Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce zo dňa 22.08.2022

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Čečejovce zo dňa 22.08.2022

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Mgr. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú  prítomní 6  poslanci ( Katarína Tamásová a Peter Dringuš sa ospravedlnili a Tomáš Vranai sa dostavil na zasadnutie pri bode 2) a že OZ je uznášaniaschopné.

K bodu 1. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ:  Edita Dringušová

Overovatelia zápisnice : Viktória Maruščáková, Roland Pelegrin

K bodu 1. b)  Schválenie programu zasadnutia

 1. Otvorenie:
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c) voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Schválenie VZN č. 2/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a školských zariadeniach Základnej školy s materskou školou Čečejovce
 4. Schválenie VZN č. 3/2022 o úhradách za služby poskytované obcou Čečejovce a Základnou školou s materskou školou Čečejovce
 5. Interpelácie poslancov
 6. Rôzne a diskusia
 7. Záver

Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami.

K bodu 1.c)  Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: Marcel Hintoš, Jozef Ballók, Jozef Juhás

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Starosta obce previedol kontrolu uznesení zo zasadnutia zo dňa  11.07.2022 a  konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené. Prijaté uznesenia ohľadom predaja pozemku na ul. Agátovej sa priebežne plnia, nakoľko kúpne zmluvy sa kompletizujú komplikovanejšie z dôvodu viacerých vlastníkov resp. kupujúcich.

K bodu 3. Schválenie VZN č. 2/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a školských zariadeniach Základnej školy s materskou školou Čečejovce

Poslanci OZ schválili VZN č. 2/2022 a výšku príspevkov na stravovanie v školskej jedálni, podľa návrhu

K bodu 4. Schválenie VZN č. 3/2022 o úhradách za služby poskytované obcou Čečejovce Základnou školou s materskou školou Čečejovce

Poslanci jednohlasne schválili VZN č. 3/2022 o úhradách za služby poskytované obcou Čečejovce a ZŠ s MŠ Čečejovce,  schválili poplatok za prenájom sály KD s kuchyňou pre fyzické a právnické osoby pôsobiace mimo obce na jeden deň  500 Eur a zároveň schválili prenájom školskej jedálne s kuchyňou v areáli ZŠ s MŠ pre verejnosť (do 22.00 hod.) na 100 Eur a pre zamestnancov školy na 10 Eur.

K bodu 5. Interpelácie poslancov

R. Pelegrin – informoval sa ohľadom projektu „Wifi pre teba“ a to hlavne o osadení kamier a dotazoval sa ohľadom finančnej náročnosti stavieb hasičská zbrojnica a lávka.

Starosta reagoval na dotaz, upresnil verejné priestranstvá na ktorých by mali byť umiestnené kamery:

Hasičská zbrojnica, Milk-Agro, Multifunkčné ihrisko, parky, detské ihrisko. Ohľadom financií potvrdil, že z celkového plánovaného rozpočtu na lávku 80000Eur sa vyčerpalo do 30000Eur.

Stavebné práce na hasičskej zbrojnici sa tiež zmestili do rozpočtu, t.j. nie je v strate.

K bodu 6. Rôzne a diskusia 

Starosta obce informoval poslancov o jednotlivých projektoch :

Hasičská zbrojnica – skolaudovaná hlavná časť a denné miestnosti sa postupne dokončia

Projekt na nákup traktora s príslušenstvom  – ukončený

Most – resp. rozšírenie lávky, stavebné práce sa budú musieť z dôvodu pracovnej vyťaženosti sociálneho podniku, ktorý pracuje na ukončení ostatných projektov, preložiť na budúci rok napriek tomu, že prekládka plynovodu sa už zrealizovala a taktiež materiál na most je už zakúpený.

Projekt zateplenie školy – práce pokračujú, termín ukončenia sa presunul na 31.12.2022

Projekt prístavby a rozšírenia škôlky – bude prebiehať verejné obstarávania

Projekt zriadenie nových učební -  realizuje sa, dodáva sa tovar, knihy

Asfaltovanie ul. Buzická – budú sa dokončovať práce na chodníkoch

VIA KARPATIA – projekt úspešne ukončený

WIFI PRE TEBA – momentálne je v štádiu, že prebehlo verejné obstarávanie dodávateľa

KOSIT a.s. – avizovalo navýšenie poplatku za zneškodňovanie tuhového domáceho odpadu od 1.1.2023 do 20 %

DEŇ OBCE – v nedeľu 28.8.2022 sa uskutočnia oslavy 100. výročia založenia DHZ a 705 výročie prvej písomnej zmienky o obci, v rámci ktorého sa konajú kultúrne vystúpenia

MARKAZ – družobná obec z Maďarska pozýva na oslavy „Vinobrania“ na deň 10. septembra 2022.

J. Juhás – navrhol, aby obec vypomohla ZŠ s MŠ v Čečejovciach z dôvodu zvyšovania cien  detských potrieb a hračiek, výzvou pre našich obyvateľov ohľadom zbierky resp. darovania hračiek pre deti do materskej školy.

K bodu 7. Záver

V závere zasadnutia člen návrhovej komisie Jozef Juhás prečítal prijaté uznesenia, ku ktorým poslanci nemali žiadne výhrady.

 

Zapisovateľ : Edita Dringušová

 

Overovatelia zápisnice:

Viktória Maruščáková

Roland Pelegrin

 

V Čečejovciach dňa  22.8.2022                                                                   

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák

                            starosta obce

 

príloha: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce_22.08.2022 (435.79 kB)

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Odvoz odpadu

September 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
29
30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11
12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
24 25
26
27 28 29 30 1 2

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb