Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie

Spôsob zriadenia povinnej osoby:

Obec Čečejovce bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku  1990.

Právomoci a kompetencie obce:

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

  • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71),
  • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona),
  • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky,
  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Organizačná štruktúra obce:

Orgánmi obce Čečejovce sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo obce Čečejovce je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Starosta obce Čečejovce je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

Obecná rada – nie je zriadená

Komisie:

Komisia finančná, správy majetku obce a podnikateľských aktivít

Komisia výstavby, ochrany životného prostredia, verejného poriadku a na ochranu verejného záujmu

Komisia kultúry, školstva, športu, informovanosti a sociálnych vecí 

Obecný úrad Čečejovce – je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne práce. Prácu a činnosti obecného úradu organizuje a riadi starosta obce .

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Čečejovce,  ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.