Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce zo dňa 28.4.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Čečejovce zo dňa 28.4.2021

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Mgr. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú  prítomní všetci poslanci, a že OZ je uznášaniaschopné.

Prítomný bol aj hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Nyulászi.

 

K bodu 1. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ:  Edita Dringušová 

Overovatelia zápisnice : Tomáš Vranai, Katarína Tamásová

K bodu 1. b)  Schválenie programu zasadnutia

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie:
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c) voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Schválenie užívania hnuteľného a nehnuteľného majetku pre Villa Cech s.r.o., r.s.p.
 4. Schválenie delegovania člena do Poradného výboru Villa Cech s.r.o., r.s.p.
 5. Vysporiadanie pozemku pod cestou Východná – Buzická spojka
 6. Interpelácie poslancov
 7. Rôzne a diskusia
 8. Záver

Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami.

 

K bodu 1.c)  Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: Peter Dringuš, Marcel Hintoš, Jozef Juhás

 

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí

Starosta obce previedol kontrolu uznesení zo zasadnutia zo dňa  22.2.2021 a  konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené.

Ohľadom uznesenia :

Uznesenie č. 216/02/2021

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  zámer odpredaja   novo vytvorenej parcely č. 1242/121 o výmere 124 m2 podľa GP č. 36 771 902-221/2015 vypracovaného Ing. Gergelyom Szabóm dňa 9.12.2015 a overeného Okresným úradom Košice-okolie odborom katastrálnym dňa 22.12.2015 pod č. 322/2015,  Dušanovi Bányászovi a  Kvetoslave Bányászovej,  obaja bytom Veľká Ida 577, ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania užívaného pozemku.

Poslanci schválili odpredaj uvedenej parcely.

Takisto sa venovali predloženej  žiadosti Vojtecha Pelegrina a manž. Šarloty Pelegrinovej bytom Krátka 2, Čečejovce o odkúpenie časti pozemku parc.č. KN „C“ 1242/122 o výmere 89 m2 za navrhovanú cenu 6 Eur/m2. Starosta potvrdil, že po vzájomnej dohode so žiadateľmi, ktorí súhlasili s odkupnou sumou 15 Eur,  sa obec bude riadiť  platným uznesením č.:  257/9/2016 zo dňa 30.09.2016 v znení :

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj  novo vytvorenej parcely č. 1242/122 o výmere 89 m2 podľa GP č. 36 771 902-221/2015 vypracovaného Ing. Gergelyom Szabóm dňa 9.12.2015 a overeného Okresným úradom Košice-okolie odborom katastrálnym dňa 22.12.2015 pod č. 322/2015,  Vojtechovi Pelegrinovi nar.16.08.1953 a manž. Šarlote Pelegrinovej r. Erdelyiovej nar. 20.12.1959, obaja bytom ul. Krátka č. 2, 044 71  Čečejovce. Predajná cena za 15 eur / m2.

 

K bodu č. 3. Schválenie užívania hnuteľného a nehnuteľného majetku pre Villa Cech s.r.o., r.s.p.

Starosta obce oboznámil poslancov s plánmi a so začínajúcimi prácami sociálneho podniku. Zároveň konštatoval, že sociálny podnik musí mať schválené užívanie hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý je vo vlastníctve obce. Jedná o nehnuteľný majetok obce a to užívanie kancelária č. 3 v priestoroch Obecného úradu, ul. Buzická č. 55  a užívanie hnuteľného majetku obce - úžitkového vozidla : Fiat Ducato Maxi 2,3MTJ SCR 16k,  EČV: KS559FF.

Poslanci predložený návrh jednohlasne schválili.  

 

K bodu č. 4. Schválenie delegovania člena do Poradného výboru Villa Cech s.r.o., r.s.p.

Starosta obce oboznámil poslancov,  že Villa Cech, s.r.o., r.s.p. musí mať zriadený poradný výbor, ktorý predstavuje v rámci vnútornej štruktúry orgánov registrovaného sociálneho podniku špecifický orgán, ktorého vytvorenie je jednou zo základných podmienok vzniku a fungovania RSP. Poradný výbor musí mať minimálne troch členov, pričom spôsob voľby alebo menovania, ako aj spôsob odvolanie člena poradného výboru, si musí RSP upraviť vo svojich vnútorných predpisoch. Poradný výbor sa skladá len zo zainteresovaných osôb v zmysle ustanovenia § 2 ods. 7 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Na základe uvedených skutočností starosta navrhol do poradného výboru schváliť jedného člena z poslancov OZ, jedného člena zo zamestnancov podniku a jedného člena z obyvateľov obce. Predseda finančnej komisie M. Hintoš informoval,  že finančná komisia sa zaoberala návrhom jedného poslanca za člena poradného výboru a zhodla sa na menovaní predsedu Marcela Hintoša, tento návrh podporil aj starosta obce ako aj všetci poslanci OZ.

 

K bodu č. 5. Vysporiadanie pozemku pod cestou Východná – Buzická spojka

Starosta obce opätovne informoval poslancov, že sa jedná o  miestnu komunikáciu časť ulice Východná , ktorá je asfaltovaná a  udržiavaná obcou Čečejovce,  je evidovaná na LV č. 1060 ako parc. KN „C“ č. 1223/21 o celkovej výmere  668 m2, vedená ako zastavané plochy a nádvoria, a nachádza sa na pozemku, ktorého vlastníkom nie je  obec Čečejovce.

Na LV sú vedení neidentifikovaní vlastníci, ktorých správcom je Slovenský pozemkový fond a SPF   predložil cenovú ponuku na predaj vo výške 16,41 EUR/m2 čo je za výmeru 430,24 m2 celková kúpna cena 7060,27 Eur. Keďže obec má vážny záujem o vysporiadanie uvedenej nehnuteľnosti, poslanci  návrhu zmluvy schválili.

 

K bodu č. 6. Interpelácie poslancov

V tomto bode boli dotazy zo strany poslancov :

Marcel Hintoš – dotazoval sa ohľadom merania statiky pešej lávky cez potok Čečanka pri predajni COOP Jednota.

-starosta informoval poslancov, že 26.4.2021 sa konalo meranie statiky pešej lávky za účelom vyhodnotenia nosnosti a kvality betónu  pre pripravovaný projekt rozšírenia lávky na „pešiu lávky s dopravnou obsluhou“. Plánovaná šírka je 3 m – 3,2 m.  Meranie bude podkladom k  znaleckému posudku pre pripravovaný projekt prestavby a obnovy pešej lávky.

 

R. Pelegrin – informoval sa ohľadom projektu „Oddychová zóna“

-starosta uistil poslancov, že projekt sa určite bude realizovať, predpokladaný termín je jún-júl 2021. Posun a spomalenie termínu prác bol zapríčinený epidemiologickou situáciou.

Zároveň Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zaradením obce do programu MAS BODVA na ďalšie programovacie obdobie.

 

K bodu č. 7. Rôzne a diskusia 

-starosta informoval poslancov, že projekt VIA CARPATIA, ktorý je zameraný na podporu cezhraničnej spolupráce hlavne organizovanie spoločenských podujatí má byť kladne posúdený.

-ďalej informoval, že na miestnom futbalovom ihrisku sa realizuje nová vodovodná prípojka

-informoval o príprave revitalizácie parku pri predajni Jednota COOP, ktorý sa bude týkať úpravy trávnatej časti verejného priestranstva

-Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Andrása Krchu v zast. Tímeii Krcho obaja bytom ul. Kostolná 9, Čečejovce a OZ schválilo uzatvorenie Dohody o poskytovaní finančného príspevku na rok 2021 v termíne do 31.12.2021,  podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, na preplatenie časti nákladov t.j.   50 % spoluúčasť obce pri financovaní domácej opatrovateľskej  služby na základe predloženého Výpočtového listu výšky úhrady  za opatrovateľskú  službu za kalendárny mesiac, ktorú predloží žiadateľ príspevku po jeho zaplatení.

-Jozef Ballók sa zaujímal o stave projektu zatepľovania pavilónov ZŠ s MŠ

-Viktória Maruščáková sa dotazovala ohľadom stavu projektu zriadenia učební v ZŠ s MŠ

-Marcel Hintoš sa informoval ohľadom stavu projektu úpravy areálu a zelene v ZŠ s MŠ

 

K bodu č. 8.  Záver

V závere zasadnutia člen návrhovej komisie Marcel Hintoš prečítal prijaté uznesenia, ku ktorým poslanci nemali žiadne výhrady.

 

Zapisovateľ :

Edita Dringušová

 

Overovatelia zápisnice :

Tomáš Vranai,

Katarína Tamásová

 

V Čečejovciach dňa  28.4.2021                        

                                           

                                                                                      Mgr. Lukáš Macák

                            starosta obce

Príloha: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce zo dňa 28.4.2021 (383.21 kB)

Dátum zvesenia: 31. 12. 2021 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4
5
6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18
19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
29 30 1 2
3
4

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

MARKAZ

Obec Markaz - erb

Sociálne siete

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom