Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce zo dňa 11.07.2022

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Čečejovce zo dňa 11.07.2022

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Mgr. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú  prítomní 7  poslanci (Ladislav Dringuš a Katarína Tamásová sa ospravedlnili) a že OZ je uznášaniaschopné.

Prítomný bol aj hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Nyulászi.

 

K bodu 1. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ:  Edita Dringušová

Overovatelia zápisnice : Tomáš Vranai, Viktória Maruščáková

K bodu 1. b)  Schválenie programu zasadnutia

 1. Otvorenie:
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c) voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Schválenie žiadostí o vysporiadanie pozemkov pri bytovke na Agátovej ulici
 4. Schválenie počtu volebných obvodov, úväzku starostu obce a počtu poslancov zastupiteľstva na nadchádzajúce volebné obdobie
 5. Interpelácie poslancov
 6. Rôzne a diskusia
 7. Záver

Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami.

 

K bodu 1.c)  Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: Marcel Hintoš, Peter Dringuš, Jozef Ballók

 

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Starosta obce previedol kontrolu uznesení zo zasadnutia zo dňa  06.06.2022 a  konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené. Ohľadom uznesenia :

Uznesenie č. 331/06/2022

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa ustanovení § 10 ods. 2 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení, v spojitosti s ustanoveniami § 15 ods. (1)  písm. a) zákona číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi Dobrovoľný   hasičský   zbor   obce   Čečejovce (DHZO Čečejovce) s účinnosťou od 7.6.2022 ako svoj útvar, bez právnej subjektivity, hasičskú jednotku, podľa ustanovení § 33 zákona číslo 314/2001 Z.z.  na  plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác, pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, pri ktorých bude vykonávať činnosti podľa platných právnych predpisov a jej materiálneho a finančného zabezpečenia. Podrobnosti o zriadení dobrovoľného hasičského zboru obce budú uvedené v zriaďovacej listine a v súlade so záväzným právnym predpisom o hasičských jednotkách, vyhláškou Ministerstva vnútra SR, číslo 611/2006 Z.z.

-starosta informoval poslancov, že zriaďovacia listina bude vypracovaná po celkovej inventarizácie majetku DHZ a po presťahovaní hasičského zboru do novej hasičskej zbrojnice.

 

K bodu 3. Schválenie žiadostí o vysporiadanie pozemkov pri bytovke na Agátovej ulici

-predseda finančnej komisie Marcel Hintoš predniesol návrh komisie na schválenie predajnej ceny pozemkov pre garáže vo výške 15 Eur/m2 a pre pozemky, ktoré sú zastavané bytovkou resp. pod bytovkami na ul. Agátovej č.2 a č.4, ako aj pozemky, ktoré slúžia ako prístup do bytoviek mali predajnú cenu 1 Euro/m2. Poslanci návrh schválili.

Obecné zastupiteľstvo schválilo   odpredaj   novo vytvorenej parcely č. 76/29 o výmere 66 m2,  podľa GP č. 174/2022 vypracovaného GEODETIC, Ing. Zuzana Buľková, Dunajská 10, 040 01 Košice,  IČO 40163199, dňa 11.05.2022 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 16.05.2022 pod č. G1 -195/2022,  pre žiadateľa :  Radoslav Kiš, bytom Veľká Ida č.d. 402, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku. Cena 15 Eur/m2.

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo  odpredaj   novo vytvorenej parcely č. 76/30 o výmere 80 m2,  podľa GP č. 175/2022 vypracovaného GEODETIC, Ing. Zuzana Buľková, Dunajská 10, 040 01 Košice,  IČO 40163199, dňa 11.05.2022 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 16.05.2022 pod č. G1 -194/2022,  pre žiadateľa :  Ján Budai, bytom Agátová 2, 044 71 Čečejovce, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku. Cena 15 Eur/m2.

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo  odpredaj   novo vytvorenej parcely č. 76/31 o výmere 63 m2,  podľa GP č. 176/2022 vypracovaného GEODETIC, Ing. Zuzana Buľková, Dunajská 10, 040 01 Košice,  IČO 40163199, dňa 11.05.2022 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 16.05.2022 pod č. G1 -193/2022,  pre žiadateľa :  Miroslav Mida, bytom Agátová 2, 044 71 Čečejovce, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku. Cena 15 Eur/m2.

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo   odpredaj   novo vytvorenej parcely č. 76/32 o výmere 94 m2,  podľa GP č. 177/2022 vypracovaného GEODETIC, Ing. Zuzana Buľková, Dunajská 10, 040 01 Košice,  IČO 40163199, dňa 11.05.2022 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 16.05.2022 pod č. G1 -192/2022,  pre žiadateľa :  JT REALITY s.r.o., Hlavná 27, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO 50670832,  ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku. Cena 15 Eur/m2.

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo  odpredaj   novo vytvorenej parcely č. 76/33 o výmere 631 m2,  podľa GP č. 226/2022 vypracovaného GEODETIC, Ing. Zuzana Buľková, Dunajská 10, 040 01 Košice,  IČO 40163199, dňa 25.05.2022 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 02.06.2022 pod č. G1 218/2022,  pre žiadateľov : Miroslav Mida a manž. Jana Midová  r. Bačová bytom Agátová 2,Čečejovce.,  JT REALITY s.r.o. Hlavná 27, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO 50670832.,  Tomáš Heinrich bytom Nám. Ľ. Štúra 968/11, Moldava nad Bodvou,,  Jozef Lukáč bytom Agátová 2, Čečejovce, Ján Budai bytom Agátová 2, Čečejovce , t.j. vlastníci bytovky súp.č. 231 ul. Agátová 2- vedení na LV č. 1915.,, a   Ing. Jozef Juhás bytom Agátová 4, Čečejovce., ,Ing. Mária Goliašová bytom Agátová 4, Čečejovce.,  Radoslav Kiš bytom Veľká Ida č. 402., , Vojtech Béres bytom Záhradná 24, Mokrance. , Michal Jerga, bytom Agátová 4 Čečejovce v podiele ½ a spoluvlastníčka   Tímea Fedirková , bytom ul. Slovenského národného povstania 291/62,Rozhanovce,v podiele ½.,, t.j. vlastníci bytovky súp.č. 232  ul. Agátová 4, vedení na  LV č. 1914, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku. Cena 1 Euro/m2.

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo  odpredaj   parcely: KN“C“  č. 76/17 o výmere 182 m2 – vedenej na LV č. 836 pre žiadateľov :  Miroslav Mida a manž. Jana Midová r. Bačová, bytom Agátová 2,Čečejovce.,  JT REALITY s.r.o. Hlavná 27, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO 50670832.,  Tomáš Heinrich bytom Nám. Ľ. Štúra 968/11, Moldava nad Bodvou, Jozef Lukáč bytom Agátová 2, Čečejovce, Ján Budai bytom Agátová 2, Čečejovce , t.j. vlastníci bytovky súp.č. 231 ul. Agátová 2- vedení na LV č. 1915 ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku. Cena 1 Euro/m2.

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj   parcely: KN“C“  č. 76/18 o výmere 182 m2 – vedenej na LV č. 836 pre žiadateľov :   Ing. Jozef Juhás bytom Agátová 4, Čečejovce., ,Ing. Mária Goliašová bytom Agátová 4, Čečejovce.,  Radoslav Kiš bytom Veľká Ida č. 402., Vojtech Béres bytom Záhradná 24, Mokrance. , Michal Jerga, bytom Agátová 4 Čečejovce v podiele ½ a spoluvlastníčka   Tímea Fedirková , bytom ul. Slovenského národného povstania 291/62,Rozhanovce,v podiele ½.,, t.j. vlastníci bytovky súp.č. 232  ul. Agátová 4, vedení na  LV č. 1914, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku. Cena 1 Euro/m2.

 

K bodu 4. Schválenie počtu volebných obvodov, úväzku starostu obce a počtu poslancov zastupiteľstva na nadchádzajúce volebné obdobie

Obecné zastupiteľstvo obce Čečejovce schválilo 1 volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 29.10.2022 a určilo v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Čečejovce   9 a zároveň určilo v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Čečejovce na plný úväzok.

 

K bodu 5. Interpelácie poslancov

Jozef Juhás – dotazoval sa ohľadom stavebných prác na hasičskej zbrojnici, termínu odovzdania zbrojnice, zároveň sa informoval ohľadom obecnej firmy, jej zamestnancov, zasadania dozornej rady, hospodárskych výsledkov za rok 2021.

-starosta obce reagoval na dotaz s potvrdením spokojnosti so stavom stavebných prác na hasičskej zbrojnici, termín odovzdania sa určite dodrží podľa plánu, zároveň vyslovil spokojnosť aj so  zamestnancami, informoval aj o zasadnutiach dozornej rady a upresnil, že Výročná správa – Villa Cech s.r.o., r.s.p., za rok 2021 ako aj  všetky informácie ohľadom obecného podniku sú zverejňované priebežne na webovej stránke obce.

 

Viktória Maruščáková – dotazovala sa ohľadom stavby mosta resp. lávky a možného termínu jej dokončenia a zároveň sa informovala, ohľadom realizácie projektu  „Wifi pre Teba“.

Starosta odpovedal na dotaz, že predpokladaná doba ukončenia stavby lávky je do konca októbra 2022 a upozornil, že prechod cez lávku z dôvodu stavebných prác bude určite pozastavený na 1 alebo 2 mesiace. Projekt „Wifi pre Teba“ na ktoré obec už dostala Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku má byť zameraný na osadenie nových kamier v obci, hlavne na verejné priestranstvá a nové objekty ako trhovisko, oddychová zóna, fontána, detské ihrisko, požiarna zbrojnica.

 

Jozef Ballók – informoval sa ohľadom stavu asfaltovania ulice Buzická a možnosti úpravy verejného priestranstva t.j. vchodu do Rímskokatolíckeho farského úradu na ul. Buzickej.

Starosta oboznámil poslancov so stavom asfaltovania ulice, ktoré sa momentálne dokončuje, nafarbia sa biele čiary, následne sa zaháji frézovanie chodníkov a ich asfaltovanie.  Vchod do fary ak nebude súčasťou chodníkov, tak navrhuje možnosť opraviť a previesť výspravky existujúcej zámkovej dlažby.

 

K bodu 6. Rôzne a diskusia 

Starosta obce informoval poslancov so žiadosťou PD Čečejovce, družstvo o možnosť usporiadať tradičnú akciu „Družstvo a poľovníci hostia obec“ v rámci ktorej by družstvo realizovalo aj akciu „Deň otvorených dverí“ a to v sobotu 20. augusta 2022.

 

K bodu 7. Záver

V závere zasadnutia člen návrhovej komisie Marcel Hintoš prečítal prijaté uznesenia, ku ktorým poslanci nemali žiadne výhrady.

 

Zapisovateľ : Edita Dringušová

 

Overovatelia zápisnice:

Tomáš Vranai,

Viktória Maruščáková

 

V Čečejovciach dňa  11.7.2022                                                                   

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák

                            starosta obce

príloha: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce zo dňa 11.07.2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Odvoz odpadu

November 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18
19 20
21
22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2
3 4

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb