Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach

P o z v á n k a

 

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom  zriadení v znení zmien a doplnkov

z v o l á v a

 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach

na 17. júna (v pondelok) o 17:00 hod.

v zasadačke obecného úradu

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie:
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c)  voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Prerokovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu
 4. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2023
 5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 7/2024
 6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2024
 7. Interpelácie poslancov
 8. Rôzne a diskusia
 9.  Záver

 

                                       Mgr. Lukáš Macák
                                         starosta obce v.r.

     príloha:  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach_17.06.2024

 

 

 

Dátum zvesenia: 22. 6. 2024

Úradná tabuľa

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb