Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 22.02.2021

Prijaté uznesenia na zasadnutí

Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 22.02.2021

 

Uznesenie č. 210/02/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky. 

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás,  Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní: Maruščáková

 

Uznesenie č. 211/02/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Roland Pelegrin, Katarína Tamášová, Tomáš Vranai.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás,  Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní: Maruščáková

 

Uznesenie č. 212/02/2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o vyjadrenie predmetného návrhu pána Görcsösa a pána Csalu:

a)zároveň konštatuje, že osadenie objektu bytového domu musí byť predmetom ďalších rokovaní, nakoľko nie je zhoda na jeho výške a orientácii.

b)obec zároveň konštatuje, že má v záujem participovať na odkúpení časti nehnuteľnosti za účelom vybudovania CIZS (Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti)  a parku.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás,  Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní: Maruščáková

 

Uznesenie č. 213/02/2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás,  Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní: Maruščáková

 

Uznesenie č. 214/02/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2021 podľa predloženého návrhu, v ktorom boli prerozdelené dotácie jednotlivým organizáciám, ktoré požiadali o dotáciu: 

TJ Družstevník Čečejovce:                       12 000,-€

Klub dôchodcov „HARANGÓ“                900,-€

MO Csemadok                                           1 150,-€

Reformovaná cirkev                                   3 500,-€

Rímskokatolícka cirkev                              7 450,-€

OZ Save Nature by Čivas                      žiadosť neschválená  

Atletický legionársky klub                    žiadosť neschválená  

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás,  Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní: Maruščáková

 

Uznesenie č. 215/02/2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie interpelácie poslancov.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás,  Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní: Maruščáková

Uznesenie č. 216/02/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zámer odpredaja   novo vytvorenej parcely č. 1242/121 o výmere 124 m2 podľa GP č. 36 771 902-221/2015 vypracovaného Ing. Gergelyom Szabóm dňa 9.12.2015 a overeného Okresným úradom Košice-okolie odborom katastrálnym dňa 22.12.2015 pod č. 322/2015,  Dušanovi Bányászovi a  Kvetoslave Bányászovej,  obaja bytom Veľká Ida 577, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania užívaného pozemku.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás,  Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: Pelegrin 

Neprítomní: Maruščáková

 

Uznesenie č. 217/02/2021

a) Obecné zastupiteľstvo povoľuje spoločnosti Veneto s.r.o. zriadenie trhové miesta v k.ú. Čečejovce, ul. Košická 22, za účelom ambulantného predaja na rok 2021 na základe žiadosti.

b) Oznamuje, že v prípade predaja na verejnom priestranstve - chodníku a pod. má obec právo zrušiť povolenie na zriadenie trhového miesta.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás,  Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní: Maruščáková

 

Uznesenie č. 218/02/2021

a) Obecné zastupiteľstvo povoľuje spoločnosti GAKO FRUIT s.r.o. zriadenie trhové miesta v k.ú. Čečejovce, ul. Košická 22, za účelom ambulantného predaja na rok 2021 na základe žiadosti.

b) Oznamuje, že v prípade predaja na verejnom priestranstve - chodníku a pod. má obec právo zrušiť povolenie na zriadenie trhového miesta.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás,  Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní: Maruščáková

 

Uznesenie č. 219/02/2021

a) Obecné zastupiteľstvo povoľuje spoločnosti ADAM PLUS s.r.o. zriadenie trhové miesta v k.ú. Čečejovce, ul. Košická 22, za účelom ambulantného predaja na rok 2021 na základe žiadosti.

b) Oznamuje, že v prípade predaja na verejnom priestranstve - chodníku a pod. má obec právo zrušiť povolenie na zriadenie trhového miesta.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás,  Pelegrin, Tamásová, Vranai, 

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní: Maruščáková

 

Uznesenie č. 220/02/2021

a) Obecné zastupiteľstvo povoľuje pani Anne Ambrus zriadenie trhového miesta na Košickej ulici č. 25 na rok 2021 podľa predloženej žiadosti.

b) Oznamuje, že v prípade predaja na verejnom priestranstve - chodníku a pod. má obec právo zrušiť povolenie na zriadenie trhového miesta.

Hlasovanie:

Za:   Ballók., Dringuš P.,Dringuš L., Hintoš, Juhás,  Tamásová, Vranai, 

Proti: Pelegrin 

Zdržal sa: 

Neprítomní: Maruščáková

 

V Čečejovciach dňa  22.02.2021                                                                   

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák v.r.

                            starosta obce

 

Príloha: Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 22.02.2021  (241.22 kB)

Dátum zvesenia: 31. 12. 2021 Zodpovedá: Mgr. Lukáš Macák

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9
10
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
24 25
26
27 28 29 30 1 2

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

škola

MARKAZ

.

Sociálne siete

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom