Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Verejno obchodná súťaž - prenájom pozemku

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ  VEREJNEJ SÚŤAŽE

v zmysle ust. § 281 a násl. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy za týchto podmienok:

I. VYHLASOVATEĽ

Názov:                                    Obec Čečejovce

So sídlom :                             Buzická 55, 044 71 Čečejovce

Zastúpený :                            Mgr. Lukáš Macák – starosta obce

IČO:                                        00324078

DIČ:                                        2020746057

Bankové spojenie:                 Všeobecná úverová banka, a.s.

Č.účtu:                                    SK43 0200 0000 0000 0172 3542

Kontaktná osoba:                   Mgr. Lukáš Macák

tel.:                                         0910 907 912

e-mail:                                    starosta@cecejovce.sk

 

II. PREDMET SÚŤAŽE

 1. Predmetom tejto súťaže je predkladanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatné prenechanie do užívania časti pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Čečejovce, parcela KN „C“ č. 1345/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8344 m2, s tým že predmetom nájmu bude iba časť parcely o výmere 30 m2 tak, ako je znázornená na kópii z katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu tohto vyhlásenia.
 2. S úspešným uchádzačom vyhlasovateľ ako prenajímateľ uzavrie nájomnú zmluvu podľa ust. § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorej nevyhnutným obsahom bude:
  1. Predmet nájmu: uvedený v bode 1;
  2. Doba nájmu: určitá od 1.6.2022 do 31.12.2022
  3. Nájomné: podľa návrhu úspešného uchádzača, pričom nemôže byť nižšia ako 2000 EUR za celé obdobie nájmu;
  4. Účel nájmu: Osadenie predajného stánku za účelom maloobchodného predaja tovarov z vlastnej poľnohospodárskej produkcie
  5. Platobné podmienky: Nájomca bude povinný uhradiť celé nájomné za celé obdobie nájmu prevodom na bankový účet prenajímateľa do 10 dní od uzavretia nájomnej zmluvy, pričom za zaplatenie sa považuje pripísanie nájomného na účet prenajíma
  6. Uvedenie pozemku do pôvodného stavu: Nájomca bude povinný po skončení nájmu uviesť prenajatú časť pozemku do pôvodného stavu, a to vrátane odstránenia predajného stánku.
 3. Ostatný obsah nájomnej zmluvy bude dohodnutý s úspešným uchádzačom. Uchádzač nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, odstraňovať alebo dopĺňať podmienky tvoriace nevyhnutný obsah nájomnej zmluvy. 

III. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

1. Do tejto súťaže sa môže prihlásiť, a ďalej sa jej zúčastňovať iba fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky (ďalej len „uchádzač“):

1.1. nie je voči uchádzačovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nie je v konkurze alebo likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla a nemá daňové nedoplatky a nedoplatky do poistných fondov;

1.2. uchádzač nemá neuhradené splatné záväzky voči vyhlasovateľovi, a to jednak zo súkromnoprávnych vzťahov, ako aj z titulu daňových a poplatkových povinností;  

1.3. uchádzač, ak je ním fyzická osoba, má trvalý pobyt v obci Čečejovce alebo, ak je ním právnická osoba, vykonáva svoju hlavnú aktivitu na území obce Čečejovce alebo pre obyvateľov obce Čečejovce.

2.  Fyzická alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v súťaži uvedené v bode 1 tohto článku, nie je oprávnená podať návrh v rámci tejto súťaže. Ak však podá návrh, hoci tieto podmienky účasti v súťaži nespĺňa, jej návrh nebude vyhodnocovaný. Ak vyhlasovateľ zistí až po vyhodnotení návrhov, že uchádzač nespĺňa tieto podmienky účasti v súťaži, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť s takýmto uchádzačom zmluvu. 

 

IV. NÁVRH A JEHO PREDKLADANIE

1.  Uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky účasti v súťaži (článok III tohto vyhlásenia) sú oprávnení podávať návrhy na uzavretie zmluvy v rámci tejto súťaže. Návrh musí obsahovať: 

1.1. identifikáciu uchádzača v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/miesto podnikania/bydlisko, IČO, DIČ, IČ DPH (ak sú pridelené), údaje o registrácii, osoba oprávnená konať za uchádzača pri právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ďalej telefónny kontakt, e-mailovú adresu;

1.2. návrh ohľadom celkovej výšky nájomného za celý predmet nájmu v eurách za celé obdobie nájmu, pričom navrhované nájomné nemôže byť nižšie ako 2000 EUR; 

1.3. účel nájmu a vizualizácia / nákres predajného stánku;

1.4. čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa všetky podmienky uvedené v bode 1 článku III tohto vyhlásenia; 

1.5. podpis uchádzača, resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača. 

2. Uchádzač zasiela svoj návrh v zalepenej obálke na adresu Obec Čečejovce, obecný úrad, Buzická 55, 044 71 Čečejovce v lehote najneskôr do 20. mája do 12.00 hod., pričom v tejto lehote musí byť už návrh doručený vyhlasovateľovi (nepostačuje jeho podanie na poštovú prepravu). Na obálke musí byť uvedené „NEOTVÁRAŤ – obchodná verejná súťaž nájom pozemku“ a spiatočná adresa uchádzača.

3. Potenciálny uchádzač má právo ohliadnuť pozemok, ktorý je predmetom tejto verejnej obchodnej súťaže. Ohliadku je možné dohodnúť najneskôr v lehote podľa bodu 2 tohto článku telefonicky na 0910 907 912 alebo emailom na starosta@cecejovce.sk

3.  Návrh uchádzača musí byť spracovaný v súlade s týmto vyhlásením a musí byť spracovaný na celý predmet plnenia berúc do úvahy ostatné zmluvné podmienky. V prípade, ak uchádzač nepodá návrh v súlade s týmto vyhlásením, jeho návrh sa nebude vyhodnocovať. 

4. Uchádzač doručením svojho návrhu vyhlasovateľovi výslovne súhlasí s neodvolateľnosťou svojho návrhu v lehote viazanosti návrhov. Lehota viazanosti návrhu začína plynúť uplynutím lehoty na predkladanie návrhov a končí uzavretím písomnej zmluvy s uchádzačom alebo doručením oznámenia o odmietnutí návrhu uchádzača alebo doručením oznámenia o zrušení súťaže uchádzačovi. 

 

V. VYHODNOTENIE NÁVRHOV

1.  Vyhlasovateľ vyhodnotí predložené návrhy do 30 dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov podľa bodu 2 článku IV tohto vyhlásenia. Miestom vyhodnocovania ponúk je sídlo vyhlasovateľa. 

2.  Kritériom pre vyhodnocovanie ponúk je celková výhodnosť návrhu pre vyhlasovateľa, a to najmä z hľadiska navrhovaného nájomného a zamýšľaného účelu využitia pozemku.    

 

VI. UZAVRETIE ZMLUVY

1.  Vyhlasovateľ oznámi výsledky vyhodnotenia návrhov uchádzačom, ktorí podali návrh, ktorý sa vyhodnocoval, v lehote do 45 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk; pričom s uchádzačom, ktorý sa na základe hodnotenia kritérií, uvedených v článku V tohto vyhlásenia umiestnil v poradí ako prvý, uzatvorí v tejto lehote zmluvu. Ostatným uchádzačom vyhlasovateľ oznámi v tej istej lehote, že ich návrh odmieta.

2.  V prípade, ak sa na prvom mieste umiestni viac ako jeden z uchádzačov, vyhlasovateľ má právo určiť, s ktorým z uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom mieste, uzavrie zmluvu. Ostatným uchádzačom vyhlasovateľ písomne oznámi, že ich návrh na uzavretie zmluvy odmieta. Ďalšie informácie vyhlasovateľ neposkytuje.

3. Ak nedôjde k uzavretiu zmluvy s uchádzačom, ktorý sa umiestnil pri vyhodnocovaní ponúk v poradí ako prvý z dôvodu na strane tohto uchádzača, vyhlasovateľ je oprávnený uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v poradí ako druhý. To platí iba vtedy, ak tomuto uchádzačovi vyhlasovateľ ešte neoznámil, že jeho návrh odmieta, a že neuplynula lehota uvedená v bode 1 tohto článku. Ostatným uchádzačom vyhlasovateľ oznámi, že ich návrh odmieta. 

3.  Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tohto vyhlásenia si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

 

VII. ZMENA A ZRUŠENIE TEJTO SÚŤAŽE

1.  Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu tejto súťaže zmeniť akékoľvek podmienky uvedené v tomto vyhlásení obchodnej verejnej súťaže vrátane jeho príloh, a to bez uvedenia dôvodu. Takáto zmena podmienok súťaže bude zverejnená tým istým spôsobom, akým sa súťaž vyhlásila.  

2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto súťaž zrušiť, pričom dôvod zrušenia sa uchádzačom neoznamuje. Zrušenie súťaže vyhlasovateľ zverejní tým istým spôsobom, akým sa súťaž vyhlásila.

 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.  Účasť uchádzača v tejto súťaži je dobrovoľná. Uchádzač podaním návrhu akceptuje podmienky tejto súťaže; tým zároveň vyslovuje súhlas so všetkými podmienkami vyhlasovateľa, uvedených vo vyhlásených podmienkach súťaže.

2.  Uchádzač berie na vedomie, že odmietnutie návrhu, nezahrnutie návrhu uchádzača do vyhodnocovania, neprijatie návrhu uchádzača alebo zrušenie obchodnej verejnej súťaže, nezakladá právo na podanie akýchkoľvek opravných prostriedkov alebo iných revíznych postupov. 

3.  Vyhlasovateľ neuhrádza uchádzačom náklady spojené s ich účasťou v tejto súťaži bez ohľadu na to, akým spôsobom táto súťaž skončí. Uchádzači v plnej miere hradia všetky náklady, spojené s ich účasťou v súťaži, ktoré im tým vzniknú.

4. Ak má uchádzač záujem o získanie doplňujúcich informácií týkajúcich sa tejto obchodnej verejnej súťaže alebo požaduje objasniť podmienky súťaže, môže vyhlasovateľa písomne požiadať o vysvetlenie, a to prostredníctvom kontaktnej osoby uvedenej v tomto vyhlásení.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto vyhlásenia je aj príloha – kópia z katastrálnej mapy so znázornenou časťou pozemku. 

 

V Čečejovciach dňa 11.5.2022

Mgr. Lukáš Macák

starosta obce

- grafické znázornenie predmetu nájmu

Dátum zvesenia: 20. 5. 2022 Zodpovedá: Mgr. Lukáš Macák

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
25
26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6
7 8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22
23
24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3
4 5

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb