Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Obecné zastupiteľstvo

Vo volebnom období 2022 - 2026 tvoria obecné zastupiteľstvo títo poslanci: 

 • Jozef Ballók                                        nezávislý kandidát 
 • Mgr. Ladislav Dringuš                        KDH
 • PhDr. Peter Dringuš                           KDH 
 • Ing. Marcel Hintoš                             nezávislý kandidát 
 • Ing. Jozef Juhás                                 Szövetség - Aliancia
 • Ing. Roland Pelegrin                          Szövetség - Aliancia
 • Katarína Tamásová                            KDH
 • Ing. Tomáš Vranai                              KDH
 • Ladislav Zborai                                   Szövetség - Aliancia

Podnety, návrhy, pripomienky pre poslancov môžete smerovať aj na spoločnú emailovú adresu: zastupitelstvo@cecejovce.sk 

Dochádzka poslancov za rok 2021

Dochádzka poslancov za rok 2020

 

Rokovací poriadok obce Čečejovce 

Kompetencie OZ:

Obecným zastupiteľstvom sa podľa Zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozumie zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje najmä o týchto základných otázkach života obce:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 uvedeného zákona,
 • určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 • zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra a určuje mu rozsah pracovného úväzku,
 • voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 • schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
 • vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1.

 

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva v Obci Čečejovce

 

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva
v Obci Čečejovce

Obecné zastupiteľstvo Obce Čečejovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. k)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecnému zastupiteľstvu a členom jeho komisií schvaľuje tieto zásady odmeňovania poslancov.

§ 1

Všeobecné ustanovenia

1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov a členov komisií pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.

2. Poslancom a členom komisií poskytuje Obec Čečejovce odmenu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§ 2

Rozsah pôsobnosti

Tieto zásady upravujú odmeňovanie:

 • poslancov,
 • poslancov – členov obecnej rady
 • poslancov – predsedov komisií,
 • poslancov – členov komisií,
 • členov komisií, ktorí nie sú poslancami.

§ 3

Odmeny poslancov

1. Poslancom sa poskytujú nasledovné odmeny:

a) vo výške 50 EUR za každú účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva,

b) vo výške 30 EUR za každú účasť poslanca na zasadnutí obecnej rady

c) vo výške  40 EUR za riadenie komisie OZ (predsedovi komisie) za každú účasť predsedu komisie na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva,

d) vo výške 20 EUR za každú účasť poslanca na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva

e) vo výške 20 EUR za každú účasť člena komisie, ktorý nie je poslancom na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva

f) ďalšie konkrétne aktivity poslancov (sobášiaci, organizovanie kultúrnych, športových akcií,  publikačná činnosť a pod.)

 

2. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce alebo niektorý z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.

3. Odmena nepatrí poslancom, ktorí sa písomne vzdali odmeny alebo písomne vyhlásili do zápisnice na zasadnutí OZ, že svoj mandát budú vykonávať bez odmeny (celé volebné obdobie, alebo za určité mesiace).

§ 4

Odmeňovanie zástupcu starostu

1. Zástupcovi starostu, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení, sa poskytuje mesačná odmena. Výšku odmeny svojím rozhodnutím určuje starosta obce. Okrem toho zástupca starostu ako poslanec má nárok aj na odmenu podľa § 3.

2. Zástupcovi starostu možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v  prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.  

§ 5

VÝPLATA ODMENY

1. Odmeny poslancov podľa § 3. písm. a) sa spracovávajú a vyplácajú štvrťročne na základe účasti na zasadnutiach, doložených  prezenčnou listinou.

2. Odmeny poslancov v zmysle týchto zásad sa poskytujú v hotovosti alebo bezhotovostne na osobný účet poslanca alebo člena komisie v peňažnom ústave.

3. Výdavky súvisiace s výplatou odmien poslancom v zmysle týchto zásad sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov obce.

§ 6

SPOLOČNÉ  A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto zásadám alebo prijatím nových zásad.

Účinnosť Zásad odmeňovania je od 13.12.2022.

2. Zrušujú sa „Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Čečejovciach“ schválené OZ dňa 11.02.2019.

Schválené uznesením OZ č.  09/12/2022 zo dňa 13.12.2022.

V Čečejovciach dňa 13.12.2022

 

Mgr. Lukáš Macák

starosta obce

Samospráva

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

MARKAZ

Obec Markaz - erb