Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru, šport, ochranu životného prostredia a občianskych záležitostí

Komisia pre kultúru,  šport, ochranu životného prostredia a občianskych záležitostí

Čečejovce: 05.06.2023
Číslo: 01/2023
Vybavuje:  Mgr. Ladislav Dringuš

                                                           Zápisnica zo zasadnutia

Komisie pre kultúru,  šport, ochranu životného prostredia a občianskych záležitostí, ktoré sa uskutočnilo dňa 5.6.2023 (pondelok) o 17,30 hod. v priestoroch OcÚ Čečejovciach

 

Program zasadnutia: 
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Prerokovanie návrhu podujatia „ Na bicykli so starostom“
    (Termín: 16.6.2023 /piatok/ 17.00 hod. , Miesto : Čečejovce – Kaňapta a späť  )
4. Prerokovanie zapojenia tímu poslancov do súťaže vo varení na podujatí
     „  Čečejovský Bašavel“ 
5.  Diskusia
6.  Záver

K bodu č. 1 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda Mgr. Ladislav Dringuš.
Komisia bola uznášania schopná.
Prítomní členovia:
Mgr. Ladislav Dringuš, Ing. Jozef Juhás, PHDr. Peter Dringuš, Ladislav Zborai
Hostia:  Mgr. Lukáš Macák

K bodu č. 2

Program navrhnutý v pozvánke bol schválený jednohlasne všetkými členmi.

K bodu č.3

Komisia prerokovala návrh podujatia „ Na bicykli so starostom“.
Komisia odporúča OZ (Obecnému zastupiteľstvu)  schváliť podujatie.
Termín : 16.6.2023
Čas: 17.00 hod.
Miesto konania: Čečejovce – Kaňapta

Hlasovanie
Za:            4
Zdržal sa: 0
Proti:        0

Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 4 

Komisia prerokovala zapojenie tímu poslancov do súťaže vo varení na podujatí  „Čečejovský bašável“ .
Termín : 1.7.2023
Čas: 15.00 hod.
Miesto konania: Čečejovce  ( Prírodné javisko)

Komisia odporúča zapojenie tímu poslancov do súťaže vo varení halászlé.

Hlasovanie:

Za:               4
Zdržal sa:    0
Proti:           0

Uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 5

Bez podnetov a pripomienok.


K bodu č.6

Rokovanie komisie ukončil predseda komisie Mgr. Ladislav Dringuš a zároveň sa poďakoval prítomným za účasť.

 

                                                                                                  Mgr. Ladislav Dringuš
                                                                                                  (predseda komisie)

príloha: Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru, šport, ochranu životného prostredia a občianskych záležitostí_05.06.2023

 

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb