Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Hlavný kontrolór obce

Mgr. Jolana Kokardová 

e-mail: kontrolor@cecejovce.sk 

Kompetencie hlavného kontrolóra:

Hlavného kontrolóra volí na 6 rokov a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť, ktorou sa rozumie kontrola:

 • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,16c
 • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, 
 • vybavovania sťažností16d) a petícií,16e)
 • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, 
 • dodržiavania interných predpisov obce
 • plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.16f)

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce podlieha:

 • obecný úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Úlohou hlavného kontrolóra je aj:

 • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje štatút obce,
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 až 2024

Odborné stanovisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,27 MB
Stiahnuté: 44×

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023

Návrh plánu KČ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 740,16 kB
Stiahnuté: 46×

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022

HK - Návrh kontrolnej činnosti - 2.pol.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 731,61 kB
Stiahnuté: 49×

Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2021

HK - Odborné stanovisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,84 MB
Stiahnuté: 64×

Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 až 2024

Odborné stanovisko k nárhu rozpočtu..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,42 kB
Stiahnuté: 94×

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022

Návrh plánu KČ 1.po.rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 739,16 kB
Stiahnuté: 84×

Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2020

Odborné stanovisko HK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB
Stiahnuté: 124×

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2021

Návrh plánu KČ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 710,96 kB
Stiahnuté: 143×

Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na roky 2021 až 2023

Odborné stanovisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,19 MB
Stiahnuté: 186×

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020

Správa o kontrolnej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,15 MB
Stiahnuté: 302×

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 709,06 kB
Stiahnuté: 237×

Odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019

Odborné stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,85 MB
Stiahnuté: 269×

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,23 MB
Stiahnuté: 242×

Samospráva

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2
3
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30
1
2

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb