Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 20.11.2023

P o z v á n k a

 

Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom  zriadení v znení zmien a doplnkov

 

z v o l á v a

 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach

na 20. novembra (v pondelok) o 18:00 hod.

v priestoroch zasadačky OcÚ

 

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie:
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c) voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Prerokovanie pripomienok k Zmenám a doplnkom ÚPO č. 3
 4. Schválenie kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok pre rok 2024
 5. Prerokovanie Konsolidovanej výročnej správy za rok 2022 a správy audítora za rok 2022
 6. Prerokovanie platu starostu obce
 7. Rôzne a diskusia
 8. Záver

 

 

                                       Mgr. Lukáš Macák
                                        
starosta obce v.r.

príloha: Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach_20.11.2023

 

 

Dátum zvesenia: 21. 11. 2023 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb