Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku obce a podnikateľských aktivít zo dňa 22.9.2021

Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít

 

Čečejovce:

22. 09. 2021

Číslo:

7/2021

Vybavuje:

Ing. Marcel Hintoš

e-mail: marcel.hintos@post.sk

 

Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia

 Komisie finančnej, správy majetku obce a  podnikateľských aktivít, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. septembra 2021 (stredu) o 17.00 hod.

v priestoroch OcÚ Čečejovciach.

Program zasadnutia:
1, Otvorenie

2, Schválenie programu

3, Prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 24/2021

4, Prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 25/2021

5, Prerokovanie žiadosti o finančný príspevok pre zariadenie seniorov Patria n.o.

6, Diskusia

7, Záver

K bodu č. 1

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda Ing. Marcel Hintoš. Komisia bola uznášania schopná, prítomný členovia: Ing. Roland Pelegrin, Ing. Tomáš Vranai a Henrieta Dienesová. 

 

K bodu č. 2

Program navrhnutý v pozvánke bol schválený jednohlasne všetkými členmi komisie.

 

K bodu č. 3

Komisia prerokovala rozpočtové opatrenia č. 24/2021 a prijala nasledovné uznesenie.

Uznesenie č.16/2021

Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Čečejovciach schváliť upravené rozpočtové opatrenie č. 24/2021 bez obstarania 9 miestneho mikrobusu. 

Hlasovanie

Za:             4

Zdržal sa:  0

Proti:         0

Uznesenie bolo schválené.

 

 

 

K bodu č. 4

Komisia prerokovala rozpočtové opatrenia č. 25/2021 a prijala nasledovné uznesenie.

Uznesenie č.17/2021

Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Čečejovciach schváliť  rozpočtové opatrenie č. 25/2021.  

Hlasovanie

Za:             4

Zdržal sa:  0

Proti:         0

Uznesenie bolo schválené.

 

 

K bodu č. 5

Komisia prerokovala žiadosti o finančný príspevok pre zariadenie seniorov Patria n.o. a prijala nasledovné uznesenie.

Uznesenie č.18/2021

Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít neodporúča Obecnému zastupiteľstvu v Čečejovciach schváliť  žiadosti o finančný príspevok na rok 2022 pre zariadenie seniorov Patria n.o., Drienovské kúpele. 

Hlasovanie

Za:             4

Zdržal sa:  0

Proti:         0

Uznesenie bolo schválené.

 

K bodu č. 6

 

Komisia opätovne prerokovala podmienky obchodnej verejnej súťaže k pozemku na ulici Slnečnej keďže nedošlo k jeho odpredaju a prijala nasledovné uznesenie.

 

Uznesenie č.19/2021

Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Čečejovciach schváliť upravené podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce -  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Čečejovce, parcela KN „C“ č. 76/26 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 546 m2. Komisia navrhuje ponechať  minimálnu celkovú kúpnu cenu na 21 840 eur a zároveň odporúča umožniť odpredaj daného pozemku občanom bez nutnosti trvalého bydliska v obci Čečejovce.

Hlasovanie

Za:             4

Zdržal sa:  0

Proti:         0

Uznesenie bolo schválené.

 

 

 

 

 

K bodu č. 7

Rokovanie komisie ukončil predseda komisie Ing. Marcel Hintoš a zároveň sa poďakoval prítomným za účasť a prednesené návrhy.

 

 Ing. Marcel Hintoš

    predseda komisie

 

Príloha:  Zápisnica zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku obce a podnikateľských aktivít_22.09.2021 (277.28 kB)

 

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2021 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5
6 7
8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 18 19
20 21
22
23 24 25 26 27
28
29
30 1 2 3
4 5

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

MARKAZ

Obec Markaz - erb

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom