Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zápisnica z rokovania Komisie na ochranu verejného záujmu zo dňa 20.3.2024

Zápisnica z rokovania Komisie na ochranu verejného záujmu zo dňa 20.3.2024
o 17:15 hod.

Dňa 20.3.2024 bolo zvolané rokovanie Komisie pre ochranu verejného záujmu o 17:15 hod v priestoroch OcÚ.

Program rokovania:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola oznámení/priznaní starostu obce Čečejovce
  3. Diskusia
  4. Záver

Priebeh rokovania:

1. Predseda komisie otvoril rokovanie Komisie s predloženým programom. Komisia bola

uznášaniaschopná, zúčastnení boli všetci členovia komisie.

Hlasovanie o programe Komisie: Za 4/ Proti 0/ Zdržal sa 0/ Nehlasoval 0

2. Kontrola oznámení/priznaní: dňa 14.3.2024 bola zaslaná emailovou komunikáciou od starostu obce Čečejovce Mgr. Lukáša Macáka oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára (ďalej ako „oznámenie“). Komisia

konštatovala, že zákonný termín na doručenie oznámenia bol starostom dodržaný.

Uznesenie č. 1/2024: Komisia konštatuje, že starosta obce Čečejovce Mgr. Lukáš Macák

odovzdal Oznámenie s povinnou prílohou za rok 2023 v zákonnej lehote.

Hlasovanie: Za 4/ Proti 0/ Zdržal sa 0/ Nehlasoval 0

Uznesenie č. 2/2024: Komisia konštatuje, že oznámenie obsahuje zákonom predpísané

náležitosti a prílohu a je vlastnoručne podpísané.

Hlasovanie: Za 4/ Proti 0/ Zdržal sa 0/ Nehlasoval 0

3. Diskusia: počas diskusie neboli vznesené žiadne pripomienky

4. Záver: Predseda komisie sa poďakoval za účasť na rokovaní Komisie a rokovanie komisie ukončil

Zapísal: Ing. Roland Pelegrin, predseda komisie

V Čečejovciach, 4.4.2024

 

príloha: Zápisnica z rokovania Komisie na ochranu verejného záujmu_20.3.2024

Dátum zvesenia: 31. 12. 2024 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb