Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Starosta obce

      Lukáš MacákMgr. Lukáš Macák

        Volebné obdobie: 2022 - 2026 

        Tel.: +421 910 907 912
                 +421/55/300 96 92
         e-mail: starosta@cecejovce.sk  

 

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Je štatutárnym orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia.

Starosta  

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
  • podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce;
  • informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2023