Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 06.06.2022

 

Prijaté uznesenia na zasadnutí

Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 06.06.2022

 

Uznesenie č. 319/06/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Maruščáková, Pelegrin, Vranai

 

Uznesenie č. 320/06/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Peter Dringuš, Marcel Hintoš, Jozef Juhás

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Maruščáková, Pelegrin, Vranai

 

Uznesenie č. 321/06/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Maruščáková, Pelegrin, Vranai

 

Uznesenie č. 322/06/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2021

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Maruščáková, Pelegrin, Vranai

 

Uznesenie č. 323/06/2022

Obecné zastupiteľstvo

  • schvaľuje celoročné hospodárenie obce Čečejovce obsiahnuté v záverečnom účte obce bez výhrad
  • schvaľuje prevod prebytku vo výške 124 170,19 € do rezervného fondu obce

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Maruščáková, Pelegrin, Vranai

 

Uznesenie č. 324/06/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja   novo vytvorenej parcely č. 76/29 o výmere 66 m2,  podľa GP č. 174/2022 vypracovaného GEODETIC, Ing. Zuzana Buľková, Dunajská 10, 040 01 Košice,  IČO 40163199, dňa 11.05.2022 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 16.05.2022 pod č. G1 -195/2022,  pre žiadateľa :  Radoslav Kiš, bytom Veľká Ida č.d. 402, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Maruščáková, Pelegrin, Vranai

 

Uznesenie č. 325/06/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja   novo vytvorenej parcely č. 76/30 o výmere 80 m2,  podľa GP č. 175/2022 vypracovaného GEODETIC, Ing. Zuzana Buľková, Dunajská 10, 040 01 Košice,  IČO 40163199, dňa 11.05.2022 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 16.05.2022 pod č. G1 -194/2022,  pre žiadateľa :  Ján Budai, bytom Agátová 2, 044 71 Čečejovce, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Maruščáková, Pelegrin, Vranai

 

Uznesenie č. 326/06/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja   novo vytvorenej parcely č. 76/31 o výmere 63 m2,  podľa GP č. 176/2022 vypracovaného GEODETIC, Ing. Zuzana Buľková, Dunajská 10, 040 01 Košice,  IČO 40163199, dňa 11.05.2022 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 16.05.2022 pod č. G1 -193/2022,  pre žiadateľa :  Miroslav Mida, bytom Agátová 2, 044 71 Čečejovce, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Maruščáková, Pelegrin, Vranai

 

Uznesenie č. 327/06/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja   novo vytvorenej parcely č. 76/32 o výmere 94 m2,  podľa GP č. 177/2022 vypracovaného GEODETIC, Ing. Zuzana Buľková, Dunajská 10, 040 01 Košice,  IČO 40163199, dňa 11.05.2022 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 16.05.2022 pod č. G1 -192/2022,  pre žiadateľa :  JT REALITY s.r.o., Hlavná 27, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO 50670832,  ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Maruščáková, Pelegrin, Vranai

 

Uznesenie č. 328/06/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja   novo vytvorenej parcely č. 76/33 o výmere 631 m2,  podľa GP č. 226/2022 vypracovaného GEODETIC, Ing. Zuzana Buľková, Dunajská 10, 040 01 Košice,  IČO 40163199, dňa 25.05.2022 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 02.06.2022 pod č. G1 218/2022,  pre žiadateľov : Miroslav Mida a manž. Jana Midová  r. Bačová bytom Agátová 2,Čečejovce.,  JT REALITY s.r.o. Hlavná 27, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO 50670832.,  Tomáš Heinrich bytom Nám. Ľ. Štúra 968/11, Moldava nad Bodvou,,  Jozef Lukáč bytom Agátová 2, Čečejovce, Ján Budai bytom Agátová 2, Čečejovce , t.j. vlastníci bytovky súp.č. 231 ul. Agátová 2- vedení na LV č. 1915.,, a   Ing. Jozef Juhás bytom Agátová 4, Čečejovce., ,Ing. Mária Goliašová bytom Agátová 4, Čečejovce.,  Radoslav Kiš bytom Veľká Ida č. 402., , Vojtech Béres bytom Záhradná 24, Mokrance. , Michal Jerga, bytom Agátová 4 Čečejovce v podiele ½ a spoluvlastníčka   Tímea Fedirková , bytom ul. Slovenského národného povstania 291/62,Rozhanovce,v podiele ½.,, t.j. vlastníci bytovky súp.č. 232  ul. Agátová 4, vedení na  LV č. 1914, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Maruščáková, Pelegrin, Vranai

 

Uznesenie č. 329/06/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja   parcely:  KN“C“ č. 76/17 o výmere 182 m2 – vedenej na LV č. 836 pre žiadateľov :  Miroslav Mida a manž. Jana Midová r. Bačová, bytom Agátová 2,Čečejovce.,  JT REALITY s.r.o. Hlavná 27, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO 50670832.,  Tomáš Heinrich bytom Nám. Ľ. Štúra 968/11, Moldava nad Bodvou, Jozef Lukáč bytom Agátová 2, Čečejovce, Ján Budai bytom Agátová 2, Čečejovce , t.j. vlastníci bytovky súp.č. 231 ul. Agátová 2- vedení na LV č. 1915 ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Maruščáková, Pelegrin, Vranai

 

Uznesenie č. 330/06/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja   parcely:  KN“C“ č. 76/18 o výmere 182 m2 – vedenej na LV č. 836 pre žiadateľov :   Ing. Jozef Juhás bytom Agátová 4, Čečejovce., ,Ing. Mária Goliašová bytom Agátová 4, Čečejovce.,  Radoslav Kiš bytom Veľká Ida č. 402., , Vojtech Béres bytom Záhradná 24, Mokrance. , Michal Jerga, bytom Agátová 4 Čečejovce v podiele ½ a spoluvlastníčka   Tímea Fedirková , bytom ul. Slovenského národného povstania 291/62,Rozhanovce,v podiele ½.,, t.j. vlastníci bytovky súp.č. 232  ul. Agátová 4, vedení na  LV č. 1914, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Maruščáková, Pelegrin, Vranai

 

Uznesenie č. 331/06/2022

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa ustanovení § 10 ods. 2 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení, v spojitosti s ustanoveniami § 15 ods. (1)  písm. a) zákona číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi Dobrovoľný   hasičský   zbor   obce   Čečejovce (DHZO Čečejovce) s účinnosťou od 7.6.2022 ako svoj útvar, bez právnej subjektivity, hasičskú jednotku, podľa ustanovení § 33 zákona číslo 314/2001 Z.z.  na  plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác, pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, pri ktorých bude vykonávať činnosti podľa platných právnych predpisov a jej materiálneho a finančného zabezpečenia. Podrobnosti o zriadení dobrovoľného hasičského zboru obce budú uvedené v zriaďovacej listine a v súlade so záväzným právnym predpisom o hasičských jednotkách, vyhláškou Ministerstva vnútra SR, číslo 611/2006 Z.z.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Maruščáková, Pelegrin, Vranai

 

Uznesenie č. 332/06/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie interpeláciu poslancov

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Maruščáková, Pelegrin, Vranai

 

Uznesenie č. 333/06/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok na rok 2022.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Maruščáková, Pelegrin, Vranai

 

Uznesenie č. 334/06/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie bod rôzne a diskusia.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Maruščáková, Pelegrin, Vranai

 

V Čečejovciach, dňa 06.06.2022                                                                  

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák

                            starosta obce

príloha:  Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach_06.06.2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13 14
15
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28
29
30 31 1 2 3 4

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb