Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce zo dňa 14.02.2022

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Čečejovce zo dňa 14.02.2022

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Mgr. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú  prítomní 8 poslanci. Katarína Tamásová sa ospravedlnila za neúčasť na zasadnutí zo zdravotných dôvodov, a že OZ je uznášaniaschopné.

Prítomný bol aj hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Nyulászi.

 

K bodu 1. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ:  Edita Dringušová

Overovatelia zápisnice : Marcel Hintoš, Jozef Juhás

K bodu 1. b)  Schválenie programu zasadnutia

 1. Otvorenie
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c) voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2022
 4. Schválenie nájomnej zmluvy medzi obcou Čečejovce a PD Čečejovce, družstvo
 5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 01/2022
 6. Schválenie VZN č. 1/2022 o úhradách za služby poskytované obcou Čečejovce
 7. Schválenie obstarávania Územného plánu obce Čečejovce – zmeny a doplnky č. 3
 8. Interpelácie poslancov
 9. Rôzne a diskusia
 10. Záver

Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami.

 

K bodu 1.c)  Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: Roland Pelegrin, Viktória Maruščáková, Tomáš Vranai

 

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Starosta obce previedol kontrolu uznesení zo zasadnutia zo dňa  22.12.2021 a  konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené.

 

K bodu 3. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2022

Predseda finančnej komisie Marcel Hintoš informoval o návrhu finančnej komisie na poskytnutie dotácií na rok 2022 podľa predložených žiadostí. Zároveň poznamenal, že Reformovaná cirkev nevyužila plnú schválenú dotáciu na rok 2021 a vrátila obci nevyčerpanú časť dotácie, ktorú komisia navrhuje zohľadniť v priebehu roku 2022 podľa situácie resp. podľa potreby Reformovanej cirkvi. Poslanci súhlasili, že v priebehu roka môžu požiadať  o navýšenie schválenej dotácie t.j. dodatočne vyčerpať vrátku dotácie z r. 2021.

Na rok 2022 boli schválené dotácie :

TJ Družstevník Čečejovce:                       12 000,-€

Klub dôchodcov „HARANGÓ“                900,-€

ZO Csemadok                                            1 150,-€

Reformovaná cirkev                                   2 500,-€

Rímskokatolícka cirkev                              7 450,-€

Poslanci navrhované dotácie jednohlasne schválili.

 

K bodu 4. Schválenie nájomnej zmluvy medzi obcou Čečejovce a PD Čečejovce, družstvo 

Nájomná zmluva sa týka garáže. Starosta obce odôvodnil potrebu garáže, ktorú by obec prenajímala od PD Čečejovce vo výmere 70 m2, hlavne  na parkovanie nového traktora a jeho príslušenstva ako aj vlečky na fekálie, čelného nakladača, pomocných strojov : žaby, vrtáky a pod. Nájomné na 1 mesiac bude 35 eur bez DPH. Poslanci schválili nájomnú zmluvu medzi obcou Čečejovce a PD Čečejovce, družstvo podľa návrhu.

 

K bodu 5. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 01/2022

Starosta dopodrobna rozobral potrebu schválenia predloženého rozpočtového opatrenia č. 01/2022, ktoré sa týka hlavne presunu fin. prostriedkov na projekty „Stavebné úpravy na zvyšovanie energetickej účinnosti objektov ZŠ v areáli ZŠ Čečejovce“ a projektu „Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci“, ktorý obec využila na nákup traktora a príslušenstva.

OZ schválilo rozpočtové opatrenia č. 01/2022 podľa predloženého návrhu.

 

K bodu 6. Schválenie VZN č. 1/2022 o úhradách za služby poskytované obcou Čečejovce

Návrh VZN predstavil predseda finančnej komisie, ktorý podotkol, že sa jedná o mierne navýšenie cien za užívanie kultúrneho domu ako aj domu smútku a to hlavne z dôvodu, že aj obec musí zohľadniť momentálne navyšovanie cien. Poslanci odsúhlasili aj „odskúšanie“ vývozu fekálií vlastným obecným traktorom a cisternou za 35 Eur za obrat a v tej cene je zahrnutý aj poplatok za likvidáciu odpadu (13 eur pre VVS).

 

K bodu  7. Schválenie obstarávania Územného plánu obce Čečejovce – zmeny a doplnky č. 3

Obecné zastupiteľstvo schválilo  obstarávanie Územného plánu obce Čečejovce – zmeny a doplnky č. 3, schválilo uzavretie zmluvy o dielo medzi obcou Čečejovce a Ing. arch. Marianou Šimkovou podľa návrhu, a súhlasí, že obstarávací proces nebude trvať dlhšie ako 3 roky od schválenia obstarania.

 

K bodu 8. Interpelácie poslancov

Jozef Ballok – informoval sa ohľadom zatepľovania pavilónov ZŠ a dodržiavania technologického postupu pri zatepľovaní

Marcel Hintoš – sa dotazoval na dôvody zátvoru zberného dvora. Starosta reagoval vysvetlením, že prevádzková doba zberného dvoru  sa musela prispôsobiť pracovníkom Villa Cech s.r.o., r.s.p., nakoľko momentálne sú vyťažení stavebnými prácami. Zároveň informoval, že od 1. marca sa prijímajú noví pracovníci do  sociálneho podniku, takže sa predpokladá dodržiavanie prevádzkovej doby a to v stredu a v sobotu. Zároveň oznámil aj prijatie novej pracovníčky – účtovníčky z dôvodu materskej dovolenky. Starosta oboznámil poslancov, že vodič obecného traktora bude prijatý na obec od 1.3.2022.

Starosta obce informoval poslancov o možnostiach dotácie na projekty :

-dotácia na WIFI4U  - využitie voľných internetových zón natiahnutím privátnej optickej siete, ktorú by obec mohla využiť na nový kamerový systém osadením 10 kamier na verejné priestranstvá v obci.

-V oblasti športu, obec podala  žiadosť na SFZ o poskytnutie príspevku v rámci programu „EURÁ z EURA“ pre futbalový klub TJ, na účel rozšírenia zavlažovania tréningového ihriska, výstavby osvetlenia hracej plochy a výstavby ochrannej siete hracej plochy. Ich účelné využitie bude smerovať na rekonštrukciu – vylepšenie zázemia a pre lepšie tréningové možnosti našej mládeže – mládežníckych družstiev. 

-Dotácia od Ministerstva obrany SR – na poskytnutie príspevku na vybudovanie workoutového ihriska.

 

K bodu 9. Rôzne a diskusia 

-Viktória Maruščáková- poznamenala, aby informovanie obecných akcií naďalej bolo cez našu obecnú facebook stránku

-starosta obce predložil  žiadosť Gako fruit s.r.o., o zriadenie trhového miesta na ul. Košickej or.č. 22.  OZ povolilo  zriadenie trhového miesta  na rok 2022 podľa predloženej žiadosti a zároveň upozornilo, že v prípade predaja na verejnom priestranstve - chodníku a pod. má obec právo zrušiť povolenie na zriadenie trhového miesta.

 

K bodu č. 13. Záver

V závere zasadnutia člen návrhovej komisie Tomáš Vranai prečítal prijaté uznesenia, ku ktorým poslanci nemali žiadne výhrady.

Zapisovateľ : Edita Dringušová

 

Overovatelia zápisnice :

Marcel Hintoš,
Jozef Juhás

 

V Čečejovciach dňa  14.2.2022                                                                   

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák

                            starosta obce

 

Príloha: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce zo dňa 14.02.2022 (442.61 kB)

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
25
26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6
7 8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22
23
24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3
4 5

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb