Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku obce a podnikateľských aktivít dňa 20.02.2023

Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít

 

Čečejovce:

20. 02. 2023

Číslo:

2/2023

Vybavuje:

Ing. Marcel Hintoš

e-mail: marcel.hintos@post.sk

 

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia

 Komisie finančnej, správy majetku obce a  podnikateľských aktivít, ktoré sa uskutočnilo dňa        20. februára 2023 (pondelok) o 16.00 hod.

v priestoroch OcÚ Čečejovciach.

 

Program zasadnutia:
1, Otvorenie

2, Schválenie programu

3, Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce na rok 2023, 

4, Prerokovanie rozpočtového opatrenia č.4/2023 

5, Prerokovanie nájomnej zmluvy o prenájme nebytových priestorov, (Vrador s.r.o.)

6, Diskusia

7, Záver

 

K bodu č. 1

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda Ing. Marcel Hintoš. Komisia bola uznášania schopná, prítomný členovia: Ing. Roland Pelegrin, Ing. Tomáš Vranai, Mgr. Ladislav Dringuš a Jozef Ballók.  

 

K bodu č. 2

Program navrhnutý v pozvánke bol schválený jednohlasne všetkými členmi komisie.

 

K bodu č. 3

Komisia prerokovala jednotlivé žiadosti o dotácie pre jednotlivé organizácie a prijala nasledovné uznesenie

Uznesenie č.9/2023

Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Čečejovciach schváliť žiadosti o dotácie na rok 2023 v nasledujúcich výškach.

TJ Družstevník Čečejovce

 12 000,00 €

Klub dôchodcov "HARANGÓ"

1 000,00 €

MO Csemadok

1 000,00 €

Reformovaná cirkev

2 500,00 €

Rímskokatolícka cirkev

6 500,00 €

 

 

spolu

23 000,00 €

 

 

Hlasovanie

Za:             5

Zdržal sa:  0

Proti:         0

Uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 4

Komisia prerokovala rozpočtové opatrenie č.4/2023 a prijala nasledovné uznesenie.

Uznesenie č.10/2023

Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Čečejovciach schváliť rozpočtové opatrenie č.4/2023 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie

Za:             5

Zdržal sa:  0

Proti:         0

Uznesenie bolo schválené.

 

 

 

 

 

K bodu č. 5

Komisia prerokovala nájomnú zmluvu o prenájme nebytových priestorov medzi obcou Čečejovce a spoločnosťou Vrador s.r.o. a prijala nasledovné uznesenie.

Uznesenie č.11/2023

Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Čečejovciach schváliť  predloženú nájomnú zmluvu o prenájme nebytových priestorov medzi obcou Čečejovce a spoločnosťou Vrador s.r.o.

Hlasovanie

Za:             4

Zdržal sa:  1

Proti:         0

Uznesenie bolo schválené.

 

 

 

 

 

K bodu č. 6

Bez podnetov a pripomienok.

 

K bodu č. 7

Rokovanie komisie ukončil predseda komisie Ing. Marcel Hintoš a zároveň sa poďakoval prítomným za účasť a prednesené návrhy.

 

        Ing. Marcel Hintoš

           predseda komisie

príloha: Zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku obce a podnikateľských aktivít_20.02.2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Odvoz odpadu

September 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2
3
4 5 6 7 8
9 10
11 12 13 14 15 16
17
18 19 20 21 22
23 24
25 26 27 28 29 30 1

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb