Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 14.03.2022

Prijaté uznesenia na zasadnutí

Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 14.03.2022

 

Uznesenie č. 304/03/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Dringuš P., Vranai

 

Uznesenie č. 305/03/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Jozef Ballok, Marcel Hintoš, Jozef Juhás

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Dringuš P., Vranai

 

Uznesenie č. 306/02/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Vranai

 

Uznesenie č. 307/03/2022

Obecné zastupiteľstvo:

  • berie na vedomie podané žiadosti o zmeny ÚPO
  • žiada o grafické spracovanie zmien Ing. Arch. Marianou Šimkovou tak, aby návrhy zmien rešpektovali platné normy, šírky uličných priestorov a pod.
  • navrhuje pracovné stretnutia s poslancami OZ a so žiadateľmi zmien ÚPO po spracovaní zmien do grafickej podoby

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Vranai

 

Uznesenie č. 308/03/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Vranai

 

Uznesenie č. 309/03/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zámer prenájmu nehnuteľností : ornej pôdy, trvalého trávneho porastu a lesného pozemku, vedených na LV č. 1216, 1217 a 1361 o celkovej výmere 158074,31 m2,  podľa “Zmluvy o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

č. 20220003”,  pre :  PD Čečejovce, družstvo, so sídlom Paňovská 7/530, 044 71 Čečejovce, IČO: 316 929 15,  ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu dlhodobo užívaného pozemku.

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 310/03/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nehnuteľností : ornej pôdy, trvalého trávneho porastu a lesného pozemku, vedených na LV č. 1216, 1217 a 1361 o celkovej výmere 158074,31 m2,  podľa “Zmluvy o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku č. 20220003”,  pre :  PD Čečejovce družstvo, so sídlom Paňovská 7/530, 044 71 Čečejovce, IČO: 316 929 15,  na dobu 10 rokov za 10€/ha/rok.

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 311/03/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prerokovanie mimoriadnej dotácie pre potreby ubytovania utečencov z Ukrajiny.

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 312/02/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie interpeláciu poslancov

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 303/02/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zámer odpredaja   novo vytvorenej parcely č. 76/28 o výmere 91 m2,  podľa GP č. 63/2022 vypracovaného GEODETIC, Ing. Zuzana Buľková, Dunajská 10, 040 01 Košice,  IČO 40163199, dňa 17.02.2022 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 02.03.2022 pod č. G1 -66/2022,  pre žiadateľa :  Ondrej Juhás, bytom Agátová 4, 044 71 Čečejovce, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku.

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

V Čečejovciach, dňa 14.03.2022                                                                 

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák

                            starosta obce

príloha:  Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 14.03.2022 (433.12 kB)

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
25
26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6
7 8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22
23
24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3
4 5

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb