Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Stavebný úrad

Stavebný úrad pre obec Čečejovce je zriadený v rámci Spoločného obecného úradu v meste Moldava nad Bodvou na ulici Hviezdoslavova 30

Ing. Beáta Schwartzová

tel.: 055 460 3222 
e-mail: schwartzova.beata@moldava.sk
              spolocnyurad@moldava.sk


Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

V niektorých špeciálnych prípadoch ustanovených stavebným zákonom č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov je možné vydať stavebné povolenie na stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní, čím sa zjednoduší proces vydávania stavebného povolenia a skráti čas vybavenia. Jedná sa o rozhodnutie, ktorým sa v jednom určia podmienky pre vymedzenie územia na daný účel a zároveň sa schvaľuje predložená projektová dokumentácia pre navrhovanú stavbu, resp. jej časť alebo zmenu.

Doklady k žiadosti na vydanie povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní:

 • vyjadrenia správcov podzemných vedení o existencii týchto vedení v záujmovom území a ich súhlasy na nové napojenie novonavrhovanej stavby (T-com a. s., VSD a. s., VVS a. s., SPP a. s., T-mobile, KABEL PLUS, ORANGE, Transpetrol a i.)
 • 2x projekt stavby, vypracovaný oprávnenou osobou alebo osobou s príslušným odborným vzdelaním (+ kópia oprávnenia na projektovanie), vrátane návrhu situácie osadenia spravidla v M=1:100, prípadne 1:50, s odstupmi navrhovanej stavby od hraníc susedných nehnuteľností a a jej napojenia na jestvujúce technické vybavenie územia, sprievodnej a súhrnnej technickej správy, správy požiarnej ochrany, statiky, zdravotechniky, kúrenia, plynoinštalácie a elektroinštalácie
 • v prípade realizácie stavby svojpomocne vyhlásenie oprávnenej osoby o zabezpečení stavebného dozoru a fotokópia spôsobilosti vykonávať tento druh činnosti
 • súhlas obce (mesta) k zriadeniu malého zdroja znečistenia ovzdušia (nového vykurovacieho zariadenia)
 • súhlas orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy na použitie pozemkov na realizáciu stavby (resp. rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy)
 • stanoviská, súhlasy, posúdenia, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov  predpísané osobitnými predpismi (vyjadrenie k realizácii stavby z hľadiska ochrany životného prostredia, dopravy a cestného hospodárstva, požiarnej ochrany, ochrany zdravia, a pod.)
 • doklad o zaplatení správneho poplatku

Poplatok:

V zmysle zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisoch.

Doba vybavenia:

30 dní

Tlačivo:

Žiadosť o povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

Vybavuje:
Ing. Beáta Schwartzová

 

Kolaudačné rozhodnutie

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ si vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Doklady k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok:
  - správa o revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu
  - osvedčenie o stave nových komínov
  - revízia plynoinštalácie
  - tlakové skúšky (vodovod, kanalizácia, kúrenie)
 • čestné prehlásenie stavebného dozora (stavebníka) o vykonaní skúšky  vodonepriepustnosti žumpy, resp. atest jej vodonepriepustnosti, pri malých domových ČOV rozhodnutie o ich uvedení do prevádzky
 • porealizačné zameranie stavby (geometrický plán)
 • súhlas obce (mesta) s uvedením malého zdroja znečistenia ovzdušia do prevádzky (vykurovacie zariadenie)
 • energetický certifikát podľa zák. č. 555/2005 Z. z.
 • fotokópia stavebného povolenia stavby
 • projektová dokumentácia stavby overená v stavebnom konaní so zakreslenými zmenami skutočného zrealizovania stavby (k nahliadnutiu) + súhlas projektanta s uskutočnenými zmenami stavby
 • súpis a zdôvodnenie odchýlok a zmien pri realizácii stavby
 • certifikáty, atesty a osvedčenia použitých materiálov a výrobkov na stavbe
 • zápis o odovzdaní a prevzatí stavby (pri investičných stavbách)
 • vyjadrenia, stanoviská alebo rozhodnutia dotknutých orgánov ku kolaudácii stavby (OR HaZZ, RÚVZ, IP, a pod.)
 • doklad o zaplatení správneho poplatku - v závislosti od celkového nákladu stavby

Poplatok:

V zmysle zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisoch

Doba vybavenia:

30 dní

Tlačivo:

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Vybavuje:
Ing. Beáta Schwartzová

 

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác

Potrebné doklady:

 • Kópia z katastrálnej mapy so zakreslením umiestnenia drobnej stavby, s vyznačením odstupov vzdialenosti od susedných pozemkov a stavieb
 • Náčrt pôdorysu stavby alebo s hlavnými rozmermi stavby alebo úpravy
 • Jednoduchý technický opis stavby - stavebných úprav s opisom použitých materiálov
 • doklad o zaplatení správneho poplatku

Poplatok:

fyzická osoba - 10 €
právnicka osoba - 30 €

Tlačivo:

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
 

Vybavuje:
Ing. Beáta Schwartzová

 

Povolenie na odstránenie stavby

Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolebnie stavebného úradu. O toto povolenie môže požiadať vlastník stavby.

Doklady k žiadosti o odstránenie stavby:

 • fotokópia právoplatného stavebného povolenia, resp. kolaudačného rozhodnutia na stavbu
 • technický popis postupnosti búracích prác na stavbe (vrátane uvedenia skutočnosti, ako sa bude nakladať s nepoužiteľným stavebným materiálom, vzniknutým pri týchto prácach)
 • vyhlásenie oprávnenej osoby o zabezpečení stavebného dozoru nad svojpomocnou realizáciou búracích prác
 • stanoviská, súhlasy, posúdenia, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov  predpísané osobitnými predpismi
 • doklad o zaplatení správneho poplatku

Poplatok:

fyzická osoba - 20 €
právnicka osoba - 50 €

Doba vybavenia:

 • 30 dní

 Tlačivo:

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Vybavuje:
Ing. Beáta Schwartzová

 

Povolenie na zmenu dokončenej stavby (nadstavby, prístavby, príp. stavebných úprav) 

Stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; vyžaduje sa aj pri zmene týchto stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách dokončených stavieb.

Doklady k žiadosti na vydanie rozhodnutia o zmene dokončenej stavby:

 • originál listu vlastníctva, prípadne iný doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemkom, na ktorých sa zmena stavby bude realizovať (nie starší ako 3 mesiace)
 • 1x snímok z katastrálnej mapy (originál nie starší ako 3 mesiace)
 • fotokópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dotknutú stavbu
 • 2x projekt stavby, vypracovaný osobou oprávnenou na projektovanie alebo osobou s príslušným odborným vzdelaním (+ kópia oprávnenia tejto osoby na projektovanie, resp. dokladu o vzdelaní), vrátane situácie osadenia, sprievodnej a súhrnnej technickej správy, správy požiarnej ochrany, statiky, zdravotechniky, vykurovania, plynoinštalácie a elektroinštalácie)
 • vyhlásenie oprávnenej osoby o zabezpečení stavebného dozoru a fotokópia spôsobilosti vykonávať tento dozor nad uskutočňovaním zmeny stavby
 • súhlas obce (mesta) k zriadeniu malého zdroja znečistenia ovzdušia (v prípade nového vykurovacieho zariadenia alebo jeho zmeny)
 • stanoviská, súhlasy, posúdenia, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov  predpísané osobitnými predpismi (vyjadrenie k realizácii zmeny stavby z hľadiska ochrany životného prostredia, požiarnej ochrany, ochrany zdravia a pod.)
 • doklad o zaplatení správneho poplatku

Poplatok:

V zmysle zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisoch

Doba vybavenia:

 • 30 dní

Tlačivo:

Návrh na povolenie na zmenu dokončenej stavby

Vybavuje:
Ing. Beáta Schwartzová

 

Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (zmena projektovej dokumentácie počas realizácie) 

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením, t. j. povolí zmenu jej pôvodnej projektovej dokumentácie.

Doklady k žiadosti na vydanie povolenia zmeny stavby pred jej dokončením:

 • projektová dokumentácia zmeny stavby
 • doklady o prerokovaní návrhu s orgánmi, ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavbou dotknuté
 • doklad o zaplatení správneho poplatku

Poplatok:

V zmysle zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisoch

Doba vybavenia:

30 dní

Tlačivo:

vlastná žiadosť

Vybavuje:
Ing. Beáta Schwartzová

 

Územné rozhodnutie

V územnom rozhodnutí stavebný úrad vymedzí územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v danom území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie.

Doklady k žiadosti na vydanie územného rozhodnutia:

 • 2x navrhovaná situácia stavby včítane jej odstupov od hraníc susedných nehnuteľností /stavieb a pozemkov/ vypracovaná v mierke 1:500; napojenie stavby na jestvujúce technické vybavenie predmetného územia, resp. návrh na vlastné zdroje
 • pri investičných stavbách 2x projekt pre územné rozhodnutie
 • súhlas orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy na použitie dotknutého pozemku na stavebnú plochu
 • vyjadrenie správcu vodovodu a kanalizácie k možnosti napojenia navrhovanej stavby na verejný rozvod vody a kanalizácie a k podzemným vedeniam v jeho správe v záujmovom území
 • vyjadrenie správcov elektronických komunikačných sietí k možnosti napojenia navrhovanej stavby na jestvujúcu sieť a k podzemným vedeniam v ich správe v záujmovom území
 • vyjadrenie správcu miestnych rozvodov elektrickej siete k možnosti napojenia predmetnej stavby na túto sieť a k podzemným vedeniam v jeho správe v záujmovom území
 • vyjadrenie správcu miestnej kábelovej siete k podzemným vedeniam v záujmovom území navrhovanej stavby
 • vyjadrenie správcu miestnych plynových rozvodov k prípustnosti napojenia navrhovanej stavby na túto sieť a k podzemným vedeniam v jeho správe v záujmovom území
 • vyjadrenia ďalších správcov podzemných vedení nachádzajúcich sa v záujmovom území k podzemným vedeniam v ich správe
 • stanoviská, súhlasy, posúdenia, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov  správy predpísané osobitnými predpismi
 • doklad o zaplatení správneho poplatku

Poplatok:

fyzická osoba - 40 €
právnicka osoba - 100 €

Doba vybavenia:

30 dní (v zložitých prípadoch, resp. pri zvlášť rozsiahlych stavbách alebo líniových stavbách 60 dní)

Tlačivo:

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Vybavuje:
Ing. Beáta Schwartzová

 

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; vyžaduje sa aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

Doklady k žiadosti na vydanie stavebného povolenia:

 • fotokópia právoplatného územného rozhodnutia na predmetnú stavbu
 • 2x projekt stavby, vypracovaný oprávnenou osobou alebo osobou s príslušným odborným vzdelaním (+ kópia oprávnenia na projektovanie), vrátane situácie osadenia vypracovanej v súlade s podmienkami územného rozhodnutia na stavbu, sprievodnej a súhrnnej technickej správy, správy požiarnej ochrany, statiky, zdravotechniky, vykurovania, plynoinštalácie a elektroinštalácie
 • vyhlásenie oprávnenej osoby o zabezpečení stavebného dozoru a fotokópia spôsobilosti vykonávať tento druh činnosti
 • súhlas obce (mesta) k zriadeniu malého zdroja znečistenia ovzdušia (nového vykurovacieho zariadenia)
 • súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy (rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy za účelom realizácie stavby)
 • stanoviská, súhlasy, posúdenia, prípadne rozhodnutia dotknutých organizácií a orgánov predpísané osobitnými predpismi (vyjadrenie k realizácii stavby z hľadiska ochrany životného prostredia, dopravy a cestného hospodárstva, požiarnej ochrany, ochrany zdravia, a pod.)
 • doklad o zaplatení správneho poplatku

Poplatok:

V zmysle zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisoch.

Doba vybavenia:

30 dní (v zložitých prípadoch, resp. pri zvlášť rozsiahlych stavbách alebo líniových stavbách 60 dní)

Tlačivo:

Žiadosť o stavebné povolenie

Vybavuje:
Ing. Beáta Schwartzová

 

Zmena užívania stavby (časti stavby) 

Stavbu možno užívať iba na účel určený v kolaudačnom konaní, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Doklady k návrhu na povolenie zmeny užívania stavby (časti stavby):

 • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (revízie, tlakové skúšky)
 • súhlas obce (mesta) s uvedením malého zdroja znečistenia ovzdušia do prevádzky (v prípade nového vykurovacieho zariadenia alebo jeho zmeny)
 • fotokópia právoplatného stavebného povolenia na zmenu stavby (v prípade jeho vydania)
 • projektová dokumentácia stavby overená v stavebnom konaní o zmene stavby alebo jej časti so zakreslenými zmenami skutočného zrealizovania zmien stavby (k nahliadnutiu)
 • energetický certifikát podľa zák. č. 555/2005 Z. z.
 • súpis a zdôvodnenie odchýlok a zmien pri realizácii zmeny stavby
 • certifikáty, atesty a osvedčenia použitých materiálov a výrobkov na stavbe
 • vyjadrenia, stanoviská, súhlasy alebo rozhodnutia dotknutých orgánov ku zmene užívania  stavby alebo časti stavby (OR HaZZ, RÚVZ, IP a i.)
 • zápis o odovzdaní a prevzatí stavby (pri stavbách realizovaných dodávateľsky)
 • stavebný denník (pri investičných stavbách realizovaných dodávateľsky)
 • doklad o zaplatení správneho poplatku

Poplatok:

30 €

Doba vybavenia:

30 dní

Tlačivo:

Návrh na povolenie zmeny užívania stavby (časti stavby)
 

Vybavuje:
Ing. Beáta Schwartzová

 

Súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečiťovania ovzdušia 

Ide o rozhodnutie na povolenie realizácie nového malého zdroja znečisťovania alebo jeho zmeny, t. j. plôch, na ktorých sa vykonávajú práce s možnosťou spôsobenia znečisťovania ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia (s max. príkonom zariadenia 300 kW)

Doklady k žiadosti o vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia:

 • projektová dokumentácia stavby, resp. popis parametrov nového zdroja znečistenia
 • doklad o zaplatení správneho poplatku

Doba vybavenia:

30 dní

Tlačivo:

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia


Vybavuje:

Ing. Beáta Schwartzová

 

Súhlas na povolenie uvedenia do prevádzky malého zdroja znečistenia ovzdušia

Ide o rozhodnutie na povolenie realizácie nového malého zdroja znečisťovania alebo jeho zmeny, t. j. plôch, na ktorých sa vykonávajú práce s možnosťou spôsobenia znečisťovania ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia (s max. príkonom zariadenia 300 kW)

Doklady k žiadosti o vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia:

 • projektová dokumentácia stavby, resp. popis parametrov nového zdroja znečistenia
 • doklad o zaplatení správneho poplatku

Doba vybavenia:

30 dní

Tlačivo:

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia
Vybavuje:

Ing. Beáta Schwartzová

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Doklady k žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny:

 • platný list vlastníctva na pozemok, kde sa nachádza drevina (nie starší ako 3 mesiace)
 • platná kópia z katastrálnej mapy, na ktorej sa nachádza nehnuteľnosť obsahujúca drevinu (nie starší ako 3 mesiace)
 • doklad o zaplatení správneho poplatku

Poplatok:

fyzické osoby - 10 €
právnické osoby - 100 €

Doba vybavenia:

30 dní

Tlačivo:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 

Vybavuje:
Ing. Beáta Schwartzová