Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce zo dňa 25.09.2023

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Čečejovce zo dňa 25.09.2023

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Mgr. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú  prítomní 8 poslanci (Tamásová Katarína sa ospravedlnila) a že OZ je uznášaniaschopné.

Prítomná bola aj hlavná kontrolórka obce  Mgr. Jolana Kokardová.

 

K bodu 1. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ:  Dringušová Edita

Overovatelia zápisnice: Vranai Tomáš, Zborai Ladislav

K bodu 1. b)  Schválenie programu zasadnutia

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie:
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c) voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Prerokovanie správy z kontroly ŠJ
 4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 15/2023
 5. Rôzne a diskusia
 6. Záver

Starosta obce doplnil pozvánku v bode 4, kde sa bude schvaľovať aj rozpočtové opatrenie č. 14/2023.

Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami.

 

K bodu 1.c)  Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: Ballók Jozef, Dringuš Peter, Hintoš Marcel

 

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ zo dňa 03.07.2023 a konštatoval, že uznesenia sú splnené.

 

K bodu 3. Prerokovanie správy z kontroly ŠJ

Hlavná kontrolórka Mgr. Jolana Kokardová dopodrobna rozobrala Správu z kontroly hospodárenia školskej jedálne ZŠ s MŠ v Čečejovciach. Zistené nedostatky jednotlivo komentovala a odôvodnila aj odporúčania. Starosta obce navrhol pripraviť nové VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ a školských zariadeniach ZŠsMŠ s účinnosťou od 1.1.2024 hlavne z dôvodu navrhovanej zmeny finančného príspevku na režijné náklady. Dotazy poslancov boli hlavnou kontrolórkou zodpovedané. Následná kontrola by sa mala uskutočniť v mesiaci november 2023. Po prerokovaní OZ berie na vedomie  Správu z kontroly ŠJ.

 

K bodu 4. Schválenie rozpočtového opatrenia

Predseda finančnej komisie Marcel Hintoš predniesol návrh na rozpočtové opatrenie č. 14/2023.

Pri prejednávaní poslanci mali dotazy hlavne k vysokým finančným nákladom v položkách vývoz žumpy a kultúrne podujatia. Po diskusií Rozpočtové opatrenie č. 14/2023 bolo jednohlasne schválené.

Predseda finančnej komisie Marcel Hintoš predniesol návrh rozpočtového opatrenia č. 15/2023.

Zdôvodnil, že toto rozpočtové opatrenie – prevod z rezervného fondu 28000 Eur je potrebné z dôvodu, že v rozpočte na rok 2023 nebol zahrnutý nákup posypovača a snehovej radlice na obecný traktor vo výške 6200 Eur, a navýšili sa výdaje pri dokončovacích prácach pri zateplení budov ZŠ, ktoré sa majú dokončiť do konca septembra. V areáli ZŠ s MŠ sa zároveň prerobila aj učebňa pre žiakov. Rozpočtové opatrenie č. 15/2023 bolo poslancami jednohlasne schválené.

 

K bodu 5. Rôzne a diskusia 

Starosta oboznámil poslancov :

-o začatí konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte. Konanie o námietkach vykoná Okresný úrad Košice-okolie, katastrálny odbor a začne sa 16.10.2023 vystavením obnoveného katastrálneho operátu na verejné nahliadnutie v priestoroch obecného úradu. Operát bude prístupný  do 20.10.2023, v pracovných dňoch vždy od 9.00 do 12.00 h. a od 12.30 do 14.00 h., dokedy bude možné podať námietky.

-o termíne verejného prerokovania Návrhu ZaD č. 3/2023 ÚPN-O, ktoré sa bude konať 18.10.2023 o 10.00 hod. na obecnom úrade

-o dohodnutom plánovanom vyčistení čečejovského potoka začiatkom budúceho roka, ktoré zaradil do svojho plánu práce SVP

-o postupe prípravy stavby „Odkanalizovanie obce Čečejovce“, kde momentálne sa vybavuje územné konanie na vydanie územného rozhodnutia na vyššie uvedenú stavbu, ktorá podľa plánov by sa mohla začať realizovať o rok

-projekt atletickej dráhy v areáli ZŠ s MŠ sa neskutoční, nakoľko bolo podaných veľa žiadostí a schválilo sa iba 30 žiadostí medzi ktorými naša obec nebola

-projekt stavby škôlky – finalizujú sa podklady k verejnému obstarávaniu a následne sa podá žiadosť o NFP

-rekonštrukcia lávky - došlo k zmene spôsobu výstavby a použitého materiálu ako aj dodávateľa stavebných prác, ktorý nedodržal termín začatia prác a následne ani nekomunikoval, takže obec rieši predžalobnú výzvu.

-informoval, že zatiaľ projekt na oddychovú zónu nebol vyplatený

 

Juhás J.-dotazoval sa o možnosti častejšieho kosenia ihriska na ul. Agátovej,  informoval sa o prebiehajúcej prekládke odpadovej rúry od ČOV pri bytovke Okál na ul. Agátovej a navrhoval dohodu poslancov, aby zastupiteľstvá OZ sa konali v iný deň ako v pondelok.

 

Dringuš L.-dotazoval sa o možnosti rozšírenia kamerového systému v areáli školy, o stave prípravy workoutového ihriska.

 

Dringuš P. -informoval sa ohľadom projektu na kanalizáciu obce, ktorý vypracoval Ing. Bočkoráš, informoval sa ohľadom cestného „ostrovčeka“ na ul. Košickej a ohľadom stavu rodinného domu po neb. Mgr. Jozefovi Pírovi.

 

Ballók J.-informoval sa ohľadom úpravy priestoru pri zmrzlinárovi a pri rímskokatolíckej fare

 

Pelegrin R. – dotazoval sa, ohľadom pripomienky k ZaD č. 3 ÚPN-O, kde  namietal úpravu navrhovaného areálu pre výstavbu polyfunkčných budov na ul. Buzickej pri lekárni na lokalitu pre výstavbu rodinných domov

 

Hintoš M. – poslancov informoval o žiadosti vlastníkov bytov na ul. Školskej č. 11 o zbúranie nelegálnej stavby na parc.č. 1237/7, ktorá je vo vlastníctve obce. Následne žiadajú o odkúpenie pozemku pod objektom. Poslanci sa zhodli, že najprv vyzvú užívateľa nelegálnej stavby Gabriela Selleya o odstránenie a v prípade neakceptovania výzvy odstráni obec na náklady užívateľa.

 

Juhás J. – dotazoval sa k prejednávanej téme otázkou, že či obec v každom ďalšom prípade  nelegálnej stavby alebo neoprávneného užívania verejného priestranstva bude postupovať tak, že obec odstráni na vlastné náklady a následne bude od vlastníka vymáhať.

 

K bodu 6. Záver

V závere zasadnutia člen návrhovej komisie Ballók Jozef prečítal prijaté uznesenia, ku ktorým poslanci nemali žiadne výhrady.

Starosta obce sa poďakoval za účasť na zasadnutí OZ a zasadnutie ukončil.

 

Zapisovateľ: Dringušová Edita

 

Overovatelia zápisnice:

Vranai Tomáš

Zborai Ladislav

 

V Čečejovciach dňa  25.09.2023                                                                   

                                                                             Mgr. Lukáš Macák
starosta obce

  príloha: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce zo dňa 25.09.2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8
1
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Odvoz odpadu

December 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1
2
3
4 5 6 7 8 9
10
11 12 13 14 15
16
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30 31

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb