Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce zo dňa 14.03.2022

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Čečejovce zo dňa 14.03.2022

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Mgr. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú  prítomní 6 poslanci, a že OZ je uznášaniaschopné. Pri bode 1 c) sa dostavil  poslanec Dringuš P. a pri bode 4 sa dostavil aj poslanec Vranai T.

Prítomný bol aj hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Nyulászi.

 

K bodu 1. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ:  Edita Dringušová

Overovatelia zápisnice : Katarína Tamásová, Roland Pelegrin

K bodu 1. b)  Schválenie programu zasadnutia

 1. Otvorenie:
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c) voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Schválenie žiadosti o zmenu Územného plánu obce Čečejovce – zmeny a doplnky č. 3
 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021
 5. Schválenie prenájmu ornej pôde vo vlastníctve obce
 6. Prerokovanie mimoriadnej dotácie pre potreby ubytovania utečencov z Ukrajiny
 7. Interpelácie poslancov
 8. Rôzne a diskusia
 9. Záver

Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami.

 

K bodu 1.c)  Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: Marcel Hintoš, Jozef Ballók, Jozef Juhás

 

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Starosta obce previedol kontrolu uznesení zo zasadnutia zo dňa  14.02.2022 a  konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené.

 

K bodu 3. Schválenie žiadosti o zmenu Územného plánu obce Čečejovce – zmeny a doplnky č. 3

Starosta obce informoval poslancov, že t.č. Ing. arch. M. Šimková spracúva  návrhy zmien a doplnkov č. 3 do grafickej podoby a následne po Veľkej noci v druhej polovici apríla sa uskutoční stretnutie  s poslancami ako aj s jednotlivými žiadateľmi osobitne.

Obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie podané žiadosti o zmeny ÚPO, žiada o grafické spracovanie zmien Ing. Arch. Marianou Šimkovou tak, aby návrhy zmien rešpektovali platné normy, šírky uličných priestorov a pod. a navrhuje pracovné stretnutia s poslancami OZ a so žiadateľmi zmien ÚPO po spracovaní zmien do grafickej podoby

 

K bodu 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021.

 

K bodu 5. Schválenie prenájmu ornej pôdy vo vlastníctva obce 

Starosta oboznámil poslancov s návrhom Zmluvy o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely na pozemky vo vlastníctve obce o výmere 158 074,31 m2, ktoré obhospodaruje miestne PD Čečejovce, družstvo.

OZ schválilo zámer prenájmu nakoľko je to  prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobo užívaného pozemku a z dôvodu dlhodobej dobrej spolupráce obce s družstvom starosta navrhol nájomné vo výške 10 Eur/ha. Poslanec M. Hintoš navrhol prehodnotiť a zvýšiť cenu nájmu pozemkov avšak po diskusií poslanci schválili prenájom nehnuteľností : ornej pôdy, trvalého trávneho porastu a lesného pozemku, vedených na LV č. 1216, 1217 a 1361 o celkovej výmere 158074,31 m2,  podľa “Zmluvy o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku č. 20220003”,  pre :  PD Čečejovce družstvo, so sídlom Paňovská 7/530, 044 71 Čečejovce, IČO: 316 929 15,  na dobu 10 rokov za 10€/ha/rok.

 

K bodu 6. Prerokovanie mimoriadnej dotácie pre potreby ubytovania utečencov z Ukrajiny

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prerokovanie mimoriadnej dotácie pre potreby ubytovania utečencov z Ukrajiny. Starosta uistil poslancov, že obec bude postupovať podľa pokynov štátu.

 

K bodu 7. Interpelácie poslancov

M. Hintoš – sa dotazoval ohľadom termínu asfaltovania ul. Buzickej a tiež ohľadom požiarnej zbrojnice, či stavebné práce napredujú podľa plánu. Starosta potvrdil, že asfaltovanie je viazané na počasie, ale koncom marca je predpokladaný termín a tiež, že stavebné práce na zbrojnici plynule pokračujú.

J. Juhás – informoval sa ohľadom cudzích pracovníkov na zbrojnici. Starosta potvrdil, že určité odborné práce ako stavba strechy, rozvody elektriny sa musia riešiť dodávateľsky, nakoľko tieto práce potrebujú revízne správy.

 

K bodu 8. Rôzne a diskusia 

Starosta predložil žiadosť Ondreja Juhása ohľadom odkúpenia časti parcely vo vlastníctve obce.

Obecné zastupiteľstvo schválilo  zámer odpredaja   novo vytvorenej parcely č. 76/28 o výmere 91 m2,  podľa GP č. 63/2022 vypracovaného GEODETIC, Ing. Zuzana Buľková, Dunajská 10, 040 01 Košice,  IČO 40163199, dňa 17.02.2022 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 02.03.2022 pod č. G1 -66/2022,  pre žiadateľa :  Ondrej Juhás, bytom Agátová 4, 044 71 Čečejovce, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku.

 

K bodu č. 9. Záver

V závere zasadnutia člen návrhovej komisie Jozef Juhás prečítal prijaté uznesenia, ku ktorým poslanci nemali žiadne výhrady.

 

Zapisovateľ : Edita Dringušová

Overovatelia zápisnice:

 • Katarína Tamásová
 • Roland Pelegrin

 

V Čečejovciach dňa  14.3.2022                                                                   

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák

                            starosta obce

 

prílohy: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce zo dňa 14.03.2022 (450.59 kB)

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
25
26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6
7 8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22
23
24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3
4 5

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb