Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

História

Obec Čečejovce leží v Košickej kotline 22 km juhozápadne od Košíc v nadmorskej výške 205 m.n.m. Spolu s časťou Seleška, patriacou k Čečejovciam, má 2093 obyvateľov (k 31.05.2019), z ktorých prevažná časť sa hlási k slovenskej a maďarskej národnosti.
Napriek tomu, že prvá písomná zmienka o obci pochádza len z roku 1317, kde sa uvádza pod menom "CECH", jej história siaha do podstatne staršieho obdobia. Z kamenných nástrojov zhotovených 35 tisíc rokov pred narodením Krista a objavených pri archeologických výskumoch v chotári obce sa dá usúdiť, že už v staršej dobe kamennej tu žil človek. Odkryté základy starovekých neolitických osád v rôznych častiach chotára (najstaršia osada pochádza z obdobia 5 000 rokov pred narodením Krista) dokazujú existenciu početných osád s budovanými obydliami už v dobe kamennej, keď ešte veľká časť tohto územia bola pokrytá lesmi.


Prvým známym majiteľom obce bola rodina Perényiovcov, ktorá sa uvádza v záznamoch z roku 1402. Neskôr sa medzi inými ako majitelia obce ešte uvádzajú rodiny Péderyovcov a Szirmayovcov.

Podľa záznamov z roku 1427 sa dá odhadnúť vtedajší počet obyvateľov obce na 350. Napriek tomu, že obec nebola obsadená Turkami, z obavy pred tureckými nájazdmi sa takmer úplne vyľudnila. V roku 1715 tu bývali iba 4 rodiny. Po ústupe Turkov vtedajší majiteľ obce Szirmay ju nechal osídliť maďarskými rodinami. Následne na to prichádzajú do tejto oblasti aj slovenskí, poľskí a rusínski osadníci. V roku 1826 už má obec 1029 obyvateľov, z ktorých prevažná časť sa venuje poľnohospodárstvu. V roku 1831 bolo okolie postihnuté cholerou, ktorá zobrala svoje obete aj v tejto obci. V roku 1869 sa tu napočítalo 894 obyvateľov, v roku 1903 to bolo 785 a v roku 1920 877 obyvateľov. V dôsledku ťažkých životných podmienok pred aj po I. svetovej vojne značná časť obyvateľstva sa za prácou vysťahovala do Ameriky a Kanady.

Obec už v 18. storočí disponovala vlastnou pečaťou, odtlačok ktorej sa nachádza na dokumente z roku 1778. V roku 1856 v obci už fungoval samostatný poštový úrad. V roku 1885 bola postavená nová budova poštového úradu s ďalekopisom a poštovou sporiteľňou. Zriadením notárskeho úradu v rokoch 1867-68 a obvodného matričného úradu v roku 1895 obec nadobúda na svojom význame ako stredisková obec. Odovzdaním železničnej trate Košice -  Turňa nad Bodvou do prevádzky v roku 1890 jej význam ďalej narastá. Na železničnej stanici v Čečejovciach v priebehu roka 1894 nastúpilo do vlakov 8 440 cestujúcich.
Čečejovce patrili k Rakúsko-Uhorskej monarchii až do jej zániku v roku 1918. Po vzniku Československa v roku 1918 boli jeho súčasťou až do roku 1938, keď boli pričlenené k Maďarsku. Od roku 1945 znova patrili k Československu, kde zotrvali až do vzniku Slovenskej republiky v roku 1993, ktorej súčasťou sú aj v súčasnosti.

Najstaršou, ešte stále stojacou budovou obce je kamenný ranogotický kostol pochádzajúci z 13. storočia z čias Árpádovcov, na ktorom sa nachádzajú ešte aj prvky románskeho stavebného štýlu. Pôvodne rímskokatolícky kostol patrí od Rákócziho povstania v roku 1703 reformovanej cirkvi. Pravdepodobne v tom čase došlo k zakrytiu v kostole sa nachádzajúcich nástenných malieb zo 14. storočia omietkou. K znovuodkrytiu vzácnych fresiek došlo v roku 1893. Po posledných reštaurátorských prácach, ktoré sa ukončili v roku 1994, je možné fresky vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku vzhliadnuť v plnej kráse.

Dominantnou budovou Čečejoviec je rímskokatolícky kostol, postavený v klasicistickom štýle v roku 1800. Kostol v roku 1949 za dosiaľ neobjasnených okolností takmer úplne vyhorel a svoju súčasnú formu získal po znovupostavení a rozšírení po požiari. V rámci posledných renovačných prác v rokoch 1994-95 došlo aj k výmene veže kostola. Bezprostredne pri katolíckom kostole stojí taktiež klasicistický kaštieľ z druhej polovice 18. storočia, ktorý sa v súčasnosti rekonštruuje. Oproti hlavnej bráne kaštieľa z 19. storočia, ktorá sa zachovala v pôvodnom stave, bol postavený pomník obetiam I. a II. svetovej vojny so Svätoštefanskou korunou. Hneď vedľa pomníka sa nachádza pamätník III. milénia v tvare pyramídy, do ktorého bol v roku 2000 uložený odkaz pre ďalšie generácie, ktoré budú žiť v obci o 100 rokov v čase otvorenia kovovej tuby s odkazom.

Za začiatok školského vyučovania v Čečejovciach je možné považovať roky 1799 až 1801. Školská dochádzka sa však stala povinnou až od roku 1868. Do roku 1907 prebiehalo vyučovanie na cirkevných školách (rímskokatolíckej a reformovanej cirkvi). V roku 1907 došlo k zoštátneniu oboch cirkevných škôl a ich zlúčeniu do jednej školy. V súčasnosti fungujúca základná škola obce zabezpečuje základné 9-ročné vzdelanie žiakom z Čečejoviec a okolitých obcí.
 
Seleška, ktorá je časťou obce Čečejovce, tiež často menila svojich majiteľov. Osada tvorila celistvý statok až do predaja pozemkov vo vlastníctve Krajbicha po I. svetovej vojne. Súčasné obyvateľstvo Selešky a ich predkovia sa tu usadili okolo roku 1920 z rôznych častí širšieho okolia, keď kúpili rozparcelované pozemky Krajbicha.