Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 20.03.2023

Prijaté uznesenia na zasadnutí

obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 20.03.2023

 

Uznesenie č. 55/03/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Pelegrin

 

Uznesenie č. 56/03/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Roland Pelegrin, Katarína Tamášová, Ing. Tomáš Vranai

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Pelegrin

 

Uznesenie č. 57/03/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu na prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 64,29 m2 situovaných na prízemí nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Čečejovce zapísanej na liste vlastníctva č. 836, a to stavby – viacúčelovej budovy so súp. č. 399 postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 357/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 916 m2, ktoré sú vo vlastníctve obce spoločnosti Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO 366 311 24 na dobu neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom ďalšieho prevádzkovania pošty a poštových služieb, teda služby verejne prospešnej pre obyvateľov obce. Cena za 1 m2 sa stanovuje na  15 Eur.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Pelegrin

 

Uznesenie č. 58/03/2023

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Pelegrin

 

Uznesenie č. 59/03/2023

Obecné zastupiteľstvo:

  • volí v súlade s § 18a ods.1 a ods. 5) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mgr. Jolanu Kokardovú do funkcie hlavného kontrolóra obce Čečejovce na dobu od 1.4.2023 do 31.3.2029 s dňom nástupu do práce dňa 1.4.2023.
  • súhlasí s vykonávaním inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra obce Čečejovce Mgr. Jolany Kokardovej počas celého jeho funkčného obdobia.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Pelegrin

 

Uznesenie č. 60/03/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2022.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Pelegrin

 

Uznesenie č. 61/03/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program kultúrnych a športových podujatí na rok 2023 podľa návrhu.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Pelegrin

 

Uznesenie č. 62/03/2023

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie interpelácie poslancov.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 63/03/2023

Obecné zastupiteľstvo stanovuje Mgr. Ladislava Dringuša ako predsedu Komisie pre kultúru, šport, ochranu životného prostredia a občianskych záležitostí.

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 64/03/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi obce Ing. Ladislavovi Nyulaszimu v sume 500 €

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

Uznesenie č. 65/03/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čečejovce na roky 2016 až 2022 do 30. júna 2023. 

Hlasovanie:

Za:  Ballók, L. Dringuš, P. Dringuš, Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, Zborai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní:

 

V Čečejovciach, dňa 20.03.2023        

                                                        

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák

                            starosta obce

príloha: Prijaté uznesenia na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Čečejovciach_20.03.2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb