Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 15.02.2024

P o z v á n k a

 

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom  zriadení v znení zmien a doplnkov

z v o l á v a

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach

na 15. februára (štvrtok) o 18:00 hod.

v zasadačke obecného úradu

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie:
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c) voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2024 až 2026
 4. Schválenie rozpočtu obce na roky 2024 až 2026
 5. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2024
 6. Schválenie rozpočtu sociálneho fondu na rok 2024
 7. Schválenie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2023
 8. Schválenie programu Kultúrno-športového leta obce na rok 2024
 9. Interpelácie poslancov
 10. Rôzne a diskusia
 11. Záver

 

                                       Mgr. Lukáš Macák
                                        
starosta obce v.r.

 

príloha: Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach_15.02.2024

 

 

 

Dátum zvesenia: 16. 2. 2024 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb