Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 15.11.2021

 

Prijaté uznesenia na zasadnutí

Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 15.11.2021

 

Uznesenie č. 266/11/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky. 

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 267/11/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Peter Dringuš, Marcel Hintoš, Jozef Juhás

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 268/11/2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 269/11/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2021 o zmene VZN obce Čečejovce č. 05/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čečejovce.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 270/11/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 30/2021 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 271/11/2021

Obecné zastupiteľstvo: 

a) schvaľuje prioritné investície na rok 2022 podľa predloženého návrhu

b) žiada starostu obce o zapracovanie týchto bodov do návrhu rozpočtu na rok 2022

 

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 272/11/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

  1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Prístavba a stavebné úpravy MŠ v areály ZŠ Čečejovce“, realizovaného v rámci Výzvy s kódom IROP-PO2-SC221-2021-67, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce  a platným územným plánom obce;
  2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
  3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 13.237,50 €, t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu;
  4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti: 

Zdržal sa: Maruščáková

Neprítomní

 

Uznesenie č. 273/11/2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie interpelácie poslancov.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 274/11/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu na umiestenie Z-Boxu na verejnom priestrastve obce s firmou Packeta Slovakia s. r. o

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

V Čečejovciach, dňa 15.11.2021                                                                  

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák v.r.

                            starosta obce

Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 15.11.2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2021 Zodpovedá: Mgr. Lukáš Macák

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5
6 7
8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 18 19
20 21
22
23 24 25 26 27
28
29
30 1 2 3
4 5

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

MARKAZ

Obec Markaz - erb

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom