Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Oznamujeme obyvateľom, že  Zberný dvor obce Čečejovce ♻️ bude v stredu 27. októbra 2021 zatvorený.

Prijaté uznesenia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 23.09.2021

Prijaté uznesenia na zasadnutí

Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach dňa 23.09.2021

 

Uznesenie č. 256/09/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

 

Hlasovanie:

Za:   Ballók, Dringuš L., Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: P.,Dringuš, Maruščáková, Tamásová

 

Uznesenie č. 257/09/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Jozef Ballok, Roland Pelegrin, Tomáš Vranai

 

Hlasovanie:

Za:   Ballók, Dringuš L., Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: P.,Dringuš, Maruščáková, Tamásová

 

Uznesenie č. 258/09/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva majetku obce -  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Čečejovce, parcela KN „C“ č. 76/26 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 546 m2 tak, ako bola zameraná geometrickým plánom č. 22/2021 vyhotoveným Štefanom Salmášom, s miestom podnikania nám. Budovateľov č.II 045 01 Moldava n/B IČO: 30249449 úradne overeným Okresným úradom Košice – okolie pod č. G-276/2021 dňa 27.7.2021 prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže.

 

Hlasovanie:

Za:   Ballók, Dringuš L., Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: P.,Dringuš, Maruščáková, Tamásová

 

Uznesenie č. 259/09/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

  • podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce -  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Čečejovce, parcela KN „C“ č. 76/26 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 546 m2 tak, ako bola zameraná geometrickým plánom č. 22/2021 vyhotoveným Štefanom Salmášom, s miestom podnikania nám. Budovateľov č.II 045 01 Moldava n/B IČO: 30249449 úradne overeným Okresným úradom Košice – okolie pod č. G-276/2021 dňa 27.7.2021, ktorí tvorí prílohu zápisnice z tohto zasadnutia obecného zastupiteľstva,
  • členov komisie na vyhodnotenie ponúk na základe tejto obchodnej verejnej súťaže: Ing. Marcela Hintoša, Ing. Rolanda Pelegrina, Ing. Tomáša Vranaiho.

Hlasovanie:

Za:   Ballók, Dringuš L., Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: P.,Dringuš, Maruščáková, Tamásová

 

Uznesenie č. 260/09/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  odpredaj  novo vytvorenej parcely č. 242/2 o výmere 857 m2 za 15 € m2,  podľa GP č. 28/2021 vypracovaného GEODET, Salmáš Štefan, nám. Budovateľov č. ll,  dňa 16.08.2021 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 07.09.2021 pod č. G1 -334/2021, pre:  BLOK, spoločenstvo vlastníkov bytov Čečejovce – všetci vlastníci bytov v čase podpisu zmluvy, so sídlom Buzická 44, 044 71 Čečejovce, IČO: 42246296,  ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku.

Hlasovanie:

Za:   Ballók, Dringuš L., Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: P.,Dringuš, Maruščáková, Tamásová

 

Uznesenie č. 261/09/2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Za:   Ballók, Dringuš L., Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: P.,Dringuš, Maruščáková, Tamásová

 

Uznesenie č. 262/09/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 24/2021 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:

Za:   Ballók, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Pelegrin, Vranai

Proti:

Zdržal sa: Juhás

Neprítomní: Maruščáková, Tamásová

 

Uznesenie č. 263/09/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 25/2021 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:

Za:   Ballók, Dringuš L.,Dringuš P., Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Maruščáková, Tamásová

 

Uznesenie č. 264/09/2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie interpelácie poslancov.

Hlasovanie:

Za:   Ballók, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Maruščáková, Tamásová

 

Uznesenie č. 265/09/2021

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje poskytnutie dotácie pre klientov zariadenia Patria n.o. na základe predložených žiadostí.

Hlasovanie:

Za:   Ballók, Dringuš L., Dringuš P., Hintoš, Juhás, Pelegrin, Vranai

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: Maruščáková, Tamásová

 

V Čečejovciach dňa  23.09.2021                                                                  

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák

                            starosta obce

 

Príloha: Prijaté uznesenia na zasadnutií Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach_23.09.2021 (334.11 kB)

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2021 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27
28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8
9 10
11 12 13 14 15 16
17
18 19 20 21 22
23 24
25 26 27 28 29 30 31

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

MARKAZ

Obec Markaz - erb

Sociálne siete

naturpack

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom