Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Daň z nehnuteľnosti

 

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec. Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Obec si určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení podrobnosti o výške dane, znížení alebo oslobodení od dane.

Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:

Daň z nehnuteľností sa platí vopred. Daň z nehnuteľností zaplatená napríklad v januári 2019 je daň z nehnuteľností za rok 2019 nie za uplynulý rok.

Vznik a zánik  daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Príklad:
Ak napríklad nadobudnete nehnuteľnosť v období od 2. 1. do 31. 12. 2019, daň platíte od 1. 1. 2020. To isté platí, aj keď nadobudnete nehnuteľnosť 1. 1. 2019. Daň platíte od 1. 1. 2019. Ak teda dôjde k zmene vlastníka, napr. kúpnou zmluvou, k 30. 9. 2019 (v tomto prípade je rozhodujúci dátum povolenia vkladu do katastra nehnuteľností), daň za celý tento rok platí ešte predávajúci. Kupujúci platí daň počnúc 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roka. Teda od začiatku roka 2020.

UPOZORNENIE!
V ďalších zdaňovacích obdobiach už daňovník daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodáva, správca dane mu doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky. 

Aké typy daňových priznaní podať

  • Priznanie: vypĺňate, pokiaľ podávate priznanie správcovi dane prvýkrát.
  • Čiastkové priznanie: vypĺňate, ak ste už v predchádzajúcom období priznanie podali, ale vznikla vám nová daňová povinnosť (napr. nadobudli ste ďalšiu nehnuteľnosť alebo nastala zmena napr. využitia stavby, výmery či druhu pozemku alebo vaše vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo).
  • Dodatočné priznanie: podávate v prípade, ak ste v priznaní neuviedli správne údaje.
  • Opravné priznanie: podávate, ak opravujete priznanie ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Podanie daňového priznania

Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na obecnom úrade osobne alebo zaslať poštou.

Poplatok

Bez poplatku.

Vybavuje

Miestne dane a poplatky, odpadové hospodárstvo
Kornélia Bakoš
Tel.:  055/300 96 94
E-mail: dane@cecejovce.sk

Formuláre na stiahnutie

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,02 kB
Stiahnuté: 210×
Vložené: 15. 12. 2020

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 257,73 kB
Stiahnuté: 202×
Vložené: 15. 12. 2020

Priznanie k dani z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,29 MB
Stiahnuté: 293×
Vložené: 15. 12. 2020

Vznik - zánik daňovej povinnosti

Vznik - zánik daňovej povinnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,91 kB
Stiahnuté: 234×
Vložené: 15. 12. 2020