Čečejovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce zo dňa 20.03.2023

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Čečejovce zo dňa 20.03.2023

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Mgr. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú  prítomní 8 poslanci a že OZ je uznášaniaschopné. Poslanec Roland Pelegrin sa dostavil pri bode 6.

Prítomní boli uchádzači vo voľbe hlavného kontrolóra obce : JUDr. Ladislav Török a Mgr. Jolana Kokardová.

 

K bodu 1. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ:  Edita Dringušová

Overovatelia zápisnice: Jozef Ballók, Peter Dringuš

K bodu 1. b)  Schválenie programu zasadnutia

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie:
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c) voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Voľba hlavného kontrolóra obce
 4. Schválenie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2022
 5. Schválenie kultúrnych a športových podujatí na rok 2023
 6. Interpelácie poslancov
 7. Rôzne a diskusia
 8. Záver

Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami.

K bodu 1.c)  Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: Katarína Tamásová, Ladislav Zborai, Tomáš Vranai

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 31.1.2023 a konštatoval, že uznesenia sú splnené. Ohľadom nájmu nebytových priestorov pre Slovenskú poštu, starosta obce sa vyjadril, že došlo k dohode ohľadom ceny nájmu takže Obecné zastupiteľstvo schválilo nájomnú zmluvu na prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 64,29 m2 situovaných na prízemí nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Čečejovce zapísanej na liste vlastníctva č. 836, a to stavby – viacúčelovej budovy so súp. č. 399 postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 357/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 916 m2, ktoré sú vo vlastníctve obce spoločnosti Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO 366 311 24 na dobu neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom ďalšieho prevádzkovania pošty a poštových služieb, teda služby verejne prospešnej pre obyvateľov obce. Cena za 1 m2 sa stanovuje na  15 Eur.

K bodu 3. Voľba hlavného kontrolóra obce

Na zasadnutí boli prítomný  dvaja uchádzači vo voľbe hlavného kontrolóra obce : JUDr  .Török a Mgr. Jolana Kokardová, starosta obce im udelil slovo, aby sa predstavili.

Peter Dringuš sa dotazoval uchádzačov, ohľadom náročnosti  riešených pracovných prípadov ako aj  účasti kontrolórov na zasadnutiach OZ.

Obaja uchádzači reagovali na dotaz a potvrdili účasť na zasadnutiach OZ.

Peter Dringuš následne informoval uchádzačov, že poslanci OZ na pracovnom stretnutí prejednali jednotlivé podania a navrhujú zvoliť za hlavnú kontrolórku obce Mgr. Jolanu Kokardovú. Následne  požiadal starostu obce, aby dal hlasovať a poslanci OZ jednohlasne zvolili Mgr. Jolanu Kokardovú.

K bodu 4. Schválenie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2022

Poslanci OZ schválili správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2022, bez pripomienok.

K bodu 5. Schválenie kultúrnych a športových podujatí na rok 2023

 Starosta obce informoval poslancov o návrhu ČEČEJOVSKÉHO KULTÚRNO-ŠPORTOVÉHO        LETA   2023:

     17. jún 2023 - Detská hasičská súťaž ( pre celé východná Slovensko)

1. júl 2023 - Čečejovský bašavel

23. júl 2023 - Futbalový turnaj o Pohár starostu obce

12. august 2023 - Jazzový večer pri fontáne  

19.august 2023 - Družstvo hostí obec  (Opekanie vola)            
26. august 2023 - Deň rodiny obce Čečejovce

2. september 2023 - Železný hasič – finálové kolo ligy

16. september 2023 - Cyklistické preteky Údolím Kaňapty

Program bol ešte doplnený, že od 10. do 13. júla sa zúčastnia naše deti výmenného pobytu v družobnej obci Markaz  a následne na budúci rok privítame deti z Markazu na prázdninovom pobyte v našej obci.

K bodu 6. Interpelácie poslancov

J. Ballók – sa dotazoval, ohľadom výzvy na prácu školníka v ZŠ s MŠ, či už obec alebo škola eviduje uchádzačov.

K bodu 7. Rôzne a diskusia 

-poslanci OZ  stanovili Mgr. Ladislava Dringuša ako predsedu Komisie pre kultúru, šport, ochranu životného prostredia a občianskych záležitostí.

- Obecné zastupiteľstvo schválilo odmenu hlavnému kontrolórovi obce Ing. Ladislavovi Nyulászimu v sume 500 €

- OZ schválilo predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čečejovce na roky 2016 až 2022 do 30. júna 2023.

-starosta obce informoval o vyhlásenej výzve pre obce : Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine. Naša obec je oprávnenou obcou pre získanie nenávratného finančného príspevku vo výške 31 000 Eur.  Intenzita pomoci: 100% Spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa: 0%.

-Ďalej informoval poslancov o účasti v projekte „Zelené obce“, kde obec získala 8000 Eur, ktoré sa použijú na výsadbu stromov na verejných priestranstvách v obci

-Informoval OZ o možnosti využitia projektu z Envirofondu na dokúpenie výbavy obecného traktora

-Informoval o projekte Prístavby materskej školy, ktorú je nutné rozdeliť na 2 časti, resp. 2 žiadosti:

1.žiadosť by bola o zníženie energetickej náročnosti verejných budov a  2.žiadosť o rozšírenie kapacity MŠ, hlavne preto, aby finančné krytie bolo zabezpečené nakoľko je tam 0% spoluúčasť.

-Zároveň informoval o pripravovanej návšteve primátora z Rožňavy Michala Domika,  dňa 21.3.2023, a ich spoločné pracovné stretnutie by malo byť zamerané hlavne na systém rezidenčných čipových kariet.

-Záverom poznamenal, že žiadosť Ing. Jany Hadbavnej ohľadom vyjadrenia obce k využitiu pozemku a realizácii stavby na parc. č.KN „C“ 235/8 a 235/9bude prejednávaná za účasti žiadateľky v mesiaci máj.

-M. Hintoš sa dotazoval, ohľadom znečistenia studne. Starosta reagoval vysvetlením, že do došlo k znečisteniu studne  rodinného domu ropnou látkou na Košickej ulici. OcÚ vyzval obyvateľov, aby vodu zo studní nepili a nepoužívali na varenie až do odvolania. Obec po konzultácií s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva odporúčalo obyvateľom požiadať o celkový rozbor vody zo studní.

K bodu 8. Záver

V závere zasadnutia člen návrhovej komisie Tomáš Vrani prečítal prijaté uznesenia, ku ktorým poslanci nemali žiadne výhrady.

 

Zapisovateľ: Edita Dringušová

Overovatelia zápisnice:

Jozef Ballók

Peter Dringuš

 

V Čečejovciach dňa  20.03.2023                                                                   

                                                                             Mgr. Lukáš Macák
starosta obce

                  

príloha: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce_20.03.2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Správca Webu