Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce zo dňa 31.01.2023

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Čečejovce zo dňa 31.01.2023

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Mgr. Lukáš Macák, ktorý konštatoval, že sú  prítomní všetci poslanci a že OZ je uznášaniaschopné.

Prítomný bol aj hlavný kontrolór obce Ing. Ladislav Nyulászi.

 

K bodu 1. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Zapisovateľ:  Edita Dringušová

Overovatelia zápisnice : Tomáš Vranai, Ladislav Zborai

K bodu 1. b)  Schválenie programu zasadnutia Programu zasadnutia

 1. Otvorenie
  a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) schválenie programu zasadnutia
  c)voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
 4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 02/2023
 5. Schválenie dohody o zriadení spoločného DHZO s obcou Cestice
 6. Prerokovanie žiadostí ZŠ s MŠ Čečejovce
 7. Prerokovanie prenájmu nebytových priestorov OcÚ
 8. Interpelácie poslancov
 9. Rôzne a diskusia
 10. Záver

Program zasadnutia bol schválený všetkými prítomnými poslancami.

 

K bodu 1.c)  Voľba návrhovej komisie

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení: Jozef Ballók, Marcel Hintoš, Peter Dringuš

 

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ a konštatoval, že uznesenia sú splnené. Ohľadom uznesenia :

Uznesenie č. 22/12/2022

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podnet pána Gabriela Weiszera.

-starosta požiadal o stanovisko predsedu Komisie pre kultúru, šport, ochranu životného prostredia a občianskych záležitosti J. Juhása, ktorý predniesol návrh komisie:

1.obec oznámi obyvateľom obce, že začína riešiť parkovania na ul. Buzickej

2.konkrétnych problémových vlastníkov vyzve k náprave nakoľko permanentne porušujú cestný zákon tým, že pravidelne neoprávnene parkujú na chodníkoch

3.problém sa odstúpi na Krajskú dopravnú políciu a bude sa riešiť pokutou

 

Poslanci aj starosta súhlasili s navrhovaným postupom, takže cez dostupné médiá ako obecný rozhlas,  web stránka obce sa oznámi obyvateľom, že sa pristupuje k riešeniu problému. Starosta obce si prezistí a na februárovom zasadnutí OZ bude informovať poslancov o aktuálnom stave a konkrétnych  porušovateľoch zákazu parkovania, ktoré sa následne odstúpi na dopravnú políciu.

 

K bodu 3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Predseda FK Marcel Hintoš sa poďakoval za doterajšiu spoluprácu Ing. Ladislavovi Nyulászimu hlavnému kontrolórovi obce, zároveň  informoval poslancov, že pán hlavný kontrolór sa nebude uchádzať vo voľbe hlavného kontrolóra, oboznámil poslancov, že  OZ v Čečejovciach v súlade s § 18a, ods.2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Čečejovce zo dňa 31. januára 2023 vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na 20. marca 2023 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Čečejovce.

Náležitosti prihlášky:

 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktný údaj,
 • údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis,
 • podklady k žiadosti o výpis z registra trestov,
 • súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Pracovný úväzok: v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Čečejovce je pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Čečejovce 6 hodín týždenne.

Kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť.

Termín ukončenia doručenia prihlášok: 06.03.2023 do 12:00 hod.

Miesto a spôsob doručenia prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo odovzdať osobne na adresu: Obecný úrad Čečejovce, ul. Buzická 55, 044 71 s označením „ VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“ – NEOTVÁRAŤ!

 

 K bodu 4. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 02/2023

Starosta obce predložil poslancom návrh na rozpočtové opatrenie 02/2023. Predseda finančnej komisie dopodrobna rozobral nutnosť rozpočtového opatrenia č. 02/2023 v sume 55 000 Eur.

Do diskusie ohľadom rozpočtového opatrenia a stavu finančných prostriedkov  obce ako aj stavu rezervného fondu sa zapojili : poslanec Jozef Juhás, ktorý sa dotazoval na dôvod navýšenia rozpočtu rekonštrukcie požiarnej zbrojnice až na 190 000 Eur, ako aj na navýšenie rozpočtu pri asfaltovaní chodníkov na ul. Buzickej. Vyjadril sa, že podľa jeho vlastného názoru, niektoré časti chodníkov nebolo potrebné asfaltovať. Na jeho dotaz reagoval starosta vysvetlením, že chodníky boli v zlom stave a bolo nutné ich opraviť.

Roland Pelegrin sa vyjadril, že doteraz rozpracované a prebiehajúce projekty obce ako zateplenie školy, požiarna zbrojnica, most ani asfaltovanie chodníkov  zatiaľ nie sú dokončené, takže OZ sa bude musieť sústrediť na postupné dokončovanie projektov a zatiaľ sa nezapájať do nových.

Peter Dringuš potvrdil a súhlasil s vyjadrením starostu obce, že finančné navýšenie všetkých projektov zasiahlo hlavne nadmerné zvyšovanie cien materiálov niektorých až o 2  až 3 násobok cien s ktorými sa pri schvaľovaní a príprave jednotlivých projektov a stavieb nedalo predpokladať. Vyjadril sa, že bolo na dobro veci, že začaté stavby ako napríklad aj hasičská zbrojnica napriek  finančného prekročeniu rozpočtu sa skolaudovala a odovzdala k užívaniu. Obec sa správne rozhodla, medzi tým, či pozastaví výstavbu a nechá rozostavanú stavbu, ktorú nemôže DHZ  užívať alebo navýšila rozpočet a stavbu dokončila.

 

K bodu 5.Schválenie dohody o zriadení spoločného DHZO s obcou Cestice

 

Predmetom dohody je dojednanie vnútroštátnej spolupráce obcí na úseku plnenia úloh obcí súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác formou zriadenia spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce. Nakoľko obec Cestice nemá vlastný DHZ žiada o zriadenie spoločného DHZO s našou obcou. Tak isto máme zriadený spoločný DHZO s obcou Veľká Ida.

Výška finančného príspevku obce Cestice je dojednaná v sume paušálnej mesačnej sadzby 50,- €.

Poslanci jednohlasne schválili navrhnutú dohodu o zriadení spoločného DHZO s obcou Cestice.

 

K bodu 6. Prerokovanie žiadostí ZŠ s MŠ Čečejovce

 

Starosta predložil žiadosť Základnej školy s materskou školou v Čečejovciach o využitie preúčtovanej sumy 7600 Eur na rekonštrukciu priestorov školy na učebňu techniky. Predseda FK upresnil, že sa jedná o usporenú sumu ZŠ s MŠ za rok 2022, ktorú škola žiada pre účely zriadenia alebo rekonštrukcie miestnosti, ktorá by slúžila ako učebňa techniky a ktorá musí byť zriadená do konca r.2023 (podľa projektu). Priestory sú určené,  škola má k dispozícií kladné vyjadrenie hygienikov, ale ešte je potrebné doplniť o ďalšie stanoviská napr. požiarna ochrana.

 

ZŠ s MŠ Čečejovce žiada o zvýšenie finančného príspevku na stravovanie a zvýšenie školného do MŠ a ŠKD. Poslanci sa zhodli, že sa jedná o reálne navýšenie z dôvodu nárastu cien potravín ako aj školských potrieb a stanovili, že na nasledujúce zasadnutie OZ sa spracuje návrh VZN.

 

K bodu 7.Prerokovanie prenájmu nebytových priestorov OcÚ

 

Starosta obce predložil návrh zámeru a poslanci schválili zverejnenie zámeru  Obce Čečejovce  prenajať časť nebytových priestorov nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Čečejovce zapísanej na liste vlastníctva č. 836, a to stavby – viacúčelovej budovy so súp. č. 399 postavenej na pozemku – parcela KN-C č. 357/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 916 m2, ktoré sú vo vlastníctve obce : spoločnosti Slovenská pošta, a.s., Schroner MED s.r.o., MUDr. Iveta Vavreková a Dentol Perfekt s.r.o. (stomatologická ambulancia) z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena za 1 m2 sa stanoví na  15 Eur.

Poslanci prejednávali možnosť osadenia meračov na spotrebu zemného plynu, nakoľko zdravotné strediská doteraz neplatili za plyn a nájomcovia nepristúpia k plateniu spotreby plynu paušálne alebo prepočtom.

 

K bodu 8.Interpelácie poslancov

 

-Roland Pelegrin navrhol do Komisie na ochranu verejného záujmu v zložení: Ing. Roland Pelegrin (predseda), Jozef Ballok, Ladislav Zborai, doplniť ešte jedného poslanca za politickú stranu KDH  a to Mgr. Ladislava Dringuša. Poslanci návrh schválili.

 

-Marcel Hintoš dotazoval sa, ohľadom Zmien a doplnkov č. 3 k ÚPO obce. Starosta navrhol schváliť žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. OZ

a) schválilo obstarávanie Územného plánu obce Čečejovce – zmeny a doplnky č. 3

b) schválilo uzavretie zmluvy o dielo medzi obcou Čečejovce a Ing. arch. Marianou Šimkovou podľa návrhu

c) súhlasí, že obstarávací proces nebude trvať dlhšie ako 3 roky od schválenia obstarania.

 

-Peter Dringuš sa dotazoval, ohľadom možnosti rozšírenia priestorov FIT  klubu v priestoroch archívu obecného úradu. Starosta sa vyjadril, že v nasledujúcom období nie je možné investovať do úpravy a rekonštrukcie priestorov pivnice, aby boli vhodné na zriadenie archívu pre obecný úrad.

 

-starosta informoval poslancov ohľadom podpisu zmluvy na výstavbu kanalizácie. Bol ukončený proces VO a následne sa podpisuje zmluva. Po podpise bude prebiehať inžiniering stavby a žiadosti o dotácie na výstavbu.

 

K bodu 9.Rôzne a diskusia 

 

-starosta predložil žiadosti  GAKO FRUIT s.r.o.,VENETO s.r.o., ADAM PLUS s.r.o., so sídlom ul. Školská 11, Čečejovce o zriadenie trhového miesta.  OZ zobralo na vedomie žiadosti o povolenie a oznamuje, že obec  Čečejovce povoľuje ambulantný predaj len na verejných priestranstvách, ktoré sú majetkom obce podľa VZN č. 4/2021.  Oznamuje, že bez súhlasu obce sa zakazuje ambulantný predaj na verejných priestranstvách ako sú chodníky, parky a pod.

 

-Starosta predložil žiadosť Ing. Petra Latiku o odkúpenie časti z parcely č. KN „C“ 1362/2 o výmere cca 31 m2.

Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer odpredaja   novo vytvorenej parcely o výmere 31 m2,   pre žiadateľa :  Ing. Petra Latiku, bytom Cabanova 16, 841 02 Bratslava,  ktorý je v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu vysporiadania užívaného pozemku.

 

-starosta navrhol a OZ schválilo Smernicu o poplatkoch obce Čečejovce, ktorá ruší VZN obce č. 5/2022 o úhradách za služby poskytované obcou Čečejovce. Zmeny a doplnky Smernice č. 1/2023 môže schvaľovať  zastupiteľstvo na svojom zasadnutí. 

 

-Jozef Juhás predložil písomné vzdanie sa funkcie člena Rady školy v Čečejovciach. OZ delegovalo do funkcie člena Rady školy p. Jozefa Ballóka.

J.Juhás navrhol doplnenie Komisie pre kultúru, šport, ochranu životného prostredia a občianskych záležitosti o novú členku z radov občanov a to Emöke Bányász, ktorá podľa predsedu komisie by bola kladným prínosom pre komisiu, nakoľko má záujem aktívne sa zapájať do organizovania akcií, fungovanie aj v teréne a  prácu v komisií. Poslanci sa zhodli, že pri schvaľovaní jednotlivých komisií ako aj členov do komisií si stanovili, že komisie zatiaľ budú tvorené iba z poslancov OZ.

 

 

K bodu 10.Záver

 

V závere zasadnutia člen návrhovej komisie Peter Dringuš prečítal prijaté uznesenia, ku ktorým poslanci nemali žiadne výhrady.

 

Zapisovateľ: Edita Dringušová

 

Overovatelia zápisnice:

Tomáš Vranai

 

Ladislav Zborai

 

V Čečejovciach dňa  31.01.2023                                                                   

                                                                             Mgr. Lukáš Macák

                    starosta obce

príloha: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Čečejovce_ 31.01.2023

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Správca Webu

Úradná tabuľa

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb