Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Hlavný kontrolór obce

Mgr. Jolana Kokardová 

e-mail: kontrolor@cecejovce.sk 

Kompetencie hlavného kontrolóra:

Hlavného kontrolóra volí na 6 rokov a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť, ktorou sa rozumie kontrola:

 • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,16c
 • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, 
 • vybavovania sťažností16d) a petícií,16e)
 • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, 
 • dodržiavania interných predpisov obce
 • plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.16f)

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce podlieha:

 • obecný úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Úlohou hlavného kontrolóra je aj:

 • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje štatút obce,
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na roky 2024 - 2026

Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na roky 2024-2026.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,38 kB
Stiahnuté: 4×

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024

Plán kontrolnej činnosti 1.polrok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,82 kB
Stiahnuté: 5×

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2023

Sprava o kontrolnej činnosti HK za rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,26 kB
Stiahnuté: 5×

Kontrola prevodu nehnuteľného majetku obce, ktorého hodnota prevýšila 20 000 EUR

Kontrola prevodu nehnuteľného majetku obce, ktorého hodnota prevýšila 20 000.- €.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,99 kB
Stiahnuté: 5×

Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2022

Stanovisko k záverečnému účtu 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,02 kB
Stiahnuté: 28×

Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,18 kB
Stiahnuté: 34×

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023

Návrh plánu KČ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 740,16 kB
Stiahnuté: 105×

Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na roky 2023 až 2025

Odborné stanovisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,27 MB
Stiahnuté: 35×

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022

HK - Návrh kontrolnej činnosti - 2.pol.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 731,61 kB
Stiahnuté: 102×

Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2021

HK - Odborné stanovisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,84 MB
Stiahnuté: 123×

Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 až 2024

Odborné stanovisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,27 MB
Stiahnuté: 94×

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022

Návrh plánu KČ 1.po.rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 739,16 kB
Stiahnuté: 127×

Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2020

Odborné stanovisko HK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB
Stiahnuté: 175×

Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2021

Návrh plánu KČ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 710,96 kB
Stiahnuté: 201×

Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 až 2023

Odborné stanovisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,19 MB
Stiahnuté: 245×

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020

Správa o kontrolnej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,15 MB
Stiahnuté: 367×

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 709,06 kB
Stiahnuté: 292×

Odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019

Odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,85 MB
Stiahnuté: 345×

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,23 MB
Stiahnuté: 314×

Samospráva

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb