Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Prijaté uznesenia na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 13.12.2022

Prijaté uznesenia na zasadnutí

obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 13.12.2022

 

Uznesenie č. 04/12/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Hintoš

 

Uznesenie č. 05/12/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Katarína Tamášová, Ing. Tomáš Vranai, Ladislav Zborai

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Hintoš

 

Uznesenie č. 06/12/2022

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že zvolený poslanec Ing. Jozef Juhás zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 07/12/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 08/12/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vymenovanie zástupcu starostu obce na funkčné obdobie 2022 – 2026.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 09/12/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva podľa návrhu.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 10/12/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Ing. Jozefa Juhása pre zvolávanie a vedenie rokovania obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 11/12/2022

Obecné zastupiteľstvo

a)  schvaľuje vytvorenie
Komisie na ochranu verejného záujmu
Komisie finančnej, správy majetku obce a podnikateľských  aktivít                                              Komisie pre kultúru, šport, ochranu životného prostredia a občianskych záležitostí

b) volí členov do Komisie na ochranu verejného záujmu v zložení: Ing. Roland Pelegrin (predseda), Jozef Ballók, Ladislav Zborai,

c) volí členov do Komisie finančnej, správy majetku obce a podnikateľských aktivít v zložení: Ing. Marcel Hintoš (predseda), Jozef Ballók, Ing. Tomáš Vranai, Mgr. Ladislav Dringuš, Ing. Roland Pelegrin,

d) volí členov do Komisie pre kultúru, šport, ochranu životného prostredia a občianskych záležitosti v zložení: Ing. Jozef Juhás (predseda), Katarína Tamásová, Ladislav Zborai, PhDr, Peter Dringuš, Mgr. Ladislav Dringuš

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 12/12/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu obce podľa § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s navýšením o 50% základného platu od 25.11.2022.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 13/12/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sobášiacich poslancov: Ing. Jozef Juhás a Mgr. Ladislav Dringuš.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 14/12/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čečejovce podľa návrhu.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 15/12/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 5/2022 o úhradách za služby poskytované obcou Čečejovce podľa návrhu.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 16/12/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2023.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 17/12/2022

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2023 až 2025

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 18/12/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

a) rozpočet obce a programový rozpočet na rok 2023 podľa návrhu

b) berie na vedomie návrh rozpočtu obce a programového rozpočtu obce na roky 2024 až 2025 podľa návrhu

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 19/12/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet sociálneho fondu obce na rok 2023 podľa návrhu.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 20/12/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie interpelácie poslancov.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: P. Dringuš

 

Uznesenie č. 21/12/2022

Obecne zastupiteľstvo schvaľuje  uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2023 v súlade s §6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov na záujmové vzdelávanie detí od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce v závislosti od časovej frekvencie vzdelávania poskytovaných deťom v školskom zariadení nasledovne:

  • vo výške 60 €/dieťa na rok, ak dieťa navštevuje vzdelávací proces aspoň 2 hodiny týždenne počas celého roka
  • vo výške 30 €/dieťa na rok, ak dieťa navštevuje vzdelávací proces aspoň 4 hodiny mesačne počas celého roka

Obec poskytne dotáciu príjemcom mesačne vo výške 1/12 z celkovej ročnej dotácie najneskôr do 5 pracovných dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca, alebo do 5 pracovných dní od poskytnutia finančných prostriedkov v rámci podielov na daniach v správe štátu. Príjemcom dotácie bude dotácia poskytnutá najneskôr do 30 kalendárnych dní od predloženia týchto potrebných údajov a dokladov:

a) písomná žiadosť opečiatkovaná a podpísaná zriaďovateľom CVČ 

b) fotokópia zriaďovacej listiny CVČ 

c) zoznam detí s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia a trvalého bydliska dieťaťa;  názov krúžku, ktorý dieťa navštevuje; počet hodín (týždenne, prípadne mesačne) 

d) fotokópie dokladov pre všetky deti zo zoznamu – Rozhodnutie riaditeľa CVČ o prijatí dieťaťa do CVČ alebo Žiadosť o prijatie za člena CVČ (podpísaná zákonným zástupcom dieťaťa)  

Dotácia na dieťa vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci pre CVČ bude poskytnutá iba jednému CVČ, ktoré dieťa pravidelne navštevuje. Ak je dieťa prihlásené vo viacerých centrách voľného času, dotácia sa poskytne tomu centru, ktoré si vyberú rodičia dieťaťa. 

Prijímateľ dotácie ju môže použiť iba na financovanie bežných výdavkov na mzdy, odvody a prevádzkové výdavky. Pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia. 

V prípade, že celá dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. 2023, prijímateľ je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na ten účet obce, z ktorého mu bola dotácia poukázaná, do 31. 12. 2023.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 22/12/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podnet pána Gabriela Weiszera.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 23/12/2022

Obecné zastupiteľstvo:

a) berie na vedomie žiadosť Anny Ambrus o povolenie na ambulantný predaj,

b) oznamuje, že obecČečejovce povoľuje ambulantný predaj len na verejných priestranstvách, ktoré sú majetkom obce podľa VZN č. 4/2021. Oznamuje, že bez súhlasu obce sa zakazuje ambulantný predaj na verejných priestranstvách ako sú chodníky, parky a pod.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti: Juhás

Zdržal sa:

Neprítomní

 

Uznesenie č. 24/12/2022

Obecné zastupiteľstvo:

a) berie na vedomie poslednú vôľu nebohého obyvateľa obce Jozefa Piru

b) dar nehnuteľnosti podľa závetu spísaného dňa 21.11.2022 s vďakou prijíma a bude sa podľa neho riadiť.

Hlasovanie:

Za: Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš,  Juhás, Pelegrin,  Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní

 

V Čečejovciach, dňa 13.12.2022        

                                                        

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák
starosta obce

   príloha: Prijaté uznesenia na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Čečejovciach _13.12.2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb