Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Partnerská obec Markaz (HU)

Dňa 17. augusta 2008 bola uzavretá dohoda o spolupráci medzi obcou Čečejovce a maďarskou obcou Markaz, ktorú slávnostne podpísali v Čečejovciach v priestoroch prírodného javiska starostovia oboch obcí Štefan Magoči a László Potoczki. Dohoda poskytuje rôznorodé  možnosti spolupráce obcí – propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva, historických miest, nadviazanie kontaktov medzi vzdelávacími inštitúciami, zabezpečenie možnosti výmennej rekreácie detí,  spoločné oslavy národných sviatkov, vzájomnú výmenu kultúrnych skupín, zmapovanie možností vidieckeho turizmu. Zároveň ponúka aj možnosť uchádzať sa o finančné prostriedky z fondov Európskej únie na cezhraničné projekty.

Obecné zastupiteľstvo v Čečejovciach v roku 2014 udelilo ocenenie „Cena obce“ obci Markaz za zásluhy o rozvoj partnerských vzťahov s našou obcou a ocenenie „Čestný občan obce“ starostovi Markazu Lászlóovi Potoczkému za zásluhy na rozvoji partnerských vzťahov s našou obcou.

MARKAZ

Markaz je obec v Maďarsku v Hevešskej župe v obvode Gyöngyös.
Obec sa nachádza na úpätí hôr Matry, 14 km od mesta Gyöngyös, po ceste z mesta Eger do Verpelétu. Zo severu ju objímajú hory a vrchy, z južnej strany vodná plocha jazera. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z rokov 1332-37. Prvými majiteľmi obce boli Kompoltiovci, ktorí vybudovali v nadmorskej výške 460 m na pahorkatine Várbérc hrad, z ktorého sa zachovali len zrúcaniny. Po tureckej nadvláde sa dedina úplne vyľudnila a takmer dve storočia nebola obývaná. V roku 1742 zemepán Gáspár Bossányi začal obec osídľovať rodinami zo svojich panstiev v Gemeri a Kishonte, z dedín Klenovec, Hacsova a Pély. Väčšina zo 40-tich prisťahovaných rodín bola slovenskej národnosti, menšia časť maďarskej.
Mikroklíma obce je mimoriadne vhodná na pestovanie viniča, o čom nachádzame aj údaje z rokov 1400. Na prelome 19. a 20. storočia na okraji obce vznikajú veľké moderné panské majetky, na ktorých  pracovali prevažne vinohradníci z Markazu. Medzi dvoma svetovými vojnami 90 percent obyvateľstva sa živilo poľnohospodárstvom. Družstevné hospodárenie sa začalo v roku 1949. Výlučne iba vinohradníctvu sa v súčasnosti venuje iba niekoľko podnikateľských rodín.
Medzi najzaujímavejšie pozoruhodnosti obce Markaz patria: zrúcaniny hradu z rokov 1270-80, rímskokatolícky kostol, kaplnka, jazero, sedliacky a remeselnícky dom, pamätník Svätej Koruny.
            .

.

 

        .

.

.