Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Projekty financované z EŠIF

Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Čečejovce
Zriadenie miesnej občianskej a preventívnej služby v obci Čečejovce

Riešenie migračných výziev v obci Čečejovce

Riešenie migračných výziev v obci Čečejovce

Wifi pre Teba II

wifi

Oznámenie o realizácii projektu 

Názov projektu: Wifi pre Teba II
ITMS2014+: 311071BWW1
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN 

Prijímateľ: Obec Čečejovce, Buzická 55, 044 71 Čečejovce Miesto realizácie: Obec Čečejovce
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 € 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. 

 1. Externý prístupový bod č. 1 ZŠ s MŠ Čečejovce – je to jeden objekt 
 2. Externý prístupový bod č. 2 Trhovisko Čečanka 
 3. Externý prístupový bod č. 3 Oddychová zóna obce Čečejovce 
 4. Externý prístupový bod č. 4 Detské ihrisko na Slnečnej ulici 
 5. Externý prístupový bod č. 5 Hasičská zbrojnica 
 6. Externý prístupový bod č. 6 Veľký park pri pomníku 
 7. Externý prístupový bod č. 7 Malý park pri svietiacom erbe 
 8. Externý prístupový bod č. 8 Autobusová zastávka na Košice – park 
 9. Externý prístupový bod č. 9 Futbalové ihrisko 
 10. Externý prístupový bod č. 10 Obecný úrad, pošta a zdravotné stredisko 

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt bol dňa 06.12.2022 úspešné ukončený. Počas realizácie sa nevyskytli žiadne problémy. Bezplatná WiFi sieť je spustená a sprístupnená obyvateľom obce a verejnosti. 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán – Ministerstvo dopravy a výstavby SR: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk 

Oddychová zóna v obci Čečejovce

Oddychová zóna

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Čečejovce

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Čečejovce

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Čečejovce

video prezentácia projektu: TU

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Čečejovce

Zriadenie nových učební v ZŠ s MŠ Čečejovce

Zriadenie nových učební v ZŠ s MŠ Čečejovce

"Projekt je v súlade s intervenčnou stratégiou IROP, PO 2 – Ľahší prístup k efektívnyma kvalitnejším verejným službám ako aj so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební na základnej škole.

Špecifické ciele projektu:

 • obstaranie školskej knižnice,
 • obstaranie jazykovej učebne,
 • obstaranie polytechnickej učebne,
 • obstaranie IKT učebne

Jednotlivé ciele projektu sú v súlade s očakávanými výsledkami projektu v zmysle výzvy.

Hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva, ktorými sú: b.) obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov   a.) obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka  pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí  d.) obstaranie polytechnických učební  e.) obstaranie IKT učební

Očakávané výsledky

 • zlepšenie výsledkov v národnom meraní (Testovanie 9),
 • zvyšovanie čitateľskej, jazykovej, prírodovednej a komunikačnej gramotnosti žiakov,
 • vybudovanie a rozšírenie jazykových učební, školských knižníc a odborných učební zameraných na polytechnickú výchovu a IKT,
 • inkluzívne vzdelávanie žiakov v ZŠ."

Máme tradície tak ich nestraťme 

VIA

Témou tohto projektu je vytvorenie vhodných podmienok pre spoluprácu medzi mladými ľuďmi a zavedenie tradície organizovania podujatí medzi obcami. Základným prvkom projektu je posilnenie a rozšírenie cezhraničnej spolupráce, preto sa v rámci projektu plánujú výmenné pobyty. Obec Čečejovce plánuje predstaviť návštevníkom krásy okolia, faunu a flóru, kostoly, historické pamiatky obce, mikroregiónu ako aj krajského mesta. Ďalšími aktivitami budú rôzne súťaže, vzdelávacie aktivity, vystúpenia a návšteva našich veľhôr. Obec Markaz ponúkne pre účastníkov náučné podujatia spojené s návštevou neďalekej tepelnej elektrárne, vodných plôch, zrúcaniny hradu, pamätníka Svätej Koruny, najvyššie položeného miesta krajiny, adrenalínového parku, pripraví vzdelávací kurz v súvislosti s procesom výroby elektrickej energie, nakladania s odpadom a starostlivosti o životné prostredie. Vyvrcholením spoločných pobytov bude podujatie TATRA-MÁTRA, ktoré sa uskutoční v Čečejovciach aj Markaze. Sekundármyni aktivitami bude interiérové vybavenie priestorov tak, aby slúžili na spoločné aktivity mladých obyvateľov z oboch partnerských obcí. Obec Čečejovce aj obec Markaz vytvoria pre mladých ľudí vo svojich obciach priestory na spoločné hranie sa, trávenie voľného času, riešenie logických úloh, počítačové aktivity, realizáciu spoločných vzdelávacích aktivít, seminárov a pod. Priestory sa vybavia vhodným nábytkom, stolmi, stoličkami, počítačovou technikou (softvér, hardvér), napojením na internet, interaktívnym projektorom, klimatizáciou, televízorom. Myšlienka je teda spoločná. V obci Markaz kedysi žila slovenská komunita, ktorej tradície sa projektom oživia. V obci Čečejovce naďalej žije maďarská komunita, ktorej korene budú podporené.