce Čečejovce

Obec Čečejovce schvaľuje zapracovanie nasledovných zmien a doplnkov v Zmenách a doplnkoch č.3 ÚPN-O Čečejovce  na základe požiadaviek obyvateľov obce a majiteľov pozemkov v  k. ú. o. Čečejovce a na základe požiadaviek obce Čečejovce:

 1.  Letisko

Návrh na rozšírenie schválenej navrhovanej lokality č.37 s funkčnou náplňou navrhovaného športu a rekreácie bez oplotenia  s návrhom na využitie jej časti pre účely osobitného letiska s navrhovanou dĺžkou vzletovej a pristávacej plochy (VPP)  290 m v zmysle dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) p. Ing. Fedora Zverka z r. 2022.

 

      2. Nad Paňovskou ulicou

Návrh na zmenu časti funkčných plôch schválenej navrhovanej nezávadnej výroby v lokalite č. 10 a sčasti výhľadových plôch nadväzujúcich na tieto schválené plochy na navrhované plochy bývania v rodinných domoch a súvisiace plochy základnej občianskej vybavenosti a zelene vrátane zmeny komunikačného systému a súvisiacich zmien v trasovaní inžinierskych sietí v danej lokalite a návrh  na zrušenie severnej časti schválenej lokality č. 10 a jej vrátenie do poľnohospodárskej pôdy s návrhom výhľadového trasovania dopravnej a technickej infraštruktúry v uvedenej severnej časti lokality č.10 navrhovanej na zrušenie.

 

       3. Východná ulica

Návrh na zmenu komunikačného systému v schválených lokalitách bývania č.4 a vo výhľadových plochách nadväzujúcich na tieto schválené plochy bývania s návrhom časti výhľadových plôch bývania na navrhované plochy bývania v rodinných domoch  a súvisiacej základnej občianskej vybavenosti a zelene a návrhom na zmenu časti schválenej plochy občianskej vybavenosti a plôch uličného koridoru v lokalite 1a na funkčné plochy bývania v rodinných domoch.

        4. Nad Zberným dvorom

Návrh na zmenu navrhovaných plôch uličného koridoru na plochy nezávadnej výroby  v lokalite č. 29a - rozšírenie plôch jestvujúceho zberného dvora obce a návrh na zrušenie schválenej lokality č.29b vrátane schváleného navrhovaného uličného koridoru s ponechaním terajšej funkčnej plochy poľnohospodárskeho dvora.

       

      5. Nad Zberným dvorom

Doplnenie jestvujúceho vjazdu na schválenú navrhovanú plochu nezávadnej výroby- lokalitu č.17a.

 

       6. Cyklo chodník do Mokraniec

Návrh cyklistického chodníka v zmysle pripravovaného projektu poskytnutého spracovateľke ZaD č.3 ÚPN-O Čečejovce obcou.

       7.  Stará škôlka

Návrh zmenu navrhovanej funkčnej plochy občianskej vybavenosti severne od jestvujúcich plôch občianskej vybavenosti č. 2 a č.3 na polyfunkčné plochy bývania v bytových domoch a občianskej vybavenosti.

 

K bodu 4. Rôzne a diskusia 

Pelegrin R. – sa informoval ohľadom havarijnej situácie na ulici Školskej. Starosta upresnil, že sa jedná o poškodenie a narušenie asfaltu na komunikácii, ktorý sa už rieši. Správcovia sietí : SPP a Východoslovenská distribučná, a.s.  vytýčili svoje zariadenia, t.č. už je objednaný mechanizmus na prečistenie dažďovej kanalizácie s kamerou, ktorý zistí, kde je poškodená odpadová rúra a následne sa ohrozené miesto vykope, prečistí a opraví. Priestor sa zasype makadamom  a po usadení zeminy sa časom nanesie asfalt.

Ballók J. – informoval sa ohľadom zahájenia prác na výstavbe mosta. Starosta sa vyjadril, že stavebné práce by sa mali začať do konca júla.

Juhás J. – informoval sa ohľadom stavu finančných prostriedkov k I. polroku 2023. Starosta potvrdil, že financie sa čerpajú podľa rozpočtu.

Pelegrin R. – dotazoval sa ohľadom škody na majetku v ZŠ s MŠ. Starosta obce uistil, že spôsobená škoda na majetku obce sa vyúčtuje a zosobní. Zároveň potvrdil, že v areáli školy už pribudli 2 kamery.

Tamásová K. – pripomienkovala a predniesla žiadosť obyvateľov obce, ktorí žiadajú o prechod pre chodcov z bezpečnostných dôvodov na ulici Buzickej pri RD or.č. 3, pred križovatkou s ulicou Košickou. Návrh podporili aj poslanci.

Záverom poslanci riešili osadenie reklamnej tabule zmrzliny a možnosť umiestnenie zrkadla na križovatke ulíc Košická a Buzická.

 

K bodu 5. Záver

Zasadnutie ukončil starosta obce.

 

Zapisovateľ: Edita Dringušová

 

Overovatelia zápisnice:

Vranai Tomáš

Tamásová Katarína

 

 

V Čečejovciach dňa  03.07.2023                                                                   

                                                                             Mgr. Lukáš Macák
starosta obce

príloha: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce_03.07.2023

                   

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Správca Webu