Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce zo dňa 11.10.2022

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Čečejovce zo dňa 11.10.2022

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Mgr. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú  prítomní 8 poslanci (poslanec P. Dringuš sa dostavil pri bode3) a že OZ je uznášaniaschopné.

Prítomný bol aj hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Nyulászi.

 

K bodu 1. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ:  Edita Dringušová

Overovatelia zápisnice : Tomáš Vranai, Ladislav Dringuš

K bodu 1. b)  Schválenie programu zasadnutia

 

 1. Otvorenie
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c) voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 26/2022
 4. Schválenie Výročnej správy za rok 2021
 5. Prerokovanie Monitorovacej správy o plnení rozpočtu obce do 30. júna 2022
 6. Prerokovanie Správy audítora za rok 2021
 7. Interpelácie poslancov
 8. Rôzne a diskusia
 9. Záver

Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami.

 

K bodu 1.c)  Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: Jozef Juhás, Viktória Maruščáková, Roland Pelegrin

 

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Starosta obce previedol kontrolu uznesení zo zasadnutia zo dňa  22.08.2022 a  konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené.

 

K bodu 3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 26/2022

Predseda finančnej komisie Marcel Hintoš oboznámil poslancov s obsahom a potrebou schválenia rozpočtového opatrenia. Poslanci jednohlasne schválili rozpočtové opatrenie č. 26/2022

 

K bodu 4. Schválenie Výročnej správy za rok 2021

Obecné zastupiteľstvo schválilo Konsolidovanú výročnú  správu obce za rok 2021 bez pripomienok

 

K bodu 5. Prerokovanie Monitorovacej správy o plnení rozpočtu obce do 30. júna 2022 

Poslanci OZ brali na vedomie Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce do 30.júna 2022

 

K bodu 6. Prerokovanie Správy audítora za rok 2021

Starosta obce predložil Správu audítora za rok 2021, ktorú poslanci brali na vedomie.

 

K bodu 7. Interpelácie poslancov

L.Dringuš-pripomenul mapovanie obce, ktoré sa prevádzalo v r. 2019 a zatiaľ v katastri nie je zaznamenané – starosta doplnil, že podľa zistení z katastrálneho úradu z Moldavy n/Bodvou, mapovanie malo by byť predložené na pripomienkovanie v 2. polovici r. 2023

J.Ballók – informoval sa o dokončení asfaltovania chodníka na ul. Buzickej – starosta potvrdil, že asfaltovanie malo by byť zrealizované do konca r. 2022

R.Pelegrin - dotazoval sa ohľadom stavu stavebných prác na zatepľovaní pavilónov ZŠ s MŠ, ako aj na financovanie prác, zároveň sa dotazoval ohľadom stavu dokončovacích stavebných prác na hasičskej zbrojnici. Starosta reagoval na dotaz, že zatepľovanie pavilónov prebieha, práce by  mali byť ukončené do konca roka a z dôvodu pracovnej vyťaženosti Villa Cech s.r.o., r.s.p.,  štvrtý pavilón sa bude zatepľovať dodávateľsky. V hasičskej zbrojnici by sa mala dokončiť ešte denná miestnosť a ďalší rozvoj zbrojnice sa z finančných dôvodov zatiaľ pozastaví.

R.Pelegrin – sa ešte dotazoval na stav rezervného fondu.

J.Ballók – informoval sa ohľadom stavby lávky cez potok. Starosta odpovedal, že stavba lávky by mala byť na pláne budúci rok.

L.Dringuš – spomenul aj  projekt „Prístavby k MŠ“ ktorý by mal začať tiež na budúci rok v areáli Základnej školy.

K bodu 8. Rôzne a diskusia 

Starosta obce sa záverom poďakoval všetkým poslancom za ich prácu počas volebného obdobia 2018-2022.

K bodu 9. Záver

V závere zasadnutia člen návrhovej komisie Jozef Juhás prečítal prijaté uznesenia, ku ktorým poslanci nemali žiadne výhrady.

Zapisovateľ : Edita Dringušová

Overovatelia zápisnice:

Tomáš Vranai,

Ladislav Dringuš

V Čečejovciach dňa  11.10.2022                                                                   

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák

                     starosta obce

 

príloha: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce_ 11.10.2022 (428.91 kB)

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Odvoz odpadu

November 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18
19 20
21
22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2
3 4

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb