Obec Čečejovce
Obec Čečejovce

Zberný dvor obce Čečejovce

"Miesto, vďaka ktorému robíme našu obec krajšou"

Čím viac komodít odpadu vytriedime, tým viac šetríme prírodu a prírodné zdroje. Zároveň znižujeme množstvo cenných surovín, ktoré by inak zostali nevyužité na skládkach komunálného odpadu.

Preto separujme a nehádžme všetko do jedného koša!

Otváracia doba: Streda: 12:00 – 17:00 hod. Piatok: 12:00 – 17:00 hod. Sobota: 8:00 – 17:00 hod. 

Adresa:  Paňovská 13 (za PD Čečejovce)

Tel. kontakt: 055/300 96 97

Druhy odpadov, ktoré je možné uložiť:

Drobný stavebný odpad – drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, po zvážení odpadu a zaplatení poplatku priamo na zbernom dvore – max. 500 kg (napr. 0,10 € za 10 kg odpadu)    

Triedené zložky KO – papier a lepenka, sklo, plasty  (bezplatne v neobmedzenom množstve, triedený zber z domácností ostáva v platnosti podľa harmonogramu)

Biologicky rozložiteľný odpad – odpad zo záhrad, konáre stromov, tráva, lístie, zvyšky rastlín, odpad z potravín   (bezplatne v neobmedzenom množstve).

Objemný odpad – odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do smetných nádob a neobsahuje nebezpečné látky t.j. nábytok, matrace, koberce, sanita (bezplatne - z jednej domácnosti raz ročne).

Pneumatiky -  staré opotrebované pneumatiky (bezplatne v neobmedzenom množstve)

Šatstvo – oblečenie, textílie, obuv, kabelky, opasky, malé hračky (bezplatne v neobmedzenom množstve) 

Jedlé oleje a tuky – zber použitých jedlých olejov a tukov (bezplatne v neobmedzenom množstve)

Nebezpečný odpad -  batérie, farby, oleje, pesticídy, žiarivky, brzdové kvapaliny, nemrznúce zmesi (bezplatne - z jednej domácnosti dva krát ročne)

Elektroodpad – práčky, chladničky, počítače, vysávače, svietidlá a pod. (bezplatne - z jednej domácnosti dva krát ročne)

Súhlasné stanovisko na prevádzku: Zberný dvor obce Čečejovce - súhlas OÚ Košice okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie