Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 17.08.2021

Prijaté uznesenia na zasadnutí

Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 17.08.2021

 

Uznesenie č. 244/08/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 245/08/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Peter Dringuš, Marcel Hintoš, Jozef Juhás

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 246/08/2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 247/08/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva majetku obce -  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Čečejovce, zapísaného na LV č. 1 ako parcela KN „C“ č. 1339/3  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 361 m2, ii)  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Čečejovce, zapísaného na LV č. 836 ako parcela KN „C“ č. 1339/4  – záhrada o výmere 327 m2, iii) stavby so súpisným číslom 173 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Čečejovce, zapísanej na LV č. 1, postavenej na pozemku parcela KN „C“ č. 1339/3  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 361 m2, prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 248/08/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

  • podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce -  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Čečejovce, zapísaného na LV č. 1 ako parcela KN „C“ č. 1339/3  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 361 m2, ii)  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Čečejovce, zapísaného na LV č. 836 ako parcela KN „C“ č. 1339/4  – záhrada o výmere 327 m2, iii) stavby so súpisným číslom 173 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Čečejovce, zapísanej na LV č. 1, postavenej na pozemku parcela KN „C“ č. 1339/3  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 361 m2, ktoré tvoria prílohu zápisnice z tohto zasadnutia obecného zastupiteľstva,
  • členov komisie na vyhodnotenie ponúk na základe tejto obchodnej verejnej súťaže: Ing. Marcela Hintoša, Ing. Rolanda Pelegrina, Ing. Tomáša Vranaiho.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 249/08/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva majetku obce -  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Čečejovce, parcela KN „C“ č. 76/26 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 546 m2 tak, ako bola zameraná geometrickým plánom č. 22/2021 vyhotoveným Štefanom Salmášom, s miestom podnikania nám. Budovateľov č.II 045 01 Moldava n/B IČO: 30249449 úradne overeným Okresným úradom Košice – okolie pod č. G-276/2021 dňa 27.7.2021 prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš,  Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai,

Proti:

Zdržal sa: Juhás

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 250/08/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

  • podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce -  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Čečejovce, parcela KN „C“ č. 76/26 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 546 m2 tak, ako bola zameraná geometrickým plánom č. 22/2021 vyhotoveným Štefanom Salmášom, s miestom podnikania nám. Budovateľov č.II 045 01 Moldava n/B IČO: 30249449 úradne overeným Okresným úradom Košice – okolie pod č. G-276/2021 dňa 27.7.2021, ktorí tvorí prílohu zápisnice z tohto zasadnutia obecného zastupiteľstva,
  • členov komisie na vyhodnotenie ponúk na základe tejto obchodnej verejnej súťaže: Ing. Marcela Hintoša, Ing. Rolanda Pelegrina, Ing. Tomáša Vranaiho.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš,  Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai,

Proti:

Zdržal sa: Juhás

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 251/08/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zámer odpredaja   novo vytvorenej parcely č. 242/2 o výmere 857 m2,  podľa GP č. 28/2021 vypracovaného GEODET, Salmáš Štefan, nám. Budovateľov č. ll,  dňa 16.08.2021 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 07.09.2021 pod č. G1 -334/2021,  pre :  BLOK, spoločenstvo vlastníkov bytov Čečejovce, so sídlom Buzická 44, 044 71 Čečejovce, IČO: 42246296,  ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai,

Proti:

Zdržal sa: Maruščáková

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 252/08/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenia 21/2021 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 253/08/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

  • vypísanie verejného obstarávania na zber a likvidáciu komunálneho odpadu na obdobie rokov 2022 až 2023. Úspešný uchádzač musí zabezpečiť energetické zhodnotenie komunálneho odpadu minimálne v 80 %.
  • poveruje starostu obce vypísaním verejného obstarávania a následným podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 254/08/2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie interpeláciu poslancov.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 255/08/2021

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť GAKO FRUIT s.r.o. o prenájom nebytových priestorov podľa predloženej žiadosti.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai,

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

V Čečejovciach dňa  18.08.2021                                                                  

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák

                            starosta obce

Príloha:  Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľsta v Čečejovciach 17.08.2021 (343.33 kB)

Dátum zvesenia: 31. 12. 2021 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
30
31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
25
26
27
28 29 30 1 2 3

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

MARKAZ

Obec Markaz - erb

Sociálne siete

naturpack

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom