Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 11.07.2022

Prijaté uznesenia na zasadnutí

Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 11.07.2022

 

Uznesenie č. 335/07/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Dringuš L., Tamásová

 

 

Uznesenie č. 336/07/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Peter Dringuš, Marcel Hintoš, Jozef Juhás

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Dringuš L., Tamásová

 

Uznesenie č. 337/07/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Dringuš L., Tamásová

 

Uznesenie č. 338/07/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj   novo vytvorenej parcely č. 76/29 o výmere 66 m2,  podľa GP č. 174/2022 vypracovaného GEODETIC, Ing. Zuzana Buľková, Dunajská 10, 040 01 Košice,  IČO 40163199, dňa 11.05.2022 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 16.05.2022 pod č. G1 -195/2022,  pre žiadateľa :  Radoslav Kiš, bytom Veľká Ida č.d. 402, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku. Cena 15 Eur/ 1m2.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Dringuš L., Tamásová

 

Uznesenie č. 339/07/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj   novo vytvorenej parcely č. 76/30 o výmere 80 m2,  podľa GP č. 175/2022 vypracovaného GEODETIC, Ing. Zuzana Buľková, Dunajská 10, 040 01 Košice,  IČO 40163199, dňa 11.05.2022 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 16.05.2022 pod č. G1 -194/2022,  pre žiadateľa :  Ján Budai, bytom Agátová 2, 044 71 Čečejovce, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku. Cena 15 Eur/m2.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Dringuš L., Tamásová

 

Uznesenie č. 340/07/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj   novo vytvorenej parcely č. 76/31 o výmere 63 m2,  podľa GP č. 176/2022 vypracovaného GEODETIC, Ing. Zuzana Buľková, Dunajská 10, 040 01 Košice,  IČO 40163199, dňa 11.05.2022 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 16.05.2022 pod č. G1 -193/2022,  pre žiadateľa :  Miroslav Mida, bytom Agátová 2, 044 71 Čečejovce, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku. Cena 15 Eur/m2.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Dringuš L., Tamásová

 

 

Uznesenie č. 341/07/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj  novo vytvorenej parcely č. 76/32 o výmere 94 m2,  podľa GP č. 177/2022 vypracovaného GEODETIC, Ing. Zuzana Buľková, Dunajská 10, 040 01 Košice,  IČO 40163199, dňa 11.05.2022 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 16.05.2022 pod č. G1 -192/2022,  pre žiadateľa :  JT REALITY s.r.o., Hlavná 27, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO 50670832,  ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku. Cena 15 Eur/m2.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Dringuš L., Tamásová

 

Uznesenie č. 342/07/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj   novo vytvorenej parcely č. 76/33 o výmere 631 m2,  podľa GP č. 226/2022 vypracovaného GEODETIC, Ing. Zuzana Buľková, Dunajská 10, 040 01 Košice,  IČO 40163199, dňa 25.05.2022 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 02.06.2022 pod č. G1 218/2022,  pre žiadateľov : Miroslav Mida a manž. Jana Midová  r. Bačová bytom Agátová 2,Čečejovce.,  JT REALITY s.r.o. Hlavná 27, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO 50670832.,  Tomáš Heinrich bytom Nám. Ľ. Štúra 968/11, Moldava nad Bodvou,,  Jozef Lukáč bytom Agátová 2, Čečejovce, Ján Budai bytom Agátová 2, Čečejovce , t.j. vlastníci bytovky súp.č. 231 ul. Agátová 2- vedení na LV č. 1915.,, a   Ing. Jozef Juhás bytom Agátová 4, Čečejovce., ,Ing. Mária Goliašová bytom Agátová 4, Čečejovce.,  Radoslav Kiš bytom Veľká Ida č. 402.,  Vojtech Béres bytom Záhradná 24, Mokrance. , Michal Jerga, bytom Agátová 4, Čečejovce v podiele ½ a spoluvlastníčka   Tímea Fedirková bytom ul. Slovenského národného povstania 291/62, Rozhanovce,v podiele ½.,, t.j. vlastníci bytovky súp.č. 232  ul. Agátová 4, vedení na  LV č. 1914, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku. Cena 1 Euro/m2.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš P., Hintoš,  Maruščáková, Pelegrin, Vranai

Proti:

Zdržal sa: Juhás

Neprítomní: Dringuš L., Tamásová

 

Uznesenie č. 343/07/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj   parcely:  KN“C“ č. 76/17 o výmere 182 m2 – vedenej na LV č. 836 pre žiadateľov :  Miroslav Mida a manž. Jana Midová r. Bačová, bytom Agátová 2,Čečejovce.,  JT REALITY s.r.o. Hlavná 27, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO 50670832.,  Tomáš Heinrich bytom Nám. Ľ. Štúra 968/11, Moldava nad Bodvou, Jozef Lukáč bytom Agátová 2, Čečejovce, Ján Budai bytom Agátová 2, Čečejovce , t.j. vlastníci bytovky súp.č. 231 ul. Agátová 2- vedení na LV č. 1915 ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku. Cena 1 Euro/m2.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Dringuš L., Tamásová

 

Uznesenie č. 344/07/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj   parcely:  KN“C“ č. 76/18 o výmere 182 m2 – vedenej na LV č. 836 pre žiadateľov :   Ing. Jozef Juhás bytom Agátová 4, Čečejovce., ,Ing. Mária Goliašová bytom Agátová 4, Čečejovce.,  Radoslav Kiš bytom Veľká Ida č. 402., Vojtech Béres bytom Záhradná 24, Mokrance., Michal Jerga, bytom Agátová 4, Čečejovce v podiele ½ a spoluvlastníčka   Tímea Fedirková , bytom ul. Slovenského národného povstania 291/62,Rozhanovce,v podiele ½., t.j. vlastníci bytovky súp.č. 232  ul. Agátová 4, vedení na  LV č. 1914, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku.

Cena 1 Euro/m2.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš P., Hintoš, Maruščáková, Pelegrin, Vranai

Proti:

Zdržal sa: Juhás

Neprítomní: Dringuš L., Tamásová

 

Uznesenie č. 345/07/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Čečejovce schvaľuje 1 volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 29.10.2022 a určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 2026 a zároveň ustanovuje počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Čečejovce na počet 9.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Dringuš L., Tamásová

 

Uznesenie č. 346/07/2022

Obecné zastupiteľstvo obce Čečejovce určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Čečejovce na plný úväzok.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Dringuš L., Tamásová

 

Uznesenie č. 347/07/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie interpeláciu poslancov

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Dringuš L., Tamásová

 

Uznesenie č. 348/07/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie bod rôzne a diskusia.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Dringuš L., Tamásová

 

V Čečejovciach, dňa 11.07.2022         

                         

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák

                            starosta obce

príloha: Prijaté uznesenia na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Čečejovciach_11.07.2022

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13 14
15
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28
29
30 31 1 2 3 4

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb