Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Čečejovce zo dňa 13.12.2022

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Čečejovce zo dňa 13.12.2022

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Mgr. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú  prítomní 8 poslanci,  (M. Hintoš sa dostavil na jednanie pri bode 2) a že OZ je uznášaniaschopné.

Prítomný bol aj hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Nyulászi.

 

K bodu 1. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ:  Edita Dringušová

Overovatelia zápisnice : Peter Dringuš, Jozef Ballók

K bodu 1. b)  Schválenie programu zasadnutia Programu zasadnutia

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie:
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c) voľba návrhovej komisie
 2. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca obecného zastupiteľstva
 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 4. Vymenovanie zástupcu starostu obce na funkčné obdobie 2022-2026
 5. Schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Schválenie poslanca pre vedenie rokovania obecného zastupiteľstva
 7. Schválenie vytvorenia komisií pri obecnom zastupiteľstve a obecnej rady
 8. Schválenie platu starostu obce
 9. Schválenie sobášiacich poslancov
 10. Schválenie VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čečejovce
 11. Schválenie VZN č. 5/2022 o úhradách za služby poskytované obcou Čečejovce
 12. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2023
 13. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2023 až 2025
 14. Schválenie rozpočtu obce na roky 2023 až 2025
 15. Schválenie rozpočtu sociálneho fondu na rok 2023
 16. Interpelácie poslancov
 17. Rôzne a diskusia
 18. Záver

Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami.

 

K bodu 1.c)  Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: Ladislav Zborai, Tomáš Vranai, Katarína Tamásová

 

K bodu 2. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca obecného zastupiteľstva

Novozvolený poslanec Jozef Juhás zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OZ, starosta odovzdal osvedčenie o zvolení a zablahoželal.

 

K bodu 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Starosta previedol kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia (11.10.2022) a konštatoval, že uznesenia sú splnené.

 

K bodu 4. Vymenovanie zástupcu starostu obce na funkčné obdobie 2022-2026

Starosta obce vymenoval za zástupcu starostu poslanca : Mgr. Ladislava Dringuša, ktorému odovzdal Dekrét o poverení zastupovania starostu obce Čečejovce.

 

K bodu 5.Schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Poslanci jednohlasne schválili navrhnutú Zásadu odmeňovania poslancov OZ bez pripomienok.

 

K bodu 6.Schválenie poslanca pre vedenie rokovania obecného zastupiteľstva

OZ poverilo poslanca Ing. Jozefa Juhása na zvolanie OZ v prípade, ak ho nezvolá starosta alebo zástupca starostu. (§3 ods. 1 rokovacieho poriadku OZ).

 

K bodu 7.Schválenie vytvorenia komisií pri obecnom zastupiteľstve a obecnej rady

Obecné zastupiteľstvo schválilo vytvorenie
Komisie na ochranu verejného záujmu
Komisie finančnej, správy majetku obce a podnikateľských aktivít
Komisie pre kultúru, šport, ochranu životného prostredia a občianskych záležitostí

OZ volilo členov do Komisie na ochranu verejného záujmu v zložení: Ing. Roland Pelegrin (predseda), Jozef Ballók, Ladislav Zborai, 

OZ volilo členov do Komisie finančnej, správy majetku obce a podnikateľských aktivít v zložení: Ing. Marcel Hintoš (predseda), Jozef Ballók, Ing. Tomáš Vranai, Mgr. Ladislav Dringuš, Ing. Roland Pelegrin,                        

OZ volilo členov do Komisie pre kultúru, šport, ochranu životného prostredia a občianskych záležitosti v zložení: Ing. Jozef Juhás (predseda), Katarína Tamásová, Ladislav Zborai, PhDr, Peter Dringuš, Mgr. Ladislav Dringuš

 

K bodu 8.Schválenie platu starostu obce

Obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu obce podľa § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s navýšením o 50% základného platu od 25.11.2022.

 

K bodu 9.Schválenie sobášiacich poslancov

Obecné zastupiteľstvo schválilo sobášiacich poslancov: Ing. Jozef Juhás a Mgr. Ladislav Dringuš

 

K bodu 10.Schválenie VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čečejovce

Obecné zastupiteľstvo na pracovnom stretnutí dopodrobna rozobralo potrebu navýšenia sadzieb dane a zvýšenia poplatku za TKO a schválilo VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čečejovce podľa návrhu.

 

K bodu 11.Schválenie VZN č. 5/2022 o úhradách za služby poskytované obcou Čečejovce

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 5/2022 o úhradách za služby poskytované obcou Čečejovce podľa návrhu. Navýšil sa poplatok za vývoz obsahu žúmp prostredníctvom obce na 50 Eur od januára 2023.

 

K bodu 12.Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2023

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023 bez pripomienok.

 

K bodu 13.Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na roky 2023 až 2025

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2023 – 2025.
 

K bodu 14.Schválenie rozpočtu obce na roky 2023 až 2025

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce a programový rozpočet obce na rok 2023 podľa predloženého návrhu a zobralo na vedomie návrh rozpočtu obce a programového rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 podľa predloženého návrhu. Rozpočet obce bol prerokovaný  na pracovnom stretnutí  poslancov OZ.
 

K bodu 15.Schválenie rozpočtu sociálneho fondu na rok 2023

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet sociálneho fondu na rok 2023 podľa predloženého návrhu.

K bodu 16.Interpelácie poslancov

J.Juhás – navrhol vzdanie sa členstva v Rade školy v prospech poslanca OZ, ktorý má školopovinné dieťa, ktoré navštevuje Základnú školu v Čečejovciah. Na najbližšom zasadnutí sa prejedná písomne podaný návrh a určí sa nový poslanec do Rady školy. Ďalej sa informoval o možnosti usporiadania Silvestrovskej oslavy na prírodnom javisku. Navrhol spoluprácu Komisie pre kultúru, šport, ochranu životného prostredia a občianskych záležitosti pri usporiadaní kultúrnych akcií a tiež pri príprave Novín obce Čečejovce.

 

K bodu 17.Rôzne a diskusia 

Obecne zastupiteľstvo schválilo  uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2023 v súlade s §6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov na záujmové vzdelávanie detí od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce v závislosti od časovej frekvencie vzdelávania poskytovaných deťom v školskom zariadení nasledovne:

 • vo výške 60 €/dieťa na rok, ak dieťa navštevuje vzdelávací proces aspoň 2 hodiny týždenne počas celého roka
 • vo výške 30 €/dieťa na rok, ak dieťa navštevuje vzdelávací proces aspoň 4 hodiny mesačne počas celého roka

Obec poskytne dotáciu príjemcom mesačne vo výške 1/12 z celkovej ročnej dotácie najneskôr do 5 pracovných dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca, alebo do 5 pracovných dní od poskytnutia finančných prostriedkov v rámci podielov na daniach v správe štátu. Príjemcom dotácie bude dotácia poskytnutá najneskôr do 30 kalendárnych dní od predloženia týchto potrebných údajov a dokladov:

a) písomná žiadosť opečiatkovaná a podpísaná zriaďovateľom CVČ
b) fotokópia zriaďovacej listiny CVČ
c) zoznam detí s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia a trvalého bydliska dieťaťa;  názov krúžku, ktorý dieťa navštevuje; počet hodín (týždenne, prípadne mesačne) 
d) fotokópie dokladov pre všetky deti zo zoznamu – Rozhodnutie riaditeľa CVČ o prijatí dieťaťa do CVČ alebo Žiadosť o prijatie za člena CVČ (podpísaná zákonným zástupcom dieťaťa)  

Dotácia na dieťa vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci pre CVČ bude poskytnutá iba jednému CVČ, ktoré dieťa pravidelne navštevuje. Ak je dieťa prihlásené vo viacerých centrách voľného času, dotácia sa poskytne tomu centru, ktoré si vyberú rodičia dieťaťa. 

Prijímateľ dotácie ju môže použiť iba na financovanie bežných výdavkov na mzdy, odvody a prevádzkové výdavky. Pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia. 

V prípade, že celá dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. 2023, prijímateľ je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na ten účet obce, z ktorého mu bola dotácia poukázaná, do 31. 12. 2023.

OZ bralo na vedomie podnet pána Gabriela Weiszera, ktorý upozornil na množstvo aut, ktoré parkujú po chodníkoch na Buzickej ulici a zároveň žiadal obec o nápravu. Poslanci sa dohodli, že starosta obce do nasledujúceho zasadnutia zastupiteľstva prezistí možnosti označenia parkovacích miest na Buzickej ulici tak, aby autá nezaberali celú šírku chodníku a určí sa sadzobník alebo  rozoberali aj možnosť zákazu parkovania na chodníkoch a miestnych komunikáciách z dôvodu bezpečnosti chodcov resp. obyvateľov obce

OZ po diskusií sa rozhodlo, že žiadosť na povolenie na ambulantný predaj pre Annu Ambrús berie na vedomie ale zároveň  oznámi žiadateľke, že obec  Čečejovce povoľuje ambulantný predaj len na verejných priestranstvách, ktoré sú majetkom obce podľa VZN č. 4/2021, a taktiež, že bez súhlasu obce sa zakazuje ambulantný predaj na verejných priestranstvách ako sú chodníky, parky a pod.

Starosta obce predložil poslednú vôľu nebohého obyvateľa obce pána Jozefa Piru, ktorý zomrel 1.12.2022 a daroval obci Čečejovce nehnuteľnosti v kat. úz. obce Čečejovce t.j. dom pod súp. č. 582 na ul. Kvetnej or. č. 1 ako aj dvor, podľa závetu spísaného dňa 21.11.2022. Dar obec  s vďakou prijíma a bude sa podľa neho riadiť. Zároveň oboznámil poslancov s výdavkami spojenými s pohrebom  nebohého, ktorý sa konal na obecnom cintoríne v Čečejovciach  dňa  7.12.2022,  a ktorého usporiadateľom bola obec, podľa poslednej vôle neb. Jozefa Piru.

 

K bodu 18.Záver

V závere zasadnutia člen návrhovej komisie Tomáš Vrania prečítal prijaté uznesenia, ku ktorým poslanci nemali žiadne výhrady.

Zapisovateľ: Edita Dringušová

 

Overovatelia zápisnice:

Peter Dringuš
Jozef Ballók

 

V Čečejovciach dňa  13.12.2022                                                                   

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák

                     starosta obce

príloha: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce _ 13.12.2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb