Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce zo dňa 05.06.2023

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Čečejovce zo dňa 05.06.2023

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Mgr. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú  prítomní 8 poslanci (Katarína Tamásová sa ospravedlnila) a že OZ je uznášaniaschopné.

Prítomná bola aj hlavná kontrolórka obce  Mgr. Jolana Kokardová.

 

K bodu 1. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ:  Edita Dringušová

Overovatelia zápisnice: Roland Pelegrin, Ladislav Zborai

K bodu 1. b)  Schválenie programu zasadnutia

Program zasadnutia:

 1.  Otvorenie:
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c) voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2022
 4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2022
 5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2023
 6. Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Čečejovce na roky 2023 – 2029
 7. Interpelácie poslancov
 8. Rôzne a diskusia
 9. Záver

Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami.

 

K bodu 1.c)  Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: Jozef Ballók, Peter Dringuš, Marcel Hintoš

 

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 20.03.2023 a konštatoval, že uznesenia sú splnené.

Starosta obce informoval poslancov, že  v pripravovanom návrhu ČEČEJOVSKÉHO KULTÚRNO-   ŠPORTOVÉHO LETA 2023 sa doplní program : 16.6.2023 – „ Na bicykli so starostom“. 

 

K bodu 3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce  k Záverečnému účtu obce za rok 2022.

 

K bodu 4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2022

Predseda finančnej komisie informoval poslancov, že komisia  mala zasadnutie na ktorom  prejednala aj záverečný účet obce a nemala žiadne výhrady k jej schváleniu, takže Obecné zastupiteľstvo schválilo celoročné hospodárenie obce Čečejovce obsiahnuté v záverečnom účte za rok 2022 bez výhrad a zároveň schválilo prevod prebytku vo výške 28 328,18  € do rezervného fondu obce.

 

K bodu 5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2023

Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  na druhý polrok 2023. Zároveň poslanci sa zhodli, že  poveria hlavnú kontrolórku obce o prevedenie mimoriadnej kontroly v školskej jedálni do 30.06.2023.

Poslanec Juhás Jozef sa dotazoval o potrebe takejto kontroly. Hlavná kontrolórka sa vyjadrila, že sa jedná o štandardný postup obecného zastupiteľstva, ktoré schváli a poverí kontrolórku obce kontrolou nad rámec jej plánovaných kontrol.

 

K bodu 6. Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Čečejovce na roky 2023 – 2029

Starosta obce predstavil Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Čečejovce, zároveň oboznámil poslancov, že navrhovaný Program je rozsiahli, všestranný sú v ňom podchytené viacero kritérií a možností rozvoja obce do budúcna, hlavne kvôli predpokladaným možnostiam zapojenia sa obce do budúcich výziev.  

 

K bodu 7. Interpelácie poslancov

Hintoš M.– dotazoval sa ohľadom opravy dlažby po oprave vodovodu na ulici Kostolná. Starosta obce sa vyjadril, že urgoval VVS,a.s. aby dlažbu opravili ešte pred začatím letných kultúrnych podujatí.

Pelegrin R.- informoval sa ohľadom možnosti nutného výrubu vyschnutých stromov v priestoroch záhrady Rímskokatolíckeho kostola. Starosta potvrdil, že v prípade nebezpečia na zdraví a živote človeka alebo poškodenia majetku je možné, aby výrub bol povolený aj počas vegetačného pokoja.

Starosta obce- informoval poslancov o skutočnosti, že urgoval a žiadal Vodohospodársky podnik o vyčistenie a kosenie čečejovského potoka, ktorý sa však vyjadril, že tieto práce kapacitne nestíhajú.

 

K bodu 8. Rôzne a diskusia 

Starosta obce – informoval OZ, že obec má schválenú dotáciu na Zmeny a doplnky územného plánu obce č.3, ďalej, že obec získala dotáciu 50 000 Eur na detské ihrisko pri futbalovom ihrisku na ul. Paňovskej, obec získala nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine vo výške 31 000 Eur.

Zároveň informoval, že prebieha príprava na výstavbu mostnej konštrukcie „lávky“ cez potok Čečanka, že projekt  ZŠ s MŠ – Zriadenie nových učební časť IKT je ukončený, projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti pavilónov ZŠ s MŠ“  je v záverečnej fáze. Záverom sa poďakoval poslancom:  Marcelovi Hintošovi za ochotnú spoluprácu resp. výpomoc pri organizovaní dokončovacích prác pri  projekte zateplenia školy ako aj Tomášovi Vranaimu za dodanie nových drevených dosák, ktoré sa použijú pri oprave a výmene poškodených lavíc.  

Dringuš Peter- sa informoval ohľadom vandalizmu, ktoré sa stalo v areáli základnej školy. Starosta potvrdil skutočnosť, že k vandalizmu a poškodeniu školského majetku došlo, následne bolo prevedené jednanie s deťmi za prítomnosti riaditeľky školy,  polície aj Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a s niektorými deťmi aj sám previedol individuálny pohovor.

Dringuš Peter- sa ďalej dotazoval aj ohľadom osadenia kamier resp. ich využitia pri dome smútku, vo veci zamedzenia pohybu detí a mládeže pri dome smútku.

Dringuš Ladislav – pripomenul  potrebu kamerového systému v areáli školy.

Ďalej poznamenal, že výmenný pobyt detí z družobnou obcou Markaz sa tento rok uskutoční ako jednodňový zájazd a to 5.7.2023, kedy sa organizuje spoločný výlet detí z Čečejoviec s deťmi z Markazu.

Poslanci schválili a vyjadrili kladné stanovisko k žiadosti Ing. Jany Hadbavnej, bytom Čečejovce ul. Buzická 20,  ohľadom pripravovaného zámeru využitia pozemkov na výstavbu polyfunkčného bytového domu  v kat. úz. obce parc. KN“C“ č. 235/8 a č. 235/9,  ktorých je vlastníčkou. Starosta obce podotkol, že obec na stavebnom konaní bude trvať na osadení stavby na úrovni bytovky na ul. Buzickej č. 44.

 

K bodu 9. Záver

V závere zasadnutia člen návrhovej komisie Dringuš Peter prečítal prijaté uznesenia, ku ktorým poslanci nemali žiadne výhrady.

 

Zapisovateľ: Edita Dringušová

Overovatelia zápisnice:

Ing. Roland Pelegrin

Ladislav Zborai

 

V Čečejovciach dňa  05.06.2023                                                                   

                                                                             Mgr. Lukáš Macák
starosta obce

 príloha: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce_05.06.2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb