Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce zo dňa 17.08.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Čečejovce zo dňa 17.8.2021

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Mgr. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú  prítomní všetci poslanci a že OZ je uznášaniaschopné.

 

K bodu 1. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ:  Edita Dringušová

Overovatelia zápisnice : Katarína Tamásová, Tomáš Vranai

K bodu 1. b)  Schválenie programu zasadnutia

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c) voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Schválenie verejno-obchodných súťaží na predaj pozemkov vo vlastníctve obce
 4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 21/2021
 5. Schválenie vypísania verejného obstarávania na zber a likvidáciu komunálneho odpadu
 6. Interpelácie poslancov
 7. Rôzne a diskusia
 8. Záver

Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami.

K bodu 1.c)  Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: Peter Dringuš, Jozef Juhás, Marcel Hintoš

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí

Starosta obce previedol kontrolu uznesení zo zasadnutia zo dňa  21.6.2021 a  konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené.

K bodu č. 3. Schválenie verejno-obchodných súťaží na predaj pozemkov vo vlastníctve obce

Predseda finančnej komisie predniesol návrh komisie schváliť verejno-obchodné súťaže na pozemky vo vlastníctve obce a OZ schválilo :

- spôsob prevodu vlastníctva majetku obce -  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Čečejovce, zapísaného na LV č. 1 ako parcela KN „C“ č. 1339/3  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 361 m2, ii)  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Čečejovce, zapísaného na LV č. 836 ako parcela KN „C“ č. 1339/4  – záhrada o výmere 327 m2, iii) stavby so súpisným číslom 173 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Čečejovce, zapísanej na LV č. 1, postavenej na pozemku parcela KN „C“ č. 1339/3  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 361 m2, prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže a zároveň schvaľuje :

 • podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce -  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Čečejovce, zapísaného na LV č. 1 ako parcela KN „C“ č. 1339/3  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 361 m2, ii)  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Čečejovce, zapísaného na LV č. 836 ako parcela KN „C“ č. 1339/4  – záhrada o výmere 327 m2, iii) stavby so súpisným číslom 173 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Čečejovce, zapísanej na LV č. 1, postavenej na pozemku parcela KN „C“ č. 1339/3  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 361 m2, ktoré tvoria prílohu zápisnice z tohto zasadnutia obecného zastupiteľstva,
 • členov komisie na vyhodnotenie ponúk na základe tejto obchodnej verejnej súťaže: Ing. Marcela Hintoša, Ing. Rolanda Pelegrina, Ing. Tomáša Vranaiho.

OZ schválilo spôsob prevodu vlastníctva majetku obce -  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Čečejovce, parcela KN „C“ č. 76/26 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 546 m2 tak, ako bola zameraná geometrickým plánom č. 22/2021 vyhotoveným Štefanom Salmášom, s miestom podnikania nám. Budovateľov č.II 045 01 Moldava n/B IČO: 30249449 úradne overeným Okresným úradom Košice – okolie pod č. G-276/2021 dňa 27.7.2021 prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže.

OZ schválilo :

 • podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce -  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Čečejovce, parcela KN „C“ č. 76/26 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 546 m2 tak, ako bola zameraná geometrickým plánom č. 22/2021 vyhotoveným Štefanom Salmášom, s miestom podnikania nám. Budovateľov č.II 045 01 Moldava n/B IČO: 30249449 úradne overeným Okresným úradom Košice – okolie pod č. G-276/2021 dňa 27.7.2021, ktorí tvorí prílohu zápisnice z tohto zasadnutia obecného zastupiteľstva,
 • členov komisie na vyhodnotenie ponúk na základe tejto obchodnej verejnej súťaže: Ing. Marcela Hintoša, Ing. Rolanda Pelegrina, Ing. Tomáša Vranaiho.

Obecné zastupiteľstvo schválilo  zámer odpredaja   novo vytvorenej parcely č. 242/2 o výmere 857 m2,  podľa GP č. 28/2021 vypracovaného GEODET, Salmáš Štefan, nám. Budovateľov č. ll,  dňa 16.08.2021 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 07.09.2021 pod č. G1 -334/2021,  pre :  BLOK, spoločenstvo vlastníkov bytov Čečejovce, so sídlom Buzická 44, 044 71 Čečejovce, IČO: 42246296,  ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku.

K bodu č. 4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 21/2021

Predseda finančnej komisie informoval poslancov s návrhom komisie, ktorá sa predmetným opatrením zaoberala na svojom zasadnutí  a navrhuje schválenie opatrenia,  zároveň starosta obce dopodrobna rozobral potrebu navrhovaného rozpočtového  opatrenia, hlavne z dôvodu prípravy na asfaltovanie chodníkov na ul. Buzickej ako aj na rekonštrukciu lávky.

Poslanci OZ bez pripomienok rozpočtové opatrenie č.21/2021 schválili.

K bodu č. 5. Schválenie vypísania verejného obstarávania na zber a likvidáciu komunálneho odpadu

Starosta obce informoval poslancov, že firma KOSIT má platnú zmluvu uzatvorenú do konca roku 2021. Zároveň rozobral možnosti obce prejsť na množstvový zber odpadu t.j. zaviesť poplatok za odvoz odpadu, ktorý by bol stanovený podľa množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu z domácností alebo ostať pri jednotnej cene pomerným systémom na jedného obyvateľa. Poslanci navrhovali ostať pri existujúcom spôsobe platenia poplatku za odvoz TO.

Ďalej sa zaoberali potrebou osadenia 1100 l kontajnera na tuhý odpad na cintoríne.

OZ schválilo vypísanie verejného obstarávania na zber a likvidáciu komunálneho odpadu na obdobie rokov 2022 až 2023. Úspešný uchádzač musí zabezpečiť energetické zhodnotenie komunálneho odpadu minimálne v 80 % a zároveň poverilo starostu obce vypísaním verejného obstarávania a následným podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.

K bodu č. 6. Interpelácie poslancov

V. Maruščáková - sa dotazovala ohľadom odkúpenia pozemku a budovy bývalej materskej škôlky na ul. Buzickej. Starosta sa vyjadril, že navrhuje zatiaľ nerealizovať kúpu nehnuteľnosti.

R. Pelegrin – sa informoval ohľadom stavu stavebných prác na hasičskej zbrojnici. Starosta potvrdil, že do konca roka sú naplánované stavebné práce tak, aby cez zimu bola zbrojnica pod strechou. Zároveň sa vyjadril, že vzhľadom na aktuálnu situáciu a zvyšovanie cien stavebných materiálov, treba počítať so zvýšením rozpočtu na HZ.

K bodu č. 7. Rôzne a diskusia 

Starosta obce predložil žiadosť GAKO FRUIT s.r.o., Školská 11, Čečejovce o prenájom nebytových priestorov v areáli športového – futbalového ihriska a to na zriadenie SPORT CLUBU. Žiadateľ navrhuje mesačné nájomné 300 Eur. Žiadosť doplnil poslanec Jozef Juhás, ktorý ako bývalý predseda TJ Družstevník Čečejovce s konateľom firmy Gabrielom Koštšánskym už konzultoval predloženú žiadosť a upresnil, že sa jedná o úpravu „šatne“ na vlastné náklady, ktorú by celoročne prevádzkoval ako bufet. Má záujem o rozšírenie priestoru na občerstvenie, zriadenie priestoru na ihriská a preliezky pre deti a priestoru pre rodiny s deťmi.

Starosta sa vyjadril k žiadosti, že sa jedná o obecný majetok, ktorý TJ  prenajíma a užíva a TJ uvedené priestory nemôže prenajímať tretej osobe. Zároveň upozornil na určité podmienky zo strany hygieny, ktoré pri zriadení trvalej prevádzky je nutné dodržiavať. Z uvedených dôvodov OZ  žiadosť neschválilo.

L. Dringuš – navrhol vybudovať zábradlie pri prevádzke zmrzliny kvôli bezpečnosti návštevníkov.

K bodu č. 12. Záver

V závere zasadnutia člen návrhovej komisie Jozef Juhás prečítal prijaté uznesenia, ku ktorým poslanci nemali žiadne výhrady.

Zapisovateľ : Edita Dringušová

Overovatelia zápisnice :

Katarína Tamásová

Tomáš Vranai

V Čečejovciach dňa  17.8.2021                        

                                            

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák

                            starosta obce


Príloha:  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce 17.08.2021 (347.1 kB)

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2021 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
30
31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
25
26
27
28 29 30 1 2 3

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

MARKAZ

Obec Markaz - erb

Sociálne siete

naturpack

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom