Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce zo dňa 20.02.2023

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Čečejovce zo dňa 20.02.2023

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Mgr. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú  prítomní všetci poslanci a že OZ je uznášaniaschopné.

Prítomný bol aj hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Nyulászi.

 

K bodu 1. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ:  Edita Dringušová

Overovatelia zápisnice: PhDr. Peter Dringuš, Ing. Marcel Hintoš

K bodu 1. b)  Schválenie programu zasadnutia

 1. Otvorenie:
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c) voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Schválenie dotácií z rozpočtu obce
 4. Prerokovanie kultúrnych podujatí na rok 2023
 5. Schválenie VZN č. 1/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov
 6. Schválenie nájomných zmlúv nebytových priestorov OcÚ
 7. Schválenie Smernice o poplatkoch obce Čečejovce
 8. Interpelácie poslancov
 9. Rôzne a diskusia
 10. Záver

Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami.

 

K bodu 1.c)  Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: Ing. Roland Pelegrin, Katarína Tamásová, Ing. Tomáš Vranai

 

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 31.1.2023 a konštatoval, že uznesenia sú splnené. Ohľadom uznesení:

Uznesenie č. 28/01/2023 vo veci „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“  poznamenal, že obecný úrad prijal 16.2.2023 jednu prihlášku.

Uznesenie č. 39/01/2023

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja časti z parcely vo vlastníctve obce, vedenej na LV č. 836 parc.č. KN „C“ 1362/2 o výmere cca 31 m2,   pre žiadateľa :  Ing. Petra Latiku, bytom Cabanova 16, 841 02 Bratislava,  ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania užívaného pozemku.

-OZ schválilo predaj novovytvorenej parcely č. KN „C“ č.1362/19 o výmere 31 m2.

Cena za 1m2/25 Eur.

 

K bodu 3. Schválenie dotácií z rozpočtu obce

Predseda FK Marcel Hintoš predložil návrh komisie na schválenie dotácií na rok 2023 a OZ

schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2023 nasledovne:

 • TJ Družstevník Čečejovce – 12 000 € 
 • Klub dôchodcov „Harangó“ – 1000 € 
 • ZO Csemadok – 1 000 €
 • Reformovaná cirkev – 2 500 € 
 • Rímskokatolícka cirkev – 6 500 € 

A zároveň OZ schválilo rozpočtového opatrenia č.4/2023 podľa návrhu

 

K bodu 4. Prerokovanie kultúrnych podujatí na rok 2023

Vzhľadom nato, že Ing. Jozef Juhás predseda Komisie pre kultúru, šport, ochranu životného prostredia a občianskych záležitostí sa vzdal funkcie predsedu, komisia naplánuje následné pracovné stretnutie na ktorom sa prerokuje návrh  na kultúrno-športové podujatia v priebehu roka 2023.

Návrh na Čečejovské kultúrno-športové leto 2023 predložené starostom obce :

17.6.2023 – Detská hasičská súťaž,

1.7.2023 – Čečejovský bašaval

23.7.2023 - Futbalový turnaj o Pohár starostu obce

12.8.2023 - Jazzový večer pri fontáne

26.8.2023 - Deň rodiny obce Čečejovce

9.9.2023 – Železný hasič, finálové kolo ligy

17.9.2023 - Cyklistické preteky Údolím Kaňapty

poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu 5. Schválenie VZN č. 1/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov

Poslanci OZ predložený návrh VZN č. 1/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov jednohlasne schválili.

 

K bodu 6. Schválenie nájomných zmlúv nebytových priestorov OcÚ

Starosta obce informoval poslancov, že k dátumu zasadnutia OZ t.j. k 20.02.2023 - Slovenská pošta sa nevyjadrila k  návrhu nájomnej zmluvy,  poslanci sa zhodli, že zatiaľ nie je možné schváliť nájomnú zmluvu.

OZ schválilo nájomné zmluvy na časti nebytových priestorov nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Čečejovce zapísanej na liste vlastníctva č. 836, a to stavby – viacúčelovej budovy so súp. č. 399 postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 357/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 916 m2, ktoré sú vo vlastníctve obce : ALT MED s.r.o., Buzická 341/60, 044 71 Čečejovce, IČO 54 974 275 (MUDr. Iveta Vavreková), Schroner MED s.r.o., so sídlom : Pod horou 53, 040 16 Košice, IČO: 36604712 a Dentol Perfekt s.r.o. so sídlom Vodná 941/6, 040 01 Košice, IČO: 47532157, (stomatologická ambulancia) z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena za 1 m2 sa stanovila na  15 Eur.

 

K bodu 7. Schválenie Smernice o poplatkoch obce Čečejovce

Starosta obce odôvodnil potrebu schválenia Smernice č. 2, napriek tomu, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ sa schválila Smernica č. 1, ktorej dodatkom je v časti

a)prenájom nehnuteľného majetku obce:

Prenájom školskej jedálne:

a) prenájom školskej jedálne s kuchyňou pre verejnosť do 22.00 hod.                20 € za 1 hodinu

b) prenájom školskej jedálne s kuchyňou pre zamestnanca školy do 22.00 hod.             1 €

 

a v časti c)Služby poskytované obecným úradom, medzi Ostatnými poplatkami – doplnenie:
Využitie obecného traktora                                                                                    30 € za jednu hodinu

 

K bodu 8.Interpelácie poslancov

J. Ballók- sa informoval, ohľadom dokončenia chodníka na ul. Košickej

 

K bodu 9.Rôzne a diskusia 

Starosta predložil novú nájomnú zmluvu na parkovanie obecného traktora spolu s príslušenstvom, na uskladnenie pracovných nástrojov a zariadení ako aj na uskladnenie nakúpeného materiálu. Doteraz obec využívala garáž v areály PD Čečejovce, avšak bola nevyhovujúca,  takže obec na základe predloženej nájomnej zmluvy od firmy VRADOR s.r.o., ktorá ponúka vhodnejšie priestory o výmere 105 m2, zvažuje ich prenajatie za navrhovanú cenu 85 Eur mesačne na dobu od 1.3.2023 do 31.12.2025. Poslanci schválili predloženú nájomnú zmluvu.

ďalej starosta obce informoval poslancov:

-o predložení žiadosti o výstavbu kanalizácie a začatia územného a stavebného konania

-o možnosti podania žiadosti z rezervy predsedu vlády na rekonštrukciu domu smútku

-o možnosti nakúpenia mulčovacieho stroja a štiepkovača na drevo cez projekt Environmentálneho fondu,

-o stave predaja garáží na ul. Agátovej, t.j. jedna garáž je už predaná, zapísaná v katastri, ostatní kupujúci platia postupne,

-o príprave akcie upratovania obce v spolupráci so ZŠ s MŠ Čečejovce, dňa 3.3.2023

 

Ing. Jozef Juhás sa dotazoval ohľadom zmien v registrovanom sociálnom podniku obce Villa Cech s.r.o., hlavne čo sa týka personálnych zmien, stavu  fakturácie, spokojnosti s prácou zamestnancov.

Starosta obce reagoval s vysvetlením, že personálne zmeny sa udiali ku koncu roku 2022, že boli niektorí zamestnanci prepustení, následne aj boli prijatý noví zamestnanci ako napríklad p. Kovácsová Eva, ktorá bola evidovaná na Úrade práce a momentálne je zamestnankyňa Villa Cech. Tiež podotkol, že Ing. Marcel Hintoš riadi a koordinuje zamestnancov firmy, p. Warzybok Ladislav pracuje na Zbernom dvore.

PhDr. Peter Dringuš - mal dotaz na poslancov OZ, že či obec má záujem uchádzať sa o dotáciu na rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckych zariadení.

 

K bodu 10.Záver

V závere zasadnutia člen návrhovej komisie Ing. Tomáš Vranai prečítal prijaté uznesenia, ku ktorým poslanci nemali žiadne výhrady.

 

Zapisovateľ: Edita Dringušová

 

Overovatelia zápisnice:

PhDr. Peter Dringuš

Ing. Marcel Hintoš

 

V Čečejovciach dňa  20.02.2023                                                                   

                                                                             Mgr. Lukáš Macák

                    starosta obce

príloha:  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce_20.02.2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb