Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku obce a podnikateľských aktivít zo dňa 17. 06. 2024

Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít

 

Čečejovce:

17. 06. 2024

Číslo:

2/2024

Vybavuje:

Ing. Marcel Hintoš

e-mail: marcel.hintos@post.sk

 

Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia

 Komisie finančnej, správy majetku obce a  podnikateľských aktivít, ktoré sa uskutočnilo dňa  17. júna 2024 (pondelok) o 16.30 hod.

v priestoroch OcÚ Čečejovciach.

 

Program zasadnutia:

 
1, Otvorenie

2, Schválenie programu

3, Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2023

4, Prerokovanie rozpočtového opatrenia č.7/2024

5, Diskusia

6, Záver

 

K bodu č. 1

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda Ing. Marcel Hintoš. Komisia bola uznášania schopná, prítomný členovia: Ing. Roland Pelegrin, Ing. Tomáš Vranai, Mgr. Ladislav Dringuš a Jozef Ballók.  

 

K bodu č. 2

Program navrhnutý v pozvánke bol schválený jednohlasne všetkými členmi komisie.

 

K bodu č. 3

Komisia prerokovala záverečný účet obce za rok 2023 bez závažných podnetov a prijala nasledovné uznesenie.

Uznesenie č.3/2024

Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Čečejovciach schváliť záverečný účet obce za rok 2023 podľa predloženého návrhu a zároveň odporúča schváliť prevod prebytku vo výške 157 331,71  EUR do rezervného fondu obce.

 

Hlasovanie

Za:             5

Zdržal sa:  0

Proti:         0

Uznesenie bolo schválené.

 

K bodu č. 4

Komisia prerokovala rozpočtové opatrenie č.7/2024 a prijala nasledovné uznesenie.

 

Uznesenie č.4/2024

Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Čečejovciach schváliť rozpočtové opatrenie č.7/2024 podľa predloženého návrhu.

 

Hlasovanie

Za:             5

Zdržal sa:  0

Proti:         0

Uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 5

Bez podnetov a pripomienok.

 

K bodu č. 6

Rokovanie komisie ukončil predseda komisie Ing. Marcel Hintoš a zároveň sa poďakoval prítomným za účasť a prednesené návrhy.

 

 Ing. Marcel Hintoš

    predseda komisie

príloha: Zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku obce a podnikateľských aktivít_ 17. 06.2024

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2024

Úradná tabuľa

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb