Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 21.06.2021

Uznesenie č. 231/06/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky. 

Hlasovanie:

Za:   Ballók, Dringuš L., Hintoš, Juhás,  Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní: Dringuš P.

Uznesenie č. 232/06/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Roland Pelegrin, Katarína Tamášová, Tomáš Vranai.

Hlasovanie:

Za:   Ballók, Dringuš L., Hintoš, Juhás,  Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní: Dringuš P.

 

Uznesenie č. 233/06/2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Za:   Ballók, Dringuš L., Hintoš, Juhás,  Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní: Dringuš P.

 

Uznesenie č. 234/06/2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2020.

Hlasovanie:

Za:   Ballók, Dringuš P., Dringuš L., Hintoš, Juhás,  Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 235/06/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce Čečejovce obsiahnuté v záverečnom účte za rok 2020:

 1. bez výhrad,
 2. schvaľuje prevod prebytku vo výške 115 808,54 € do rezervného fondu obce.

Hlasovanie:

Za:   Ballók, Dringuš P., Dringuš L., Hintoš, Juhás,  Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 236/06/2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Konsolidačnú výročnú správu obce za rok 2020.

Hlasovanie:

Za:   Ballók, Dringuš P., Dringuš L., Hintoš, Juhás,  Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 237/06/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2014 v znení VZN č.1/2019, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Čečejovce. 

Hlasovanie:

Za:   Ballók, Dringuš P., Dringuš L., Hintoš, Juhás,  Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 238/06/2021

 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

 

 1. Správu o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č.2/2020 Územného plánu obce Čečejovce vypracovanú Ing. arch. Vladimírom Debnárom,  odborne spôsobilou osobou na  obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona , (reg. č. 294)
 2. Vyhodnotenie  stanovísk a pripomienok k návrhu Zmien a doplnkov č.2/2020 Územného plánu obce Čečejovce   
 3. Výsledok preskúmania návrhu Zmien a doplnkov č.2/2020 Územného plánu obce Čečejovce Okresným  úradom Košice Odborom výstavby a bytovej politiky podľa § 25 stavebného zákona (stanovisko OÚ Košice č. zo dňa 21.6.2021)
 4. Podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č.2/2020 Územného plánu obce Čečejovce  spracovaný Ing. arch. Marianou Šimkovou, autorizovaným  architektom  SKA.

II. žiada  starostu obce :

 

 1. Zverejniť Zmeny a doplnky č.2/2020 Záväznej časti  Územného plánu obce Čečejovce 

v zmysle § 27 ods.4 písm. a) stavebného zákona,

 1. Označiť dokumentáciu Zmien a doplnkov č.2/2020 Územného plánu obce Čečejovce   schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 ods.1 stavebného zákona,
 2. Uložiť Zmeny a doplnky č.2/2020 Územného plánu obce Čečejovce   na Obecnom úrade Čečejovce, na Stavebnom úrade obce Čečejovce a na Okresnom  úrade Košice, Odbore výstavby a bytovej politiky v zmysle § 28 ods. 3 a 4  stavebného zákona,
 3. Vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov č.2/2020 Územného plánu obce Čečejovce  registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky do 3 mesiacov od schválenia Zmien a doplnkov č.2/2020 Územného plánu obce Čečejovce.  

Hlasovanie:

Za:   Ballók, Dringuš P., Dringuš L., Hintoš, Juhás,  Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 239/06/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021.

Hlasovanie:

Za:   Ballók, Dringuš P., Dringuš L., Hintoš, Juhás,  Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 240/06/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podujatia Kultúrneho a športového leta 2021.

Hlasovanie:

Za:   Ballók, Dringuš P., Dringuš L., Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: Maruščáková

Neprítomní

 

Uznesenie č. 241/06/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu FMP-E/2001/4.1/003 MÁTRATATRA v rámci Fondu malých projektov Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia.  

Hlasovanie:

Za:   Ballók, Dringuš P., Dringuš L., Hintoš, Juhás,  Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 242/06/2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie interpelácie poslancov.

Hlasovanie:

Za:   Ballók, Dringuš P., Dringuš L., Hintoš, Juhás,  Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 243/06/2021

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj vstupnej parcely podľa žiadosti Mgr. Evy Janíčkovej.

Hlasovanie:

Za:   Ballók, Dringuš P., Dringuš L., Hintoš, Juhás,  Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

V Čečejovciach dňa 21.06.2021                                                                  

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák

                            starosta obce

Prijaté uznesenia na zasadnutí  Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 21.06.2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2021 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
1
25
1
26 27 28 29 30 31 1

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
28
29 30 1 2
3
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
1

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

MARKAZ

Obec Markaz - erb

Sociálne siete

naturpack

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom