Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 20.02.2023

 

Prijaté uznesenia na zasadnutí

obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 20.02.2023

 

Uznesenie č. 43/02/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 44/02/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Roland Pelegrin, Katarína Tamášová, Ing. Tomáš Vranai

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 45/02/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj novovytvorenej parcely parc.č. KN „C“ 1362/19 o výmere  31 m2,   podľa GP č. 6/2023 vypracovaného : Drozda Roman, Húskova 73, 040 23 Košice,  IČO 35422548, dňa 15.02.2023 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 17.02.2023 pod č. G1 -34/2023,  pre žiadateľa :  Ing. Petra Latiku, bytom Cabanova 16, 841 02 Bratislava,  ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania užívaného pozemku. Cena za 1m2/25 Eur.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 46/02/2023

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 47/02/2023

Obecné zastupiteľstvo:

 a) schvaľuje dotácie na rok 2023 pre záujmové združenia pôsobiace na území obce    nasledovne:

  • TJ Družstevník Čečejovce: 12 000 €
  • Klub dôchodcov „HARANGÓ“: 1 000 €
  • ZO Csemadok: 1 000 €
  • Reformovaná cirkev: 2 500 €
  • Rímskokatolická cirkev: 6 500 €

 

b) schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2023 podľa návrhu.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 48/02/2023

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prerokovanie kultúrnych podujatí na rok 2023.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 49/02/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2023 o o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a školských zariadeniach Základnej školy s materskou školou Čečejovce a na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti inej obce alebo neštátnych zriaďovateľov mimo územia obce.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 50/02/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu na prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 82 m2 situovaných na prízemí nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Čečejovce zapísanej na liste vlastníctva č. 836, a to stavby – viacúčelovej budovy so súp. č. 399 postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 357/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 916 m2, ktoré sú vo vlastníctve obce spoločnosti ALT MED s.r.o., Buzická 341/60, 044 71 Čečejovce, IČO 54 974 275 na dobu neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom ďalšieho prevádzkovania neštátneho zdravotného zariadenia, ambulancie praktického lekára pre deti a dorast v súlade s predmetom činnosti nájomcu zapísanom v Obchodnom registri, teda služby verejne prospešnej pre obyvateľov obce. Cena za 1 m2 sa stanovuje na  15 Eur.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 51/02/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvvu na prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 45,5 m2 situovaných na 1. poschodí nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Čečejovce zapísanej na liste vlastníctva č. 836, a to stavby – viacúčelovej budovy so súp. č. 399 postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 357/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 916 m2, ktoré sú vo vlastníctve obce spoločnosti SchronerMED, s.r.o., so sídlom : Pod horou 53, 040 16 Košice, IČO: 36604712 na dobu neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom ďalšieho prevádzkovania ambulancie praktického lekára pre dospelých v súlade s predmetom činnosti nájomcu zapísanom v Obchodnom registri, teda služby verejne prospešnej pre obyvateľov obce. Cena za 1 m2 sa stanovuje na  15 Eur.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 52/02/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu na prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 28 m2 situovaných na 1. poschodí nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Čečejovce  zapísanej na liste vlastníctva č. 836, a to stavby – viacúčelovej budovy so súp. č. 399 postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 357/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 916 m2, ktoré sú vo vlastníctve obce spoločnosti Dentol Perfect, s.r.o., so sídlom Vodná 941/6, 040 01 Košice, IČO: 47532157, na dobu neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom ďalšieho prevádzkovania ambulancie zubného lekárstva v súlade s predmetom činnosti nájomcu zapísanom v Obchodnom registri, teda služby verejne prospešnej pre obyvateľov obce. Cena za 1 m2 sa stanovuje na  15 Eur.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 53/02/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu o poplatkoch obce Čečejovce č. 2/2023.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

Uznesenie č. 54/02/2023

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie interpelácie poslancov.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 55/02/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu o prenájme nebytových priestorov firmy VRADOR, s.r.o. podľa návrhu.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Zborai

Proti:

Zdržal sa: Vranai

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 54/02/2023

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie bod rôzne a diskusiu.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

V Čečejovciach, dňa 20.02.2023        

 

                                                        

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák

                            starosta obce

príloha: Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 20.02.2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb