Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce zo dňa 23.09.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Čečejovce zo dňa 23.9.2021

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Mgr. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú  prítomní 6 poslanci ( P. Dringuš sa dostavil pri bode 4) a že OZ je uznášaniaschopné.

Prítomný bol aj hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Nyulászi.

K bodu 1. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ:  Edita Dringušová

Overovatelia zápisnice : Jozef Juhás, Marcel Hintoš

K bodu 1. b)  Schválenie programu zasadnutia

 1. Otvorenie
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c) voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 24/2021
 4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 25/2021
 5. Interpelácie poslancov
 6. Rôzne a diskusia
 7. Záver

Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami.

 

K bodu 1.c)  Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: Jozef Ballók, Roland Pelegrin, Tomáš Vranai

 

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí

Starosta obce previedol kontrolu uznesení zo zasadnutia zo dňa  17.8.2021 a  konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené. Ohľadom uznesení:

Uznesenie č. 247/08/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva majetku obce -  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Čečejovce, zapísaného na LV č. 1 ako parcela KN „C“ č. 1339/3  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 361 m2, ii)  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Čečejovce, zapísaného na LV č. 836 ako parcela KN „C“ č. 1339/4  – záhrada o výmere 327 m2, iii) stavby so súpisným číslom 173 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Čečejovce, zapísanej na LV č. 1, postavenej na pozemku parcela KN „C“ č. 1339/3  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 361 m2, prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže.

-predseda finančnej komisie M. Hintoš informoval OZ, že súťaže sa zúčastnili dve uchádzačky : Bernadeta Sorger a Eva Gorcsosová Čovič. Nakoľko uchádzačka Bernadeta Sorger odstúpila od zmluvy a Eva Gorcsosová Čovič prejavila záujem o kúpu, obec pristúpi k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy s navrhovanou výškou kúpnej ceny 35 500 Eur.

 

Uznesenie č. 249/08/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva majetku obce -  pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Čečejovce, parcela KN „C“ č. 76/26 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 546 m2 tak, ako bola zameraná geometrickým plánom č. 22/2021 vyhotoveným Štefanom Salmášom, s miestom podnikania nám. Budovateľov č.II 045 01 Moldava n/B IČO: 30249449 úradne overeným Okresným úradom Košice – okolie pod č. G-276/2021 dňa 27.7.2021 prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže.

-predseda finančnej komisie  oboznámil poslancov, že na túto súťaž sa neprihlásil ani jeden záujemca, takže komisia navrhuje opakovať obchodnú verejnú súťaž s tým, že v podmienkach účasti v súťaži sa vynechá podmienka trvalého pobyt v obci a doplní sa, že účasť je aj pre cudzích. Poslanci návrh jednohlasne schválili.

 

Uznesenie č. 251/08/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zámer odpredaja   novo vytvorenej parcely č. 242/2 o výmere 857 m2,  podľa GP č. 28/2021 vypracovaného GEODET, Salmáš Štefan, nám. Budovateľov č. ll,  dňa 16.08.2021 a overeného Okresným úradom Košice-okolie,  odborom katastrálnym dňa 07.09.2021 pod č. G1 -334/2021,  pre :  BLOK, spoločenstvo vlastníkov bytov Čečejovce, so sídlom Buzická 44, 044 71 Čečejovce, IČO: 42246296,  ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania dlhodobo užívaného pozemku.

-OZ schválilo odpredaj pozemku

 

Uznesenie č. 253/08/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

 • vypísanie verejného obstarávania na zber a likvidáciu komunálneho odpadu na obdobie rokov 2022 až 2023. Úspešný uchádzač musí zabezpečiť energetické zhodnotenie komunálneho odpadu minimálne v 80 %.
 • poveruje starostu obce vypísaním verejného obstarávania a následným podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.

-starosta informoval poslancov, že z časových dôvodov uznesenie zatiaľ nebolo realizované.

 

K bodu č. 3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 24/2021

-predseda finančnej komisie Marcel Hintoš oboznámil poslancov s návrhom komisie, aby rozpočtové opatrenie bolo upravené z dôvodu predaja pozemku a tak isto navrhuje upustiť z nákupu mikrobusu. Na rekonštrukciu chodníka je potrebné navýšiť rozpočet na 80 000 Eur.

Poslanec Jozef Juhás  vyjadril svoj názor ohľadom úpravy rozpočtu na rekonštrukciu chodníkov na ul. Buzickej,  že ako predseda komisie na ochranu verejného poriadku vidí možnosť investovať aj na riešenie havarijného stavu žumpy v areáli ZŠ, zároveň riešiť nepovolené vypúšťanie žúmp na verejné priestranstvá a do potoka a tak isto riešiť problém s parkovaním áut.

Starosta obce podrobne rozobral potrebu a nutnosť opravy chodníkov, poukázal na ich momentálnu nefunkčnosť, taktiež súhlasil s potrebou riešenia nepovoleného parkovania áut na chodníkoch. Navrhuje, aby obec hneď po rekonštrukcií chodníkov pristúpila k význam konkrétnych obyvateľov.  Zároveň súhlasil s potrebou žumpy v ZŠ avšak súčasný stav nie je akútny, vývoz sa priebežne realizuje. Podotkol, že pokiaľ v r. 2021 obec nezíska podporu z environmentálneho fondu v ktorom je zahrnutý aj nákup traktora, resp. cisterny na vývoz žúmp od obyvateľov obce, obec o podporu formou dotácie  z prostriedkov Environmentálneho fondu na rok 2022 opäť požiada.

Starosta vyzdvihol potrebu statickej drvičky stavebného odpadu, ktoré by bolo umiestnené na zbernom dvore. Prevádzkou drvičky by sa následne mohol znížiť poplatok za stavebný odpad.

OZ rozpočtové opatrenie po diskusií schválili.

 

K bodu č. 4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 25/2021

Predseda finančnej komisie M. Hintoš informoval o  potrebe rozpočtového opatrenia v rámci rozpočtu ZŠ s MŠ, jedná sa len o presun položiek, nakoľko neboli realizované školské krúžky pre deti, tak sa finančné prostriedky investujú na ihrisko do školy. Poslanci OZ bez pripomienok rozpočtové opatrenie č.25/2021 schválili.

 

K bodu č. 5. Interpelácie poslancov

-Marcel Hintoš – dotazoval sa ohľadom ul. Krátkej.

Starosta obce reagoval na dotaz s vysvetlením, že vysporiadanie pozemku na ul. Krátkej zostalo v takom stave v akom bolo, kým súd nerozhodne.

Ďalej  informoval o stave stavebných prác na hasičskej zbrojnici -plánuje sa ukončenie strechy pred zimou, informoval o prácach na trhovisku, ktoré sa by sa mali ukončiť v mesiaci október.

Naplánované je ešte dokončenie detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ, úprava a vyčistenie rigolov v miestnej časti Seleška.

Zároveň poznamenal, že sa previedlo vyčistenie obecných budov od lastovičích hniezd a namontovali sa zábrany.

 

K bodu č. 6. Rôzne a diskusia 

Starosta obce informoval o 3 žiadostiach našich obyvateľov o finančnú podporu obce na zabezpečenie sociálnej služby, ktorí sú umiestnení v zariadení pre seniorov PATRIA n.o. Drienovské kúpele. Poslanci OZ žiadosti neschválili.

 

K bodu č. 7. Záver

V závere zasadnutia člen návrhovej komisie Tomáš Vranai prečítal prijaté uznesenia, ku ktorým poslanci nemali žiadne výhrady.

Zapisovateľ : Edita Dringušová

 

Overovatelia zápisnice :

Jozef Juhás

Marcel Hintoš

V Čečejovciach dňa  23.9.2021                        

                                           

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák

                            starosta obce

Príloha:  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce_23.09.2021 (384.87 kB)

Dátum zvesenia: 31. 12. 2021 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1
29 30 31 1 2 3 4

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13 14
15
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28
29
30 31 1 2 3 4

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb