Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 22.12.2021

 

Prijaté uznesenia na zasadnutí

Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 22.12.2021

 

Uznesenie č. 278/12/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky. 

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 279/12/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Peter Dringuš, Marcel Hintoš, Jozef Juhás

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 280/12/2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 281/12/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Čečejovce

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 282/12/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 5/2021 o Trhovom poriadku pre trhovisko „Čečanka“

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 283/12/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

a) zmenu poplatku za užívanie obecnej telocvične vo výške 10€ / hod. od 1.1.2022

b) poveruje starostu obce so zapracovaním zmeny do Prevádzkového poriadku obecnej telocvične.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 284/12/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 285/12/2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 až 2024

 

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 286/12/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

a) rozpočet obce a programový rozpočet na rok 2022 podľa návrhu

b) berie na vedomie návrh rozpočtu obce a programového rozpočtu obce na roky 2023 až 2024 podľa návrhu

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

Uznesenie č. 287/12/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet sociálneho fondu na rok 2022 podľa návrhu

 

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 288/12/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program Kultúrneho a športového leta 2022 podľa návrhu

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 289/12/2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie interpeláciu poslancov 

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 290/12/2021

Obecné zastupiteľstvo: 

a) Obecné zastupiteľstvo povoľuje pani Anne Ambrus zriadenie trhového miesta na Košickej ulici č. 25 na rok 2022 podľa predloženej žiadosti.

b) Oznamuje, že v prípade predaja na verejnom priestranstve - chodníku a pod. má obec právo zrušiť povolenie na zriadenie trhového miesta.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Tamásová, Vranai

Proti: 

Zdržal sa: Pelegrin

Neprítomní

 

Uznesenie č. 291/12/2021

Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie žiadosť p. Halásza vo veci zmeny ÚPO v miestnej časti Seleška podľa žiadosti

b) poveruje starostu obce s vypísaním možnosti podávať žiadosti o zmenu ÚPO do konca februára 2022

 

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 292/12/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2022 v súlade s §6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov na záujmové vzdelávanie detí od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce v závislosti od časovej frekvencie vzdelávania poskytovaných deťom v školskom zariadení nasledovne:

  • vo výške 60 €/dieťa na rok, ak dieťa navštevuje vzdelávací proces aspoň 2 hodiny týždenne počas celého roka
  • vo výške 30 €/dieťa na rok, ak dieťa navštevuje vzdelávací proces aspoň 4 hodiny mesačne počas celého roka

Obec poskytne dotáciu príjemcom mesačne vo výške 1/12 z celkovej ročnej dotácie najneskôr do 5 pracovných dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca, alebo do 5 pracovných dní od poskytnutia finančných prostriedkov v rámci podielov na daniach v správe štátu. Príjemcom dotácie bude dotácia poskytnutá najneskôr do 30 kalendárnych dní od predloženia týchto potrebných údajov a dokladov:

a)písomná žiadosť opečiatkovaná a podpísaná zriaďovateľom CVČ 

b)fotokópia zriaďovacej listiny CVČ 

c)zoznam detí s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia a trvalého bydliska dieťaťa;  názov krúžku, ktorý dieťa navštevuje; počet hodín (týždenne, prípadne mesačne) 

d)fotokópie dokladov pre všetky deti zo zoznamu – Rozhodnutie riaditeľa CVČ o prijatí dieťaťa do CVČ alebo Žiadosť o prijatie za člena CVČ (podpísaná zákonným zástupcom dieťaťa)  

Dotácia na dieťa vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci pre CVČ bude poskytnutá iba jednému CVČ, ktoré dieťa pravidelne navštevuje. Ak je dieťa prihlásené vo viacerých centrách voľného času, dotácia sa poskytne tomu centru, ktoré si vyberú rodičia dieťaťa. 

Prijímateľ dotácie ju môže použiť iba na financovanie bežných výdavkov na mzdy, odvody a prevádzkové výdavky. Pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia. 

V prípade, že celá dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. 2022, prijímateľ je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na ten účet obce, z ktorého mu bola dotácia poukázaná, do 31. 12. 2022.

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Maruščáková, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti: 

Zdržal sa: 

Neprítomní

 

Uznesenie č. 293/12/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

a) mimoriadnu odmenu členkám a členom obecného zastupiteľstva za rok 2021 vo výške 150 € 

b) mimoriadnu odmenu hlavnému kontrolórovi obce za rok 2021 vo výške 300 € 

Hlasovanie:

Za:   Ballok, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Pelegrin, Tamásová, Vranai

Proti: 

Zdržal sa: Maruščáková

Neprítomní

V Čečejovciach, dňa 22.12.2021                                                                  

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák v.r.

                            starosta obce

Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 22.12.2021

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022 Zodpovedá: Mgr. Lukáš Macák

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31
1 2
3
4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
15 16
17
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 30
31
1 2 3 4 5 6

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

MARKAZ

Obec Markaz - erb

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom