Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce zo dňa 06.06.2022

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Čečejovce zo dňa 06.06.2022

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Mgr. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú  prítomní 6 poslanci, ( Maruščáková Viktória, Vranai Tomáš a Pelegrin Roland sa ospravedlnili) a že OZ je uznášaniaschopné.

Prítomný bol aj hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Nyulászi.

 

K bodu 1. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ:  Edita Dringušová

Overovatelia zápisnice : Katarína Tamásová, Ladislav Dringuš

K bodu 1. b)  Schválenie programu zasadnutia

 1. Otvorenie:
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c) voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Schválenie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2021
 4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021
 5. Prerokovanie žiadostí o vysporiadanie pozemkov pri bytovke na Agátovej ulici
 6. Schválenie zriadenia Dobrovoľného hasičského zboru obce
 7. Interpelácie poslancov
 8. Rôzne a diskusia
 9. Záver

Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami.

 

K bodu 1.c)  Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: Peter Dringuš, Jozef Juhás, Marcel Hintoš

 

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Starosta obce previedol kontrolu uznesení zo zasadnutia zo dňa  09.05.2022 a  konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené. Ohľadom uznesenia :

Uznesenie č. 316/05/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj  novo vytvorenej parcely č. 76/28 o výmere 91 m2,  podľa GP č. 63/2022 vypracovaného GEODETIC, Ing. Zuzana Buľková, Dunajská 10, 040 01 Košice,  IČO 40163199, dňa 17.02.2022 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 02.03.2022 pod č. G1 -66/2022,  pre žiadateľa :  Ondrej Juhás, bytom Agátová 4, 044 71 Čečejovce, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku za 15 € m2.

Starosta informoval, že kúpna cena 1365Eur  bola zaplatená, zmluva bola podpísaná, Návrh na vklad bol podaný na Správu katastra Moldava nad Bodvou 18.05.2022.

 

Uznesenie č. 318/05/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie verejno-obchodnej súťaže na nájom pozemku podľa návrhu.

Starosta informoval poslancov, že do verejno-obchodnej súťaže sa nikto neprihlásil a zároveň finančná komisia navrhla v súťaži nepokračovať t.j. neopakovať.  Záujemca GAKO FRUIT tiež neuplatnil svoju žiadosť v súťaži, vyjadril sa, že nevyhovujú stanovené podmienky.

 

K bodu 3. Schválenie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2021.

 

K bodu 4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021

Predseda finančnej komisie informoval poslancov, že komisia dňa 2.6.2022 mala zasadnutie na ktorom  prejednala aj záverečný účet obce a nemala žiadne výhrady k jej schváleniu, tak isto ako ani hlavný kontrolór obce a audit.

Obecné zastupiteľstvo schválilo celoročné hospodárenie obce Čečejovce obsiahnuté v záverečnom účte za rok 2021 bez výhrad a zároveň schválila prevod prebytku vo výške 124 170,19  € do rezervného fondu obce.

 

K bodu 5. Prerokovanie žiadostí o vysporiadanie pozemkov pri bytovke na Agátovej ulici

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zámer odpredaja   novo vytvorenej parcely č. 76/29 o výmere 66 m2,  podľa GP č. 174/2022 vypracovaného GEODETIC, Ing. Zuzana Buľková, Dunajská 10, 040 01 Košice,  IČO 40163199, dňa 11.05.2022 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 16.05.2022 pod č. G1 -195/2022,  pre žiadateľa :  Radoslav Kiš, bytom Veľká Ida č.d. 402, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku.

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zámer odpredaja   novo vytvorenej parcely č. 76/30 o výmere 80 m2,  podľa GP č. 175/2022 vypracovaného GEODETIC, Ing. Zuzana Buľková, Dunajská 10, 040 01 Košice,  IČO 40163199, dňa 11.05.2022 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 16.05.2022 pod č. G1 -194/2022,  pre žiadateľa :  Ján Budai, bytom Agátová 2, 044 71 Čečejovce, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku.

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zámer odpredaja   novo vytvorenej parcely č. 76/31 o výmere 63 m2,  podľa GP č. 176/2022 vypracovaného GEODETIC, Ing. Zuzana Buľková, Dunajská 10, 040 01 Košice,  IČO 40163199, dňa 11.05.2022 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 16.05.2022 pod č. G1 -193/2022,  pre žiadateľa :  Miroslav Mida, bytom Agátová 2, 044 71 Čečejovce, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku.

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zámer odpredaja   novo vytvorenej parcely č. 76/32 o výmere 94 m2,  podľa GP č. 177/2022 vypracovaného GEODETIC, Ing. Zuzana Buľková, Dunajská 10, 040 01 Košice,  IČO 40163199, dňa 11.05.2022 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 16.05.2022 pod č. G1 -192/2022,  pre žiadateľa :  JT REALITY s.r.o., Hlavná 27, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO 50670832,  ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku.

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zámer odpredaja   novo vytvorenej parcely č. 76/33 o výmere 631 m2,  podľa GP č. 226/2022 vypracovaného GEODETIC, Ing. Zuzana Buľková, Dunajská 10, 040 01 Košice,  IČO 40163199, dňa 25.05.2022 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 02.06.2022 pod č. G1 218/2022,  pre žiadateľov : Miroslav Mida a manž. Jana Midová  r. Bačová bytom Agátová 2,Čečejovce.,  JT REALITY s.r.o. Hlavná 27, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO 50670832.,  Tomáš Heinrich bytom Nám. Ľ. Štúra 968/11, Moldava nad Bodvou,,  Jozef Lukáč bytom Agátová 2, Čečejovce, Ján Budai bytom Agátová 2, Čečejovce , t.j. vlastníci bytovky súp.č. 231 ul. Agátová 2- vedení na LV č. 1915.,, a   Ing. Jozef Juhás bytom Agátová 4, Čečejovce., ,Ing. Mária Goliašová bytom Agátová 4, Čečejovce.,  Radoslav Kiš bytom Veľká Ida č. 402., , Vojtech Béres bytom Záhradná 24, Mokrance. , Michal Jerga, bytom Agátová 4 Čečejovce v podiele ½ a spoluvlastníčka   Tímea Fedirková , bytom ul. Slovenského národného povstania 291/62,Rozhanovce,v podiele ½.,, t.j. vlastníci bytovky súp.č. 232  ul. Agátová 4, vedení na  LV č. 1914, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku.

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zámer odpredaja   parcely: KN“C“  č. 76/17 o výmere 182 m2 – vedenej na LV č. 836 pre žiadateľov :  Miroslav Mida a manž. Jana Midová r. Bačová, bytom Agátová 2,Čečejovce.,  JT REALITY s.r.o. Hlavná 27, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO 50670832.,  Tomáš Heinrich bytom Nám. Ľ. Štúra 968/11, Moldava nad Bodvou, Jozef Lukáč bytom Agátová 2, Čečejovce, Ján Budai bytom Agátová 2, Čečejovce , t.j. vlastníci bytovky súp.č. 231 ul. Agátová 2- vedení na LV č. 1915 ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku.

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zámer odpredaja   parcely: KN“C“  č. 76/18 o výmere 182 m2 – vedenej na LV č. 836 pre žiadateľov :   Ing. Jozef Juhás bytom Agátová 4, Čečejovce., ,Ing. Mária Goliašová bytom Agátová 4, Čečejovce.,  Radoslav Kiš bytom Veľká Ida č. 402., , Vojtech Béres bytom Záhradná 24, Mokrance. , Michal Jerga, bytom Agátová 4 Čečejovce v podiele ½ a spoluvlastníčka   Tímea Fedirková , bytom ul. Slovenského národného povstania 291/62,Rozhanovce,v podiele ½.,, t.j. vlastníci bytovky súp.č. 232  ul. Agátová 4, vedení na  LV č. 1914, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku.

 

K bodu 6. Schválenie zriadenia Dobrovoľného hasičského zboru obce

Starosta obce predložil „Predkladaciu správu k zriadeniu Dobrovoľného hasičského zboru obce Čečejovce“ a zároveň odôvodnil nutnosť schválenia DHZ, ktorá spočíva v  plnení úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaní záchranných prác, pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Zdôraznil, že sa jedná o zdokumentovanie existujúceho DHZ, jeho činnosti, poistenie majetku obce zvereného na činnosť DHZ. Podrobnosti o zriadení dobrovoľného hasičského zboru obce budú uvedené v zriaďovacej listine a v súlade so záväzným právnym predpisom o hasičských jednotkách.

Poslanci jednohlasne schválili predložený návrh.

 

K bodu 7. Interpelácie poslancov

Jozef Juhás- informoval sa ohľadom možnosti osadenia dopravného zrkadla na výjazde z ul. Agátovej na ul. Západnú.

 

Peter Dringuš – dotazoval sa ohľadom prác na asfaltovaní ul. Buzická. Starosta potvrdil, že práce pokračujú, osadzujú sa obrubníky, následne sa asfaltuje chodník a pristúpi sa k stavebným prácam na ul. Buzickej.

 

Ladislav Dringuš – dotazoval sa ohľadom nákupu a osadenia prenosných mobilných záchodov TOI TOI v oddychovej zóne na ul. Kostolnej. Starosta sa vyjadril, že sa prikláňa k možnosti využiť  prenájom záchodov na jednotlivé akcie, lebo nákup je cenovo náročný.

 

Starosta obce – informoval poslancov o príprave petície obyvateľov na osadenie retardérov na ul. Kostolnej pri oddychovej zóne.   

 

K bodu 8. Rôzne a diskusia 

Starosta obce predložil návrh hlavného kontrolóra obce na schválenie plánu kontrolnej činnosti na ll. polrok 2022, ktorý poslanci bez pripomienok jednohlasne schválili.

 

Ďalej informoval poslancov s návrhom firmy KOSIT a.s., Košice ohľadom výkonu zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Poslanci viedli diskusiu ohľadom možností obce a starosta navrhol, ako jednu z možností,  aby obec preukázala čestným vyhlásením od obyvateľov, že všetky domácnosti kompostujú vlastný biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

 

Ďalej starosta informoval poslancov, že 1.7.2022 pripravuje spoločenské podujatie slávnostného sprevádzkovania fontány na ul. Hlavnej, ktoré by bolo spojené s džezovým vystúpením skupiny Infinity band a degustáciou vín.

Dňa 2.7.2022 na prírodnom javisku sa pripravuje „Čečejovský bašavel“ spojený so súťažou vo varení kotlíkových jedál. Do súťaže by sa mali zapojiť spoločenské organizácie obce ako aj poslanci OZ.

Dňa 5.7.2022 sa pripravuje stretnutie v rámci spolupráce obcí : Čečejovce – Spišský Hrhov spojené s jednodňovým výletom na Tokaj.

Výmenné pobyty detí by mali prebiehať podľa schváleného plánu :

Od 11.7.2022 – do 14.7.2022 bude detský tábor v Markaze a od 25.8.2022 bude detský  tábor v Čečejovciach pre deti z Markazu.

Záverom informoval starosta poslancov OZ o úspešnom projekte : „Rozšírenie kapacity materskej  školy v obci Čečejovce“.

 

K bodu 9. Záver

V závere zasadnutia člen návrhovej komisie Peter Dringuš prečítal prijaté uznesenia, ku ktorým poslanci nemali žiadne výhrady.

 

Zapisovateľ : Edita Dringušová

 

Overovatelia zápisnice:

Katarína Tamásová

Ladislav Dringuš

 

V Čečejovciach dňa  6.6.2022                                                                   

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák

                            starosta obce

príloha: Zápisnica zo zasadnnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce zo dňa 06.06.2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1
1
2
1
3

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3
4 5
6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
18 19
20
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1
2 3

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb